Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Вступ 3

Тема 1. Cmpaxoea послуга ma особлиеості їїреалізації      5

1.         Сутність страхової послуги як товару страхового ринку 5

2.         Зарубіжні концепції страхового продукту  12

3.         Значення маркетингу в основній діяльності

страхових компаній  14

4.         Посередницька діяльність у сфері страхових відносин    20

5.         Особливості реалізації страхових послуг   26

Контрольні питання 29

Тести  30

Тема 2. Порядок укладання ma еедення страхоеоїугоди. 32

1.         Правові відносини між суб’єктами страхування  32

2.         Порядок укладання договору страхування

та набуття ним чинності      34

3.         Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин 36

4.         Порядок і умови здійснення страхових виплат

та виплат страхових відшкодувань 38

5.         Вирішення суперечок та припинення дії

договору страхування          39

Контрольні питання 41

Тести  42

Тема 3. Страхування життя

1.         Суть страхування життя     

2.         Таблиці смертності та мета їх використання

в страхуванні життя 48

3.         Основні види та різновиди накопичувального страхування      54

4.         Добровільне страхування додаткової пенсії          63

5.         Місце і роль комерційних страхових компаній

та недержавних пенсійних фондів у реалізації

реформи пенсійного забезпечення громадян України     65

Контрольні питання 75

Тести  76

Практичні завдання 

Тема 4. Страхуеання від нещасних еипадкіе.        79

1.         Загальні відомості про страховий захист життя, здоров'я та працездатності громадян від нещасних випадків         79

2.         Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті            82

3.         Добровільне індивідуальне та колективне страхування

від нещасних випадків         86

Контрольні питання 93

Тести  93

Тема 5. Медичне страхуеання         96

1.         Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних систем фінансування сфери охорони здоров’я      96

2.         Форми медичного страхування     

3.         Програми добровільного медичного страхування           103

4.         Добровільне колективне медичне страхування    106

5.         Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають

закордон        111

Контрольні питання 117

Тести  118

Тема 6. Страхуеання підприємницьких ризикіе   120

1.         Суть страхування підприємницьких ризиків        120

2.         Основні умови страхування ризику втрати

майна суб’єктами підприємницької діяльності     123

3.         Оцінювання вартості майна підприємства

та встановлення страхової суми     126

4.         Фактори, що впливають на величину страхових

тарифів та порядок сплати страхових премій       127

5.         Порядок укладання підприємцем договору

страхування ризику втрати майна та припинення його дії         132

Контрольні питання 137

Тести  138

Практичні завдання  Тема 7. Сільськогосподарське страхуеання           142

1.         Обов'язкове страхування врожаю

сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень державними сільгоспідприємствами врожаю зернових культур

та цукрових буряків сільгоспідприємствами всіх форм власності          142

2.         Обов'язкове страхування деяких видів тварин     149

3.         Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів,

селянських (фермерських господарств)     154

4.         Добровільне страхування тварин, що належать

сільгоспвиробникам та приватним особам          160

Контрольні питання 166

Тести  167

Практичні завдання  169

Тема 8. Страхуеання технічнихризикіе.     170

1.         Суть, види та об’єкти страхування технічних ризиків     170

2.         Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків   173

3.         Страхування монтажних ризиків   177

4.         Страхування машин від поломки   180

5.         Страхування електронного устаткування  182

Контрольні питання 184

Тести 185

Тема 9. Страхування кредитних та фінансових ризиків  187

1.         Сутність та види страхування кредитних ризиків            187

2.         Асортимент страхових послуг, що забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів            191

3.         Страховий захист фінансових ризиків       203

4.         Страхування депозитів та формування системи

депозитного страхування в Україні            204

Контрольні питання 215

Тести  216

Практичні завдання  217

Тема 10. Аетотранспортне страхуеання    219

1.         Об’єкти та ризики страхування автотранспортних засобів        219

2.         Обмеження страхування авто каско          220

3.         Урегулювання питань щодо завданих збитків

у страхуванні авто каско      222

4.         Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників

транспортних засобів           Контрольні питання 244

Тести  245

Тема 11. Морське страхуеання        248

1.         Деякі загальні положення морського страхування           248

2.         Страхування каско суден     251

3.         Страхування вантажоперевзень     259

4.         Страхування відповідальності судновласника

і організація взаємного страхування           270

Контрольні питання 280

Тести  281

Тема 12. Аеіаційне страхуеання      283

1.         Загальні відомості про авіаційне страхування       283

2.         Законодавча база та вимоги до проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації            286

3.         Види обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації  291

4.         Добровільні види авіаційного страхування           299

5.         Космічне страхування          301

Контрольні питання 304

Тести  305

Тема 13. Страхуеання майна та еідпоеідальності громадян        307

1.         Комбіноване страхування рухомого та

нерухомого майна фізичних осіб    307

2.         Страхування професійної відповідальності           318

3.         Обов’язкове страхування відповідальності власників собак       321

4.         Обов’язкове страхування цивільної відповідальності

громадян України , що мають у власності зброю 328

Контрольні питання 332

Тести  333

Практичні завдання  335

Список еикористаної літератури    НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ГОВОРУШКО Тамара Андріївна

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 20.09.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 21,5.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006