Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Особливості реалізації страхових послуг : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

5. Особливості реалізації страхових послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

При розгляді цього питання доцільно звернути увагу на нове поняття, що пов’язане з реалізацією страхових послуг: техноло-гія продажу (надання) страхової послуги, під якою розуміють сукупність методів, способів і прийомів, застосовуються страхо-вою компанією й окремими її представниками протягом усіх ета-пів просування страхового продукту на ринок, його реалізації, су-проводження і надання послуг після страхової події [37, с.137]. Таким чином, у технології продажу (надання) страхової послуги можна виділити деякі етапи, що визначають особливості реаліза-ції страхової послуги:

1.         аквізиція;

2.         контроль за об'єктом страхування;

3.         урегулювання питань щодо завданих збитків.

У системі страхування аквізиція - це діяльність страховика чи страхових посередників із залучення клієнтів для укладання нових договорів страхування. 3 аквізицією тісно пов'язані канали реалізації страхових послуг. У країнах із високим рівнем страху-вання деякі авторитетні страхові компанії частіше застосовують таку форму аквізиції, як спілкування з клієнтом за телефоном, надсилання йому полісів поштою та безготівкове отримання пла-тежів. Проте аквізиція в такому вигляді може бути застосована тільки до окремих видів страхування, які не пов'язані з великим обсягом відповідальності страхової компанії, де ефект дає масо-вість реалізації страхових полісів.

Процесу аквізиції передує маркетингове дослідження та ре-кламна кампанія страховика. Вибір потенційного клієнта здійс-нюється через один із зазначених каналів збуту страхових послуг. Виконавець аквізиції ретельно вивчає всі деталі об'єкта, запропо-нованого на страхування, визначає його стан, ступінь реальності настання страхового випадку. У разі необхідності формуються пропозиції щодо змісту превентивних заходів, спрямованих на усунення слабких сторін об'єкта, що вивчається. Одночасно при-ймаються принципові рішення, які в міжнародній страховій термінології називаються андерайтингом, - чи брати межах відпо-відальності та за яких конкретних умов договору (див. докладні-ше у джерелі [14]).

Завершується процес аквізиції укладенням відповідного до-говору У випадку пропозиції надто сумнівного для страхування об'єкта реалізується один із принципів страхування - принцип добровільності у формі обґрунтованої відмови зі сторони страхо-вика.

Кожна страхова компанія запроваджує свою процедуру про-ходження договору страхування від моменту його укладення до архівного оброблення. Важливою складовою цієї процедури є ко-нтроль за об'єктом страхування, який передбачає виконання клієнтом своїх зобов'язань щодо проведення системи превентив-них заходів, інформування про будь-яку зміну застрахованого ри-зику Виконання контрольної функції на підставі укладеного до-говору можуть здійснювати органи пожежного нагляду стосовно майна юридичних осіб або органи з питань нагляду за охороною праці на підприємстві. Крім того, страхова компанія може відсте-жувати якість послуг, що надаються третьою стороною страхува-льникові на основі її доручення (медична допомога за полісами медичного страхування).

Із закінченням терміну страхування договір утрачає свою чинність і реалізація страхової послуги завершується. Проте є си-туації, коли ризик стає подією, що відбулася, тобто страховим ви-падком. Тоді настає третій етап реалізації страхової послуги, по-в'язаний з урегулюванням питань щодо завданих збитків та ви-платою страхового відшкодування.

Відповідно до ст. 25 Закону № 2745, здійснення страхових виплат та виплата страхового відшкодування проводиться страхо-виком згідно з договором страхування або законодавством на під-ставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварій-ного сертифіката), який складається страховиком або уповнова-женою ним особою (аварійним комісаром) у формі, визначеній страховиком. Отже, третій етап реалізації страхової послуги пе-редбачає використання послуг професійних оцінювачів збитків, якими є аварійні комісари.

Аварійні комісари - особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфі-каційні вимоги до яких установлюються актами чинного законо-давства..

Таким актом, насамперед є Типове положення про організа-цію діяльності аварійних комісарів, затверджене Постановою Ка-бінету Міністрів України № 8 від 5 січня 1998 року.

Під аварійним комісаром у Типовому положенні розуміють особу яка встановлює причини настання страхового випадку і ви-значає розмір збитків, а також відповідає кваліфікаційним вимо-гам, передбаченим цим положенням.

До кваліфікаційних вимог відносяться:

1.         наявність вищої освіти й кваліфікації бакалавра, фахівця або магістра відповідно до напряму діяльності;

2.         необхідність спеціальної кваліфікації (знань для з'ясуван-ня обставин і причин настання страхового випадку й визначення розміру збитку), підтвердженої свідоцтвом (сертифікатом) на-вчального закладу, який здійснює підготовку аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міносвіти на право здійснення освітньої ді-яльності;

3.         стаж практичної діяльності за фахом не менше трьох років.

До додаткової кваліфікаційної вимоги типове положення ві-дносить періодичну (через три роки) атестацію аварійних коміса-рів як експерта певної спеціальності.

Зрозуміло, що аварійний комісар, який знається на автомобі-льному транспорті, не може розслідувати страховий випадок на морі або в будівництві.

Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхово-го випадку. Страховик не може відмовити страхувальникові в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комі-сара з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхід-ні матеріальні докази та документи.

Професійна компетентність аварійного комісара, максимальна сумлінність страхової компанії у виконанні своїх обов'язків, пов'яза-них зі страховим випадком, визначають ступінь бажання страхувальника до подальшої співпраці, створюють ділову репутацію стра-ховика та формують його конкурентні переваги на ринку.