Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаткова література : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Додаткова література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Александрова М. М. Страхування: Навч.посіб. - К.: ЦУЛ, 2002.

2.         Антоша О. Ассистирующая компанія как средство борьбьі с мошенничеством // Финансовьіе услуги. - 2002. № 7-8.

3.         Alexia Russo Новьіе аспектьі в медицинском ассистирова-нии за рубежом // Финансовьіе услуги. - 2002. № 7-8.

4.         Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхування. - К: Знання, 2005. - 216 с.

5.         Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: СТАТУ, 2000.

6.         Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залєтов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України. Підручник для вищих навчальних закла-дів. За редакцією проф. Біленчука П.Д. і пррездента Ліги страхо-вих організацій України Філонюка О Ф. - К.: Атіка, 1999 - 368 с.

7.         Верес М., Пилипенко М. Лед тронулся, господа страховьіе посредники // Бизнес. - 2000.№ 3.

8.         Внукова Н.М. Практикум зі страхування. Випуск 1. - К.: Лібра, 1998. - 40 с.

9.         Галагуза Н. Ключевая фигура // Страховое ревю. - 1996. № 6.

 

10.       Гвозденко А.А. Основьі страхования: Учебник. - М.: Фи-нансьі и статистика, 1998. - 304 с.

11.       Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Про розвиток депозитного страхування в Україні // Економіст. - 2001. № 7-8.

12.       Говорушко Т.А. Стан та проблеми розвитку страхового ринку в економічній системі України// Економіка Фінанси Пра-во. - 2005. № 8.

13.       Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 400 с.

14.       Гутко Л.М. Проблеми розвитку національного страхового ринку // Фінанси України. - 2003. № 11

15.       Дарков В. Ассоциация страховьіх посредников в Украине -какой ей бьіть ? // Финансовьіе услуги. - 1977. № 3.

16.       Дарков В. Кто защитит страховщиков ? //Фондовьій рьі-нок. - 1999. № 13

17.       Державна програма розвитку страхового ринку України на період до 2005 року та на перспективу до 2010 року // Україна -BUSINESS. - 2000 p. № 20.

18.       Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестра-хование: теория и практика. - М.: Изд. центр «АНКИЛ», 1993. -192 с.

19.       Заруба О.Д. Страхова справа: Шдручник. - К.: Товарист-во „Знання ,„ КОО, 1998. - 321 с.

20.       Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологіч-ний словник. - 2-е вид., випр,та доп. - Львів: Видавництво „Бес-кит Біт", 2002. - 104 с.

21.       Клюй С.В. Добровільне страхування врожаю сільського-сподарських культур на основі індексу врожайності // Економіка АПК. - 2003. - № 9, с.55-59.

22.       Ковальчук І.В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. _ К.: ВІПОЛ, 2002. - 335 с.

23.       Кушелев Ю. Пятьій елемет // Финансовьіе услуги / Все-украинский аналитический журнал. - 2003. - № 4, с.60.

24.       Носенко С. Чистьій ассистанс остается привилегией нем-ногих // Финансовьіе услуги. - 2002. № 7-8 ;

25.       Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч.посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 400 с

26.       Основьі страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. ТА.Федотова. - М.: Из-во БЕК, 1999.

27.       Сосновский О. Рьшок, несмотря на трудности развивается // Финансовьіе услуги / Всеукраинский аналитический журнал. -2002. -№ 7-8, с.30-33.

28.       Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА - М, 2002. - 312 с. - ( Серия “ Вьісшее обра-зование “ )

29.       Страхове право: Навч.посібник/ за ред. Ю.О. Заїки - К.: Істина, 2004. - 192 с.

30.       Страхування. Навчальний посібник. - Суми::Видавництво „Слобожанщина", 1997. - 96 с.

31.       Страхування: теорія і практика/ За загл. ред.-ю Н.М.Внукової: Харків: Бурун книга, 2004. - 376 с.

32.       Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч.посіб. - К.: Євро-пейський університет, 2003.

33.       Туровский В. Брокер: трудньій путь на рьшок //Финансовьіе услуги. - 1997. № 2.

34.       Уманцив Ю. Медицинское страхование: опьіт, проблемьі, перспективьі // Финансовая тема. - 1998. № 6 - 7, с. 85 - 91

35.       Филозоф О. Зачем нужен страховой брокер // Финансо-вьіе услуги / Всеукраинский аналитический журнал. - 2003. -№ 4, с.60.

36.       Финк.Ф. Роль страховьіх посредников в мировой системе предоставления страховьіх и перестраховочньіх услуг // Українсь-кий інвестиційний журнал. - 1999.№ 6-7.

37.       Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. - 2005. - № 2, с.135-145

38.       Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. - 2005. - № 4, с. 139-147.

39.       Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послу-ги, - К.: ІЕУГП, 2000. - 268 с.

40.       Шахов А.К. Страхование: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.

41.       Штефюк П. Посередництво на ринку страхових послуг: аспекти діяльності // Україна - BUSINESS. - 2000 p. № 12.

42.       Шумелда Я. Страхування. Навч.посібник. Тернопіль.: Джура, 2004. - 280 с.

43.       Янишен В. Система личного страхования в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 10.