Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Основні види та різновиди накопичувального страхування : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Основні види та різновиди накопичувального страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

У межах ліцензії на страхування страхування життя вітчиз-няні страхові компанії реалізують такьі види страхових продуктів:

1)         змішане страхування життя;

2)         страхування дітей;

3)         весільне страхування;

4)         довічне страхування;

5)         страхування додаткової пенсії.

Змішане страхування життя

Змішане страхування життя є видом страхової послуги, яка забезпечує страховий захист фізичній особі від ризиків дожиття до закінчення терміну страхування, смерті в період дії договору та від нещасного випадку.

Довідково: до нещасних випадків, за наслідками яких буде виплачена страхова сума відносять:

1)         травми (удари, поранення вивихи чи переломи кісток за винятком патологічного перелому, опіків, відмороження, уражен-ня електрошком, стискування), отримані страхувальником у ре-зультаті впливу зовнішніх факторів: стихійного лиха, неправомір-них дій третіх осіб;

2)         випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хіміч-ними речовинами (промисловими та побутовими), недоброякісни-ми харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції (сальмонельозу, дизентерії тощо), ліками, прийнятими за призна-ченням лікаря;

3)         випадкові переломи, вивихи кісток, опіки.

Страхувальниками за цим видом страхування є дієздатні фі-зичні особи віком 18-72 років Договір страхування може бути ук-ладений на 3, 5, 10, 15 або 20 років. По закінченні терміну страху-вання страхувальникові повинно бути не більше ніж 75 років. Оскільки змішане страхування життя має добровільну форму то вимоги до віку страхувальника в правилах страхування можуть бути іншими.

Страхові компанії висувають також певні вимоги щодо кон-тингенту страхувальників. Зокрема, не можуть укладати договори змішаного страхування життя непрацюючі інваліди першої та дру-гої групи, хворі на тяжкі розлади центральної нервової системи, цукровий діабет, злоякісні новоутворення, синдром набутого іму-нодефіциту людини.

Договір змішаного страхування може бути також укладений на користь застрахованої особи, життя, здоров'я та працездатність якої будуть перебувати під страховим захистом.

Страхова сума встановлюється на погоджувальній основі. Страховий тариф залежить від віку страхувальника, його статі, те-рміну страхування і визначається з урахуванням показників таблиці смертності. Внески за договором страхування можна сплачувати одноразово, щорічно, раз на півроку чи щомісяця - залежно від обраних правил страхування.

При оплаті страхових внесків один раз на рік черговий вне-сок повинен бути сплачений протягом календарного місяця, в яко-му був укладений договір страхування. При сплаті страхових внес-ків частіше одного разу на рік черговий внесок повинен бути спла-чений до закінчення періоду за який період сплата вже здійснена.

Точна дата, до якої повинен бути оплачений черговий стра-ховий внесок, вказується в договорі страхування.

Якщо страхувальник не вніс страхового платежу до дати, вказаної в договорі, то відповідальність страхової компанії за ризи-ковою частиною страхового покриття припиняється після дати, до якої повинен бути сплачений черговий платіж. Якщо оплату стра-хових внесків, включаючи пеню за кожний день прострочення, не буде відновлено протягом 4 місяців, то договір страхування припи-нить свою дію. Крім того, страхова компанія має право самостійно перерахувати (редукувати, тобто зменшити) страхову суму по на-копичувальній частині страхового покриття, виходячи із суми реа-льно сплачених внесків. Про зміну страхової суми страхова компа-нія повинна повідомити протягом 30 днів після закінчення терміну сплати чергового внеску.

Якщо страхувальник виявить намір відновити колишню страхову суму то він повинен сплатити суму заборгованості, а та-кож пеню за кожний день прострочення. Страхувальник може вне-сти також зміни в умови договору страхування. Для цього необхід-но сповістити страховій компанії в письмовій формі не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати внесення змін.

У випадку дострокового розірвання дії договору страхуван-ня страхувальникові буде частково чи повністю відшкодована сума сплачених страхових внесків залежно від причин, що вплинули на розірвання договору страхування. Якщо вимога страхувальника пов'язана з порушенням умов страхування страховою компанією, то страхувальник при достроковому припиненні дії договору стра-хування в перші два роки його чинності отримає всю суму сплаче-них страхових внесків, після двох років - викупну суму. В інших випадках виплачується викупна сума.

