Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Суть страхування життя : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Суть страхування життя


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхування життя - підгалузь особистого страхування, в якій об'єктом страхових відносин можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з життям за-страхованого, що здійснюється на підставі добровільно укладено-го договору між страховиком і страхувальником.

Згідно з Законом № 2745, страхування життя передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату відповідно до до-говору страхування у разі смерті застрахованого, а також, якщо це передбачено договором страхування, в разі його дожиття до закін-чення строку дії договору і / або досягнення ним визначеного в дого-ворі віку. Умови страхування життя можуть передбачати і обов’язок страховика здійснити страхову виплату в разі нещасного випадку із застрахованою особою і/або її хворобою. Якщо при настанні страхо-вого випадку передбачаються регулярні довічні виплати (страхуван-ня довічної пенсії), у договорі неодмінно має передбачатися ризик смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії дого-вору страхування і першою страховою виплатою з-поміж довічних страхових виплат. В інших випадках неодмінно має передбачатися ризик смерті застрахованої особи протягом усього строку дії догово-ру страхування життя. Підвищені також вимоги до розміру статутно-го фонду страховиків, які займаються страхуванням життя. Він має становити 1,5 млн євро за валютним обмінним курсом НБУ [ 2].

Принагідно зазначимо, що страхування життя в Україні тільки починає розвиватися хоча в багатьох країнах світу воно є найпоши-ренішим серед видів страхування. Компанії, які здійснюють страхування життя, забезпечують внутрішні довгострокові інвестиції в ро-змірі 5-7% ВВП країн з високим рівнем добробуту населення. У Франції, наприклад, із загальних інвестицій страховиків у розмірі 701 млрд євро 87% припадає на страховиків із страхування життя. Загалом у країнах з розвиненою ринковою економікою обсяг опера-цій зі страхування життя відповідає обсягу операцій із загального (ризикового страхування, а в ряді країн перевищує [38, с.141].

В Україні страхування життя тільки починає активізуватись і має значні перспективи в своєму розвитку який стримує не лише відсут-ність коштів у населення, а й недовіра як до конкретних компаній, що здійснюють такий вид страхування, так і загалом до всієї сфери страхування.

За станом на 1 січня 2002 р. в Україні зареєстровано й ліцензовано на здійснення страхування життя 18 страхових компаній (було 12 стра-ховиків), серед яких „Дска-Лайф” (Донецьк) „Оранта-Життя” (Київ), „Терен-Життя” (Тернопіль). У табл. 3.1 наведено показники діяльності деяких страхових компаній зі страхування життя за 2003 рік.

ТаблицяЗ.1 Показники діяльності страхових компаній зі страхування життя за підсумками 2003 p.*

 

Компанія        Місто  Страхові пла-тежі, тис. грн Статутний

капітал, тис.

грн

«ГРАВЕ УКРАІНА»  Київ    257000,0         5023,4

«АІГ-ЖИТТЯ»           Київ    137000,0         107657,6

«ТАС» Київ    117500,0         217306,2

«АСКА-ЖИТТЯ»      Київ    5205,5 107000,0

«ЮПІТЕР»     Київ    н/д       2591,6

«ЕККО»         Київ    н/д       495,0

«БЛАКИТНИИ ПОЛІС»      Київ    1500,0 7500,0

«НАДІЯ»        Харків н/д       600,0

«ГАРАНТ-ЛАИФ»    Київ    н/д       6000,0

«АРТА»          Тернопіль       879,0   7500,0

Загалом                      727900,00       71673,8

* Неофіційні дані

Активізація діяльності компаній на страховому ринку зі стра-хування життя зрозуміла: адже такі компанії займають на ринку капіталу унікальне положення. Причини цієї унікальності поля-гають у тому що:

1)         компанії, які укладають договори страхування життя стра-хування, на відміну від інших фінансових інститутів, мають мож-ливість залучати вільні засоби страхувальників під менший відсо-ток, тому що таке залучення відбувається на підставі забезпечен-ня страхового захисту;

2)         договори страхування життя укладаються на тривалий те-рмін, зобов'язання по виплатах віддалені в часі, їх можна з вели-кою імовірністю прогнозувати.

Страхування життя передбачає одноразову або розстроче-ну виплату страхової суми, якщо настане одна з таких подій:

-          дожиття застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування;

-          смерть застрахованого з будь-якої причини в період дії дого-вору страхування (або рішення суду про оголошення застрахова-ної особи померлою);

- досягнення застрахованим певного віку: пенсійного (пенсій-не страхування) або віку, визначеного договором страхування (ва-ріант "дожиття").

Як видно з переліку страхових подій, страхові виплати за ни-ми мають становити повну страхову суму. Часткових виплат стра-хової суми (як у страхуванні від нещасних випадків і медичному страхуванні) договори страхування життя у своєму класичному вигляді не передбачають. Але насправді в нашій країні і за кордо-ном поширена практика поєднання в одному страховому полісі двох видів страхового покриття: характерного для договорів стра-хування життя і характерного для договорів страхування від не-щасних випадків. Отже, до обсягу відповідальності за довгостро-ковими договорами страхування життя, крім дожиття й смерті, включається також втрата застрахованим працездатності внаслідок нещасного випадку (травмування, гострого отруєння тощо). Такий комбінований поліс із страхування життя передба-чає, крім виплат повної страхової суми за фактом дожиття або смерті, виплату частки страхової суми за фактом тимчасової або постійної втрати працездатності.

Якщо розглядати особливості страхування життя, то серед них можна відзначити довгострокове страхування. Згідно з діючими вимогами, договір страхування життя має бути укладений на термін, не менший ніж три роки. Форма страхування виключно добровільна. Неодмінною умовою договору є накопичення страхової суми, пове-рненість страхових платежів у вигляді викупної суми в разі достро-кового припинення дії договору страхування, за діючими договора-ми страхування життя існує можливість отримати довгострокові кре-дити на будівництво житла в межах накопичених викупних сум. Особливістю є також використання в актуарних розрахунків даних таблиць смертності.

Щодо накопичення страхової суми, то воно зумовлено сукупніс-тю ризиків, на випадок настання яких укладається договір страху-вання життя. Вище уже розглядалось, що відповідальність страхової компанії настає в разі смерті страхувальника в період дії договору страхування або в разі дожиття до закінчення терміну страхування. Отже, в будь-якій ситуації страхова компанія зобов'язана буде випла-тити страхову суму бо іншої події зі страхувальником (застрахова-ним) не може відбутися. Неминучість (100-відсоткова достовірність)

настання страхового випадку і зумовлює накопичувальний характер страхування, що здійснюється згідно з Законом № 2745 з урахуван-ням 4-відсоткової норми доходності.