Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності зброю : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

4. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності зброю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Цей вид страхування здійснюється на умовах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження По-рядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути за-подіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї” від 29.03.2002 р.за № 402.

Суб'єктами страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяна шкода.

Об'єктом страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну фізичних іюридичних осіб, внаслідок володіння, зберігання чи викорис-тання зброї.

Страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують:

•          бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;

•          вихолощену та навчальну зброю;

 

•          несучасну стрілецьку зброю;

•          мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малока-ліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);

•          мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;

•          спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, ре-

вольвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використан-

ня в спортивних цілях тощо);

•          холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани,

мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали

багнети, багнети-ножі, які не перебувають на оз-

броєнні військових формувань);

• пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більше як 4,5 міліметра і швидкістю польоту

кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів).

Страхувальниками є також громадяни, які на законних підс-тава зберігають та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).

Страховими ризиками, в результаті яких настає ци-вільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, а також пошкодження (знищення) майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Страхова сума встановлюється:

•          уразі відшкодування спадкоємцям особи, яка заги-нула (померла) внаслідок страхового випадку, -11 000 грн;

•          уразі призначення потерпілій третій особі I, II або III групи інвалідності - відповідно 8250, 5500, 2750 грн;

•          за кожний деньнепрацездатностіпотерпілоїтретьоїосо-би - 20 гривень, але не більш як 2500 гривень;

•          у разі пошкодження (знищення) майна - в розмірі ба-лансової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок страхового випадку, але не більше як 30 000 грн. У разі відсутності балансової вартості майна його розмір, що підлягає відшкодуванню, встановлюється за домовленістю між потерпілою третьою особою та страховиком, але не більше як 30 000 грн. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір збитків встановлюється за рішенням суду. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість відновлення), у ви-значеному законодавством порядку.

Страховий тариф установлюється в розмірі одного не-оподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина.

Громадяни України до або під час реєстрації, перере-єстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання, носін-ня відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, за-кріплення за ними зброї повинні в установленому порядку укла-стидоговір страхування відповідальності власників чи корис-тувачів зброї. У разі відсутності договору страхування реєстра-ція, перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріп-лення зброї не проводиться.

Договір страхування може бути укладений на термін від од-ного до десяти років.

Страховий платіж може бути перерахований на розрахун-ковий рахунок страховика або внесений готівкою в його касу. Договір набирає чинності з дня надходження страхового плате-жу на рахунок страховика.

Юридичні особи можуть на законних підставах переда-вати громадянам зброю на зберігання та використання, тільки в разі наявності у цих громадян договорів страхування. Допус-кається укладення таких договорів і сплата страхових платежів юридичною особою - власником зброї із зазначенням у кожному договорі прізвища того, хто буде зберігати або використовувати зброю.

У разі настання страхового випадку страхувальник зо-бов'язаний у триденний термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховика.

Для отримання страхового відшкодування страховику по-даються такі документи:

•          заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

•          договір страхування;

•          акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);

•          витяг з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (в разі розгляду ма-теріалів у суді);

• документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

•          листок непрацездатності про тимчасову втрату по-терпілою третьою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію);

•          копіярішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій третій особі інвалідності;

•          свідоцтво про смерть потерпілої третьої особи (або нотаріально засвідчену копію).

Документина виплату страхового відшкодування мо-жуть подаватися страхувальником або третьою особою (її спад-коємцями). У разі загибелі чи смерті третьої особи внаслідок страхового випадку її спадкоємці повинні подати документ про правонаступність. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена особа (аварійний комісар) складає страховий акт (аварійний сертифікат), який є підставою для виплати страхо-вого відшкодування.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмовуу виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 діб від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування стра-ховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє за-явника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.

Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування страхувальнику в разі невиконания ним взятих на себе зобов'язань відповідно до умов договору.

У разі коли заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими причетними до страхового випадку особами, страховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою що компенсована іншими особами. Про таку компенсацію стра-хувальник, треті особи (їхні спадкоємці) зобов'язані повідомити страховикові.