Довідково: Викупна сума - це сума накопичених страхових платежів, зменшених на витрати наведення справи, що виплачу-ються страховникові у разі дострокового припинення дії договору страхування життя.

Страховими випадками, за укладеним договором, визнаються:

1)         дожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення терміну страхування;

2)         тимчасова втрата страхувальником (застрахованим) зага-льної працездатності в результаті нещасного випадку;

3)         постійна втрата страхувальником (застрахованим) загаль-ної працездатності в результаті нещасного випадку зі встановленням групи інвалідності;

4)         смерть страхувальника (застрахованого).

Страховим випадком не є смерть фізичної особи (страхува-льника, застрахованого), що наступила внаслідок:

1)         самогубства;

2)         дій застрахованої особи, в яких правоохоронними орга-нами встановлено ознаки складу злочину;

3)         дій застрахованої особи, здійснених у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

4)         дій застрахованої особи в стані істотного погіршення психічного сприйняття внаслідок уживання алкоголю чи його сурогатів, наркотичних або токсичних речовин;

5)         керування транспортними засобами чи передачі керуван-ня іншій особі, якщо застрахована чи інша особа знаходи-лася в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, а також передача керування транспортним за-собом особі, що не має посвідчення водія;

6)         отруєння внаслідок вживання алкоголю чи його сурогатів, наркотичних або токсичних речовин, лікарських препара-тів без призначення лікаря;

7)         форс-мажорних обставин, а також інших дій та обставин передбачених правилами страхування.

Якщо стався страховий випадок, необхідно в триденний термін повідомити страховій компанії про те, що трапилося. Крім того, необхідно терміново сповістити про страховий випадок (смерть, нещасний випадок) компетентним органам (РАГС, міліції, медичній установі тощо), а також протягом п 'ятнадцяти днів зібрати й передати страховикові всі необхідні документи для складан-ня страхового акта та здійснення страхової виплати.

Документи можуть бути подані страхувальником, застрахо-ваною особою, спадкоємцем за законом.

Такими документами є договір страхування (поліс), заява про виплату, документ, що посвідчує особу а також у випадку необ-хідності - свідоцтво про смерть застрахованої особи, рішення су-ду про визнання застрахованої особи безвісно відсутньою чи ого-лошеною померлою, спадкоємці повинні мати документ, що підт-верджує право на спадщину

Якщо ж страхова виплата пов'язана з нещасним випадком, то ії розмір буде залежати від ступеня втрати здоров'я, підтвердже-ного довідками лікувальних закладів. Така виплата має проміж-ний характер і не впливає на остаточну страхову суму яка буде виплачена за фактом дожиття до закінчення терміну страхування чи за фактом смерті (страхувальника застрахованої особи) у пері-од дії договору

Страхування дітей

Страхування дітей схоже за змістом на змішане страхування життя. Але за цим видом страхової послуги страхувальниками мо-жуть бути батьки, родичі, опікуни дитини, а також підприємства, які турбуються про страховий захист життя дітей своїх працівників.

Застрахованою є дитина у віці від 0 до 18 років. Мінімальний термін страхування становить 3 роки, якщо договір укладається на користь дитини, яка досягла 15 років, максимальний -18 років. Установлюється у випадку страхування дитини віком від 0 до 6 місяців.

У договорі страхування поєднуються умови дожиття застра-хованої дитини до 18 років, смерті в період дії договору а також утрата життя,здоров'я внаслідок нещасного випадку.

Внески, які повинен сплачувати страхувальник упродовж дії договору страхування, залежать від віку дитини, величини стра-хової суми та терміну страхування. За бажанням страхувальник може здійснити одноразову сплату страхового внеску без його розстрочення. Страхувальникові надається також право обирати спосіб сплати внесків: готівкою, безготівково, змінювати розміри страхової суми , достроково припиняти дію договору страхування. В останньому випадку страхувальникові при дотриманні ряду умов виплачується викупна сума.

У випадку смерті страхувальника будь-хто з інших родичів дитини може прийняти на себе його зобов'язання. У випадку дос-трокового припинення дії договору страхування особою, яка пе-ребрала на себе права та обов'язки страхувальника, вона має пра-во отримати викупну суму з розрахунку внесків, які сплачені нею. Застрахованому ж повертаються всі внески, що сплачені помер-лим страхувальником. За умови, якщо у випадку смерті страхува-льника ніхто з родичів не бере на себе його обов'язки, договір страхування припиняє свою дію, а застрахованій дитині поверта-ється сума сплачених внесків шляхом перерахунку на особистий банківський вклад.

Страховими випадками є дожиття застрахованого до закін-чення терміну страхування, смерть дитини в період дії договору a також отримання травми, отруєння та інші розлади здоров'я, по-в'язані з нещасним випадком. При настанні смерті є ряд винятків, коли страхова виплата не здійснюється.

Весільне страхування

Незважаючи те, що страхування до шлюбу належить до стра-хування життя, його умови відрізняються від традиційного змі-шаного страхування життя.

Першою особливістю цього виду страхування є гарантована виплата страхового забезпечення застрахованій особі до весілля, в тому числі у випадку, коли в період дії договору страхування оплата страхових внесків буде припинена у зв'язку зі смертю страхувальника. Тому найбільш зацікавлені в цьому виді страху-вання бабусі та дідусі, яких особливо влаштовує виплата страхо-вого забезпечення онукам і онучкам при реєстрації шлюбу навіть коли страхувальник не доживе до закінчення терміну страхування і не оплатить усіх внесків за договором у повному обсязі.

Страхуванню до шлюбу властива ще одна особливість. Страхове забезпечення виплачується застрахованій особі після закінчення терміну страхування у зв'язку з реєстрацією шлюбу Відповідальність страховика закінчується по досягненні дитиною повноліття, однак виплата здійснюється лише через визначений

проміжок часу. Від моменту закінчення терміну дії договору і до моменту виплати страхового забезпечення з нагоди реєстрації шлюбу застрахованої особи (або по досягненню нею 21 року) до-говір діє в повному обсязі в частині інших ризиків, включених до обсягу відповідальності страховика. Крім того, за зазначений вичікувальний період (від 18 до 21 року) розмір страхової суми, належної до оплати, збільшується на додатковий відсотковий дохід, який урахований у структурі тарифної ставки. Так само, як і при змішаному страхуванні життя й страхуванні дітей, в договорі страхування до шлюбу може передбачатися страхова виплата при втраті застрахованою особою здоров'я у зв'язку з нещасним випадком.

Страхувальниками є батьки, бабусі, дідусі та інші близькі ро-дичі дитини, які уклали договір на користь дітей - застрахованих осіб. Дітей можна застрахувати від дня їх народження, але не більше ніж на термін до досягнення ними 18-річного віку на мо-мент закінчення дії договору страхування. На користь однієї ди-тини можна укласти кілька договорів страхування. Договори не укладаються з інвалідами 1 групи. Страховими випадками за до-говором є: дожиття застрахованої дитини до закінчення терміну страхування й настання певної події (реєстрація шлюбу або дося-гнення віку 21 рік). У зв'язку з настанням цієї події виплачується страхова сума, передбачена договором. Водночас для часткової компенсації в умовах інфляції страховики можуть використовува-ти різні варіанти страхування: участь страхувальника в прибутку страхової організації, отримання застрахованою особою додатко-вих грошових сум дивідендів, бонусів і т. ін.

Страхувальники і застраховані за договором - різні особи, і тому передбачаються різні страхові виплати за договором при на-станні смерті страхувальника або застрахованої особи. Найчастіше у разі смерті страхувальника в період дії договору страхування договір продовжує діяти без подальшої сплати внесків і дає право застрахованій особі на отримання повної стра-хової суми при реєстрації шлюбу Водночас страховик при обра-хуванні тарифної ставки може передбачити певну страхову вип-лату у разі смерті страхувальника (наприклад, допомога на похо-вання і т. ін.). Однак якщо смерть страхувальника настала протя-гом визначеного періоду дії договору наприклад, у перші місяців, від онкологічного захворювання, захворювання серцево-судинної системи або у зв'язку зі скоєнням навмисного злочину, керуванням транспортним засобом у стані алкогольного, токсич-ного, наркотичного сп'яніння, застрахованій особі виплачується частина страхових внесків (або викупна сума, якщо це передбаче-но договором страхування).

У разі настання в період дії договору страхування смерті за-страхованої особи договір страхування припиняє свою дію, стра-хувальнику повертаються всі сплачені внески. За умовами дого-вору страхування до шлюбу до страхових випадків можуть бути віднесені події, пов'язані з втратою здоров'я застрахованої особи, при цьому передбачається виплата страхового забезпечення в різ-них формах при тимчасовій втраті працездатності: грошова до-помога, розрахована за таблицями відповідно до ступеня втрати працездатності, або щомісячна грошова допомога у відсотках від страхової суми за кожний день лікування. Розмір страхової суми за договором, як правило, встановлюється за згодою сторін. Вод-ночас для обрахунку внесків, належних до виплати, найзручніше, щоб він був кратним визначеній сумі, наприклад, 100 грн. Розмір страхової премії, належної до виплати, визначається залежно від віку страхувальника і застрахованої особи, страхової суми, терміну страхування та інших умов договору Страхова премія при страхуванні до шлюбу як і при страхуванні життя, може ви-плачуватися готівкою, безготівковим розрахунком, одноразово, щорічно, щоквартально, щомісячно або в інші терміни, передба-чені договором страхування. У разі несплати чергових страхових внесків дія договору страхування припиняється. Договір може бу-ти відновлений протягом року від дня його припинення в разі сплати прострочених внесків і внеску за наступний період оплати одноразово. Розмір внесків у період дії договору страхування мо-же мінятися одночасно зі зміною розміру страхової суми.

У разі страхування до шлюбу термін страхування визна-чається як різниця між 18 роками і віком дитини на момент укла-дення на її користь договору страхування. При цьому вік дитини заокруглюється до повних років.

Страхове забезпечення за договором страхування при реєстрації шлюбу отримує застрахована особа. За визначених умов право на отримання зазначеного забезпечення може мати й

страхувальник. Застрахована особа також отримує страхові вип-лати у зв'язку із втратою здоров'я, якщо це передбачено умовами договору та викупні суми за договором. При настанні смерті за-страхованої особи страхові суми виплачуються страхувальнику або спадкоємцям застрахованої особи на умовах, визначених до-говором страхування. Для отримання страхового забезпечення необхідно подати до страхової компанії документи, які підтверджують факт укладення договору страхування, оплату внесків, наявність страхового випадку й право громадянина, який звернувся за страховим забезпеченням, на його отримання.

Для подальшого вдосконалення цього виду страхування не-обхідно:

1)         надати страхувальнику можливість права вибору умов страхування, за якими виплата страхового забезпечення застрахо-ваній дитині може проводитися не тільки при реєстрації шлюбу але й при настанні повноліття, при досягненні нею певного віку, по закінченню вищого навчального закладу для учнів і т. ін.;

2)         гарантувати отримання страхового забезпечення у зв'язку з настанням страхового випадку в повному розмірі або частково у формі поточних виплат за договором (наприклад, для оплати вит-рат на подальшу освіту дитини як грошова допомога у зв'язку із захворюванням або втратою батьків);

3)         розширити обсяг обов'язків страховика в разі занедужання страхувальника або застрахованої особи, що призводить до інва-лідності, деякі захворювання у дітей (наприклад, інфекційні), з наданням страхувальникові права вибору обсягу страхової відпо-відальності за договором страхування;

4)         розширити коло осіб, які беруть участь у договірних

відносинах, особливо громадян старшого віку на умовах сплати

одноразового страхового внеску за договором страхування.

Довічне страхування

При довічному страхуванні життя - страховик бере на себе зобов'язання по виплаті страхової суми, встановленої в договорі страхування, вигодонабувачем (спадкоємцем) застрахованого піс-ля його смерті. Страховим випадком за цим видом страхування визнається смерть застрахованої особи в період дії договору з будь-якої причини, за винятком смерті, що є наслідком:

. самогубства застрахованого, якщо договір страхування діяв

на той час менше ніж два роки; . захворювання на СНІД;

. алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння. Поліс довічного страхування на випадок смерті забезпечує додатковий дохід. На страховий резерв, формований зі страхових внесків, щорічно нараховуються відсотки, що приєднуються до страхової суми. Чим довше діятиме договір, тим більшою буде страхова сума.

У випадку дострокового припинення договору у зв'язку зі смер-тю застрахованої особи з причин, перерахованих вище, спадкоємцям повертається сума сплаченої страхувальником премії.