Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

4. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Здійснення страхових виплат та виплата страхового відшкоду-вання проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його пра-вонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається стра-ховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Проте є обставини, за яких страховик може відмовити у здійс-ненні страхової виплати або страхового відшкодування. До них законодавство відносить:

1.         навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укла-дено договір страхування, спрямовані на настання страхового ви-падку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з вико-нанням ними громадянського чи службового обов'язку, у стані не-обхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавст-ва України;

2.         учинення страхувальником-громадянином або іншою осо-бою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину що привів до страхового випадку;

3.         подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

4.         отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

5.         несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання

страхового випадку без поважних на це причин або створення

страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та роз-

міру збитків;

6.         інші випадки, передбачені законодавством України.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші

підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству України.

Рішення про відмову в страховій виплаті приймається страхо-виком у строк, не більший передбаченого правилами страхування, та повідомляється страхувальникові в письмовій формі з обґрун-туванням причин відмови.

Страхувальник може оскаржити відмову страховика в страхо-вій виплаті в суді.

Негативний фінансовий стан страховика - це не підстава для відмови у виплаті страхових сум (їх частин) або страхового відш-кодування страхувальникові.

До страховика, який виплатив страхове відшкодування за догово-ром майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала стра-хове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний зби-ток у страхуванні, таке право вимоги відоме як суброгація.