Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3d99cfdaa6e490af8ba8f2e66da4c87b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Майно, що належить фізичним особам, за ступенем важливо-сті можна поділити на пріоритетне та інше. До пріоритетного майна належать нерухомість та домашні сільськогосподарські тварини; іншим майном вважаються предмети щоденного вжит-ку, тобто рухоме майно, що використовується людиною в побуті. Пріоритетність нерухомості та домашніх тварин пояснюється тим, що це майно є основою життєдіяльності людини і задоволь-няє її найважливіші базові потреби матеріального плану. Незале-жно від ступеня важливості всі види майна, що належить фізич-ним особам, страхуються виключно на добровільних засадах.

Умови страхового захисту домашніх тварин розглядались ра-ніше в темі „Сільськогосподарське страхування”. Щодо страхо-вого захисту нерухомого та домашнього майна, то він може бути організований на основі укладання двох різних договорів стра-хування. В той же час існує можливість комбінованого варіанту страхового захисту вище зазначених груп майна за яким об'єк-том страхування визнаються майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з во-лодінням, користуванням, розпорядженням майном, що належить на правах приватної власності страхувальникові та членам його родини, які разом з ним проживають і ведуть спільне господарст-во, а також майном, яким страхувальник розпоряджається згідно з договором найму (оренди, прокату, лізингу тощо), якщо таке майно не застраховане його власником.

Страхувальником може бути застраховане таке рухоме і нерухоме майно:

•          садові, дачні, житлові будівлі та окремі житлові приміщення (квартири, кімнати);

•          господарчі будівлі (гаражі, сховища, склади, навіси, огорожі тощо);

•          інженерне устаткування будівель і помешкань (санітар-но-технічне, вентиляційне й опалювальне устаткування, газові й електричні плити, лічильники, електропровод-ка, телевізійний і телефонний кабель, антени тощо);

•          оздоблення будівель і помешкань (усі види штукатур-них і малярних робіт, покриття підлоги і стелі, дверні та віконні конструкції, вбудовані меблі тощо).

•          об'єкти незавершеного будівництва;

•          предмети інтер'єру тамеблі;

•          електропобутові прилади, аудіо-, відео-, кіно-, фото-, електроннатехніка;

•          килимові вироби, одяг, білизна, взуття, предмети домашнього господарства та вжитку, господарський та спортивний інвентар;

•          вироби з дорогоцінних металів, коштовного і напівкошто-вного каміння, унікальні та антикварні речі, колекції -приймаються на страхування тільки в розмірі їх повної вартості, згідно з експертною оцінкою, підтвердженою документально та на основі укладання додаткової угоди.

Майно приймається на страхування тільки за умови забезпечення належного його збереження. Крім того нерухоме майно може бути застраховним лише за умови зведення його на постійному місці.

He можуть бути застраховані:

•          готівка в національній та іноземній валюті;

•          цінні папери (акції, облігації, сертифікати, векселі, інші цінні папери), посвідчення, свідоцтва, ощадні і чекові книжки, кредитні карти, рукописи, плани, креслення, акти, бухгалтерські і ділові книги, картотеки та інші офіційні або приватні документи;

•          технічні носії інформації (перфокарти, магнітні стрічки,

касети, дискети, магнітні диски тощо), слайди та фотознімки;

•          дорогоцінні метали в пластинах, злитках, дроті,

самородках, або коштовне та напівкоштовне каміння без

оправ;

•          продукти харчування, спиртні напої і тютюнові вироби;

•          вибуховіречовини;

•          засоби транспорту, пересувні будівельні, сільськогос-подарські або інші машини, мотоцикли, мопеди, вело-сипеди, причепи і тягачі, пересувні житлові вагончики;

•          тварини та рослини;

•          предмети релігійного культу, ордени, медалі, монети -за винятком колекцій;

•          будівлі і приміщення, конструктивні елементи та

інженерні системи яких знаходяться в аварійному стані,

а також рухоме майно, що знаходиться в них;

•          майно, що знаходиться в зоні, яка перебуває під

загрозою обвалу, зсуву, повені або іншого стихійного

лиха, а також у зоні військових дій з моменту

офіційного підтвердження наявності такої загрози, якщо

таке підтвердження було зроблено до укладення

договору страхування;

•          майно, що зберігається на балконах, лоджіях;

•          майно, що використовується з комерційною або профе-сійною метою;

•          тимчасові будівлі.

Укладення договору страхування потребує обов'язкового ви-значення страхової суми, яка встановлюється за згодою сторін у розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна. Страхова сума може встановлюватися окремо по кожному застрахованому об'єкту або сукупності об'єктів (група, категорія майна), зазначених у договорі страхування.

Майно може бути застраховане на основі системи дійсної ва-ртості, що гарантує повне відшкодування збитків у випадку їх-нього виникнення, чи на основі системи пропорційної відповіда-льності, за якою страхове відшкодування становитиме таку про-порцію до суми збитків, як страхова сума до страхової оцінки.

Договором страхування може бути також передбачена франшиза (умовна або безумовна) Франшиза визначається за згодою сторін у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. Франшиза може встановлюватися окремо по кожному об'єкту страхування, страховому випадку (ризику).

За договором страхування можуть бути застраховані майнові інтереси страхувальника, пов'язані з ризиком втрати (загибелі) або ушкодження майна внаслідок:

•          пожежі

•          вибуху;

•          стихійного лиха;

•          дії води - аварій водопровідних, каналізаційних, опалюваль-них, протипожежних (спринклерних) систем або інших гідрав-лічних систем, проникнення води або інших рідин із сусідніх помешкань, раптових (не викликаних необхідністю їхнього вмикання) спрацьовувань протипожежних систем;

•          стороннього впливу - наїзду наземних транспортних засобів або самохідних машин; впливу водних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруджень; падіння на застраховане майно літаків, вертольотів, космічних апара-тів, аеростатів, дирижаблів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків або їхнього вантажу (предметів із них); падін-ня на застраховане майно дерев та впливу інших об'єктів, пе-редбачених договором страхування;

•          протиправних дій третіх осіб - зникнення, знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті виключно таких дій, вчинених з проникненням у приміщення чи інше сховище: крадіжки зі зломом, відкритого викрадення майна (грабежу), нападу з метою заволодіння майном, поєднаного з насильством (розбій), а також умисного знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу або іншим способом. He підлягають відшкодуванню збитки, що вини-кли внаслідок шахрайства з боку третіх осіб;

•          розбиття скла - випадкового розбиття або розбиття в ре-зультаті навмисних дій третіх осіб - шибок, вітражів, скля-них стін, дзеркал, віконного і дверного скла, розмір яких указується в договорі страхування, а також пошкодження

віконних і дверних рам або інших обрамлень, у яких закрі-плене таке скло. Договір може бути укладений по сукупності або у будь-якій комбінаціїусіх вищезгаданих страхових ризиків.

До обсягу страхових зобов'язань страховика можуть бути включені витрати страхувальника на заходи, спрямовані на зменшення збитків при настанні страхового випадку.

He визнаються страховими випадками події, гцо сталися внаслідок:

•          ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;

•          військових дій, а також маневрів чи інших військових заходів, якщо інше не передбачено договором страху-вання;

•          громадянської війни, терористичних актів, народних хвилювань усякого роду або страйків, якщо інше не передбачено договором страхування;

•          вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищен-ня застрахованого майна по розпорядженню державних органів;

•          навмисних дій страхувальника, його близьких родичів, або вжитих іншими особами з відома страхувальника, спрямованих на настання страхового випадку; невиконання, порушення чинних норм і розпоряджень органів відомчого і державного пожежного нагляду, неприйняття заходів для попередження можливої загибелі або ушкодження застрахованого майна;

•          дефектів і недоліків застрахованого майна, що були відомі страхувальникові до настання страхового випадку, але про які не було повідомлено страхувальникові;

•          самозаймання, шумування, гниття, усушки або інших природних процесів, що відбуваються в застрахованому майні.

Фізична особа може укласти договір страхування на термін до одного року, на один рік чи на більший період, але в остан-ньому випадку щорічно переглядається страхова оцінка та страхова сума. Щодо страхового платежу, то він установлюється, ви-ходячи з розміру страхової суми, строку страхування і страхового тарифу по відповідному ризику та об'єкту страхування. Страхо-вик при визначенні розміру страхового платежу застосовує базові тарифні ставки залежно від виду майна, прийнятого на страху-вання, страхового ризику, строку страхування. Базовий тариф може бути збільшений або зменшений з урахуванням факторів ризику: оснащеності застрахованого помешкання, його вогнестійкості, технічних особливостей об'єкта, поверховості будинків, наявності засобів пожежогасіння, віддаленості від найближчого поста пожежної служби, аварійних і ремонтних служб, наявності засобів охорони, географічного положення та інших факторів, що впливають на ступінь страхового ризику.

При страхуванні на строк менше одного року страховий платіж складає таку частину від суми річного страхового платежу:

Строк дії Договору страхування (в місяцях)

1          | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10 | 11

Страховий платіж в % від річного страхового платежу 30 [35 |45 [50 [55 |65 [70 [80 [85 |90 |9?

При страхуванні на строк більше одного року страховий платіж за договором страхування встановлюється як сума страхових платежів за кожний рік. Якщо термін страхування встановлюється як рік (декілька років) і місяць (декілька місяців), то страховий платіж за місяць (декілька місяців) визначається як пропорційна частина страхового платежу за рік.

Страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний.

Страховий платіж сплачується одноразово або в декілька термінів у порядку, встановленому договором страхування.

При підписанні Договору страхування між страхувальником і страховиком повинно бути досягнуто згоди за такими істотними умовами:

а)         про об'єкти страхування;

б)         про характер подій, на випадок настання яких здійснюєть-

ся страхування (страхових випадків);

в)         про розміри страхових сум;

г)         про строк дії договору страхування та територію

страхування;

д)         про страхові тарифи, розміри страхових платежів та строки

їх сплати;

е)         про порядок зміни і припинення дії договору страхування;

є) про умови здійснення страхової виплати, причини відмови

у страховій виплаті;

ж)        про права та обов'язки сторін і відповідальність за неви-

конання або неналежне виконання умов договору страхуван-

ня;

з)         про інші умови за згодою сторін, та визначені чинним за-

конодавством.

Договір страхування набуває чинності з моменту надхо-дження першого страхового платежу на поточний рахунок чи до каси страховика, якщо інше не передбачено договором страху-вання.

Дія договору страхування припиняється о 24 год. того дня, що зазначений у договорі страхування як дата закінчення його дії, а також