Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Страхування професійної відповідальності : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

2. Страхування професійної відповідальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Страхування професійної відповідальності об'єднує види страхування майнових інтересів різних категорій осіб, які при ви-конанні професійної діяльності можуть завдати матеріальних зби-тків третім особам.

Головна особливість страхування професійної відповідально-сті полягає в тому що об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з відповідальністю за шкоду завдану третім особам унаслідок помилки або упущення, скоєних при ви-конанні службових обов'язків. Ризик відповідальності за шкоду завдану при виконанні службових обов'язків умисно, не покри-вається умовами страхування.

У зв'язку з цим суттєвим є встановлення факту й обставин виникнення майнової відповідальності страхувальника (застрахо-ваної особи) за завдання шкоди третім особам, а також установ-лення розміру завданих їм збитків.

На відміну від страхування майна або особистого страхуван-ня, при страхуванні професійної відповідальності настання стра-хового випадку залежить не від зовнішніх чинників (стихії, при-родних явищ, дії третіх осіб), а від кваліфікації особи, яка вико-нує професійну діяльність.

Кожен вид страхування професійної відповідальності має свої особливості. Так, для здійснення одних видів діяльності потрібна ліцензія (нотаріуси, охоронці, лікарі, оцінювачі нерухомості та

ін.), при здійсненні інших - не потрібна. Це враховується при ук-ладанні договору страхування, але враховується також і кваліфікація страхувальника, стаж роботи, регіон діяльності та ін. Необхідність укладання договорів страхування професійної відповідальності обумовлена тим, що, по-перше, ніхто не застра-хований від помилок і упущень під час здійснення професійних обов'язків, а збитки, завдані такими помилками, підлягають обо-в'язковому відшкодуванню. Завдані клієнту збитки можуть бути величезними. Відомі випадки, коли неправильно зроблені нотарі-усом виконавчі написи або помилки оцінювачів при оцінці неру-хомості завдали їхнім клієнтам неабияких фінансових збитків. По-друге, фірми, що займаються оцінкою, наданням ріелторських послуг, лікарі, які мають приватну практику, нотаріуси та ін. не мають резервних фондів або інших джерел, що дають змогу ком-пенсувати завдану шкоду Уклавши договір страхування профе-сійної відповідальності, фірма має фінансові гарантії перед свої-ми клієнтами.

Розглянемо докладніше страхування професійної відповіда-льності приватного нотаріуса.

Об'єктом страхування є професійна відповідальність прива-тного нотаріуса за шкоду заподіяну фізичним або юридичним особам при вчиненні нотаріальних дій, передбачених ст. 34 та ст. 36 Закону України "Про нотаріат".

Відповідальність страховика настає в разі виникнення мате-ріальних збитків в особи, яка звернулася до приватного нотаріуса, внаслідок професійних помилок, браку досвіду при вчиненні но-таріальних дій у період чинності договору страхування. Страховим ризиком є спричинення страхувальником пря-мих матеріальних збитків третім особам (юридичним чи фізич-ним) внаслідок неналежного виконання ним своїх обов'язків або ненавмисні порушення при вчиненні нотаріальних дій, передба-чених ст. 34 та ст. 36 Закону України "Про нотаріат".

Страховим випадком є виникнення зобов'язань страхуваль-ника відшкодувати матеріальні збитки, завдані третій особі вна-слідок виконання ним своїх службових обов'язків. Страховик бере на себе зобов'язання відшкодувати третім особам прямі матеріа-льні збитки, що виникли в порядку правової відповідальності в період дії договору страхування внаслідок страхового випадку,

яка підтверджена необхідними документами та за наявності рі-шення суду.

Страхове відшкодування поширюється лише на майнову відповідальність страхувальника згідно з чинним цивільним за-конодавством і не поширюється на кримінальну та моральну відповідальність. Страхове відшкодування не виплачується, якщо матеріальні витрати третій особі завдано страхувальником унаслідок:

•          передачі страхувальником права надання професійних по-слуг особам, які не мали на це законних підстав;

•          при наданні страхувальником професійних послуг третім особам у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння;

•          при встановленні факту що за цим ризиком страхувальник не мав підстав на подання професійних послуг.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін, але її розмір не може бути менше 100-кратної мінімальної заробітної плати.

Страхові платежі визначаються за тарифами до страхової суми залежно від професійного стажу роботи страхувальника на посаді нотаріуса й ступеня ризику в межах 2-15 %.

Нараховані страхові платежі можуть бути внесені готівкою, при укладанні договору страхування або шляхом перерахування суми платежу на розрахунковий рахунок страховика в банку од-норазово або в 2 терміни (протягом 3-х місяців по 50 % від суми страхового платежу).

При внесенні нарахованого страхового платежу одноразово страхувальнику надається знижка в розмірі до 15 % від суми страхового платежу

Якщо страхувальник безперервно відновлює страхування своєї відповідальності протягом одного, двох, трьох і більше років і не отримував при цьому страхового відшкодування, то сума наступних страхових платежів зменшується відповідно на 5, 10 і 15 %.

Договір страхування укладається на підставі заяви страхувальни-

ка та документів, які підтверджують його професійний стаж і посвід-

чують право на заняггя приватною нотаріальною діяльністю.

Договір страхування професійної відповідальності приват-

них нотаріусів має чинність лише на території України.

Підставою для виплати страхового відшкодування за на-стання страхового випадкуєтакі документи:

-          договір страхування відповідальності приватного нотаріуса перед третіми особами;

-          заява страхувальника в довільній формі на виплату страхо-вого відшкодування;

-          копії матеріалів справи і відповідних рішень компетентних органів, які мають чинність (при розгляді справи судом, ар-бітражем або іншими правовими органами).

Страхове відшкодування виплачується в розмірі, встановле-ному судом або іншими компетентними органами, але не більше страхової суми, зазначеної у договорі страхування. Страхове від-шкодування виплачується в національній валюті. Страховик при-ймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відш-кодування протягом 72 годин після отримання страховиком усіх документів.