Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду яка може бути за-подіяна третім особам затверджені постановою Кабінету Мініст-рів України від 9 липня 2002 р. № 944.

Власником собаки вважається юридична чи фізична осо-ба, яка здійснює догляд за собакою, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству (договір оренди, доручення тощо).

Суб'єктами обов'язкового страхування є страхувальники, страховики і треті особи.

Страхувальники - дієздатні громадяни та юридичні особи (крім підрозділів Збройних Сил та інших військових фо-рмувань, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших державних органів, які утримують собак для виконання службо-вих обов'язків), які на законних підставах є власниками собак.

Страховики - юридичні особи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення цього виду обов'язкового страхування.

Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок агресивної та/або непере-дбачуваної дії собаки.

Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкоду-ванням страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майнутретіх осіб унаслідок агресивної та/або неперед-бачуваної дії собаки.

Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки, якщо має місце причинний зв'язок між цією дією собаки і за-подіяною нею шкодою. Розмір шкоди визначається в установле-ному законодавством порядку

Страховими ризиками, внаслідок яких настає циві-льно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, ін-валідність чи втрата працездатності фізичної особи, тимчасовий розлад здоров'я у дитини, а також пошкодження (знищення) майна третьої особи.

Страхова сума встановлюється:

1.         у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка померла внаслідок страхового випадку, - 11 000 гривень;

2.         уразі призначення потерпілій фізичній особі I, II або III групи інвалідності - відповідно 8250, 5500, 2750 грн;

3.         за кожний день непрацездатності потерпілої фізичної особи, розладу здоров'я в дитини - 20 грн, але не більше як 2500 грн;

4.         у разі пошкодження (знищення) майна третьої особи - у розмірі його балансової вартості, але не більше як 30 000 грн. У разі відсутності балансової вартості майна його розмір установлюється страховиком за домо-вленістю з третьою особою, але не більше як 30 000 гри-вень. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір збитків установлюється за рішенням суду У разі частково-го пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість відновлення), у визначе-ному законодавством порядку.

Страховий тариф установлюється в розмірі од-ного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від породи собаки для фізичних осіб та два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян терміном на один рік для юридичних осіб.

Договором страхування передбачається франшиза. Розмір франшизи становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на страховий випадок.

Власники собак, породи яких зазначені нижче, до або під час реєстрації, перереєстрації повинні в установленому порядку укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду яка може бути заподіяна третім осо-бам. Уразі відсутності договору страхування реєстрація, пере-реєстрація собак не проводиться.

ПЕРЕЛІК

порід собак, відповідальність власників яких підлягає

обов'язковому страхуванню за шкоду, яка може бути

заподіяна третім особам

Аіді (вівчарка атласька)

Айну (собака айнський, хоккайдо)

Акбаш

Акіта-іну

Акіта американський (собака великий японський)

Бергамаско (вівчарка бергамська)

Боксер німецький

Бріар (вівчарка французька довгошерстна)

Брохольмер датський

Був'є арденський

Був'є фланерський

Бульдог алапахський чистокровний (отто)

Бульдог американський

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)

Бульмастиф

Бультер'єр англійський

Бультер'єр англійський стафордширський

Бурбуль південноафриканський

Вельштер'єр

Вівчар картський (вівчарка картська)

Вівчарка американо-канадська біла

Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв'юрен)

Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)

Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененха-

унд)

Вівчарка голландська

Вівчарка грецька

Вівчарка ештрельська (португальська горна)

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)

Вівчарка німецька

Вівчарка південноросійська (таврійська)

Вівчарка пікардійська (пікар)

Вівчарка польська підгалянська

Вівчарка польська татранська

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)

Вівчарка східноєвропейська

Вовкодав ірландський

Доберман-пінчер

Дог аргентинський (аргентинський мастиф)

Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)

Дог німецький

Далматин

Дратхаар

Ердельтер'єр

Кангал

Кане-корсо

Као де кастро лаборейро

Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)

Карабаш анатолійський

Командор (вівчаркаугорська)

Кувас угорський

Лабрадор-ретривер

Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий)

Лайка

Леонбергер

Маламут аляскінський

Марема (вівчарка маремо-абруцька)

Мастиф англійський

Мастиф бельгійський

Мастиф іспанський

Мастиф піренейський

Мастиф тибетський

Мастино (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)

Мітельшнауцер

Московська сторожова

Ньюфаундленд

Перо де преса канаріо (собака канарський)

Шт-бультер'єр американський

Пурухаар

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)

Ріджбек родезійський

Ріджбек тайський

Різеншнауцер (великий шнауцер)

Ротвейлер

Сенбернар

Собака вовчий італійський

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)

Собака вовчий чеський

Собака піренейський горний (великий піренейський)

Тер'єр американський стафордширський

Тер'єр російський чорний

Тоза-іну (собака японський бійцівський)

Філа бразилейро (мастиф бразильський)

Фокстер'єр

Хаскі сибірський

Ховаварт

Чувач словацький

Ягдтер'єр

Метиси всіх зазначених порід

Договір страхування може бути укладений на термін від одно-го до трьох років. Допускається укладення договорів страхуван-ня юридичними особами на користь штатних та позаштатних

працівників, якщо вони для виконання службових обов'язків ви-користовують власних собак згідно із законодавством.

Договір страхування набирає чинності з дати, зазначеної в страховому полісі, але не раніше внесення страхувальни-ком страхового платежу на користь страховика, що засвідчується відповідними документами.

Уразі зміни власника собаки дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення цього договору на його ім'я.

Уразі в'їзду на територію України та відсутності договору страхування, укладеного в Україні, власник собаки повинен ук-ласти договір страхування, крім випадків, коли власник собаки уклав відповідний договір у державі, з уповноваженою ор-ганізацією із страхування відповідальності власників собак якої Україна уклала угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.

Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик.

Страховий випадком є подія, в результаті якої настає ци-

вільно-правова відповідальність страхувальника щодо ві-

дшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну

внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки. Сукуп-

ність претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо

відшкодування шкоди, заподіяної однією подією, вважаються

одним страховим випадком. У разі настання страхового ви-

падку  страхувальник зобов'язаний у триденний термін

повідомити про це страховика, а для отримання страхового відшкодування подати такі документи:

-заявапро виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

-          договір страхування;

-          акт про розслідування страхового випадку (у разі прове-дення розслідування);

-          витяг з рішення суду про стягнення зі страхувальника

збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у

суді);

-          документи, які засвідчують задоволення претензії тре-

тьої особи;

-копіялистка непрацездатності потерпілої фізичної осо-би чи довідки медичного закладу про тимчасовий розлад здоров'я у дитини, засвідчена в установленому порядку;

-          копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі, засвід-чена в установленому порядку;

-          копія свідоцтва про смерть потерпілої фізичної осо-би, засвідчена в установленому порядку.

У разі загибелі чи смерті потерпілої фізичної особи внаслідок настання страхового випадку її спадкоємці повинні подати доку-мент про правонаступність. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена особа складає у триденний тер-мін страховий акт у формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

Прямий збиток, що відшкодовується страховиком, ви-значається у розмірі загального збитку, який зафіксований у страховому акті.

Розмір страхового відшкодування обчислюється шляхом множення прямого збитку на відсоток страхового покриття й віднімання від цього добутку франшизи.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів із дати отримання всіх необхідних документів, крім ви-падків, коли спори, пов'язані з виплатою страхового відшкодування, розглядаються у судовому порядку.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін із дати його прий-няття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протя-гом п'ятнадцяти робочих днів із моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодуван

За несвоєчасну виплату страхового відшкодування стра-ховик сплачує страхувальнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.