Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

У статті 20 Закону № 2745 перелічено такі обов’язки страхо-вика:

1.         ознайомити страхувальника з умовами та правилами страху-вання;

2.         впродовж двох робочих днів, як тільки стане відомо про страховий випадок, вжити заходів щодо оформлення всіх необ-хідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальникові;

3.         при настанні страхового випадку здійснити страхову випла-ту або виплату страхового відшкодування в передбачений догово-ром страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшко-дування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу пе-ні), розмір якої визначається умовами договору страхування;

4.         відшкодувати витрати, понесені страхувальником при на-станні страхового випадку щодо запобігання або зменшення зби-тків, якщо це передбачено умовами договору страхування;

5.         за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна пере-укласти з ним договір страхування;

6. тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавст-вом України.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші обов'язки страховика.

Обов'язки страхувальника:

1.         своєчасно вносити страхові платежі;

2.         при укладанні договору страхування надати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне зна-чення для оцінювання страхового ризику та надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

3.         повідомити страховикові про інші діючі договори страху-вання щодо даного об'єкта страхування;

4.         ужити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, за-вданих унаслідок настання страхового випадку;

5.         повідомити страховика про настання страхового випадку в строк передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші обов'язки страхувальника.

Основним правом страхувальника є право на одержання обу-мовлених договором страхування грошових сум.

Основний обов'язок страховика - здійснити страхові виплати в разі настання страхового випадку, а страхувальника - своєчасно вносити страхову премію.

Законом України "Про страхування" врегульовано питання про заміну страхувальника в договорі (статті 22, 23. 24). У разі смерті страхувальника громадянина, який уклав договір майнового стра-хування, права та обов'язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину Страховик або будь-хто зі спадкоємців має право ініціювати переукладення договору стра-хування.

В інших випадках права та обов'язки страхувальника можуть пе-рейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, його права та обов'язки мо-жуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких, відповідно до чинного законодавства, покладено обов'язки щодо охорони прав

та законних інтересів застрахованих. Якщо страхувальник - юри-дична особа припиняє свою діяльність і установлюються його правонаступники, права та обов'язки страхувальника переходять до правонаступника.

У разі визнання судом страхувальника-громадянина недієзда-тним, то його права та обов'язки, за договором страхування, пе-реходять до його опікуна, а дія договору страхування цивільної відповідальності припиняється з часу втрати ним дієздатності.

У разі визнання судом страхувальника-громадянина обмежено дієздатним, то він здійснює свої права та обов'язки страхувальни-ка за договором страхування лише за згодою піклувальника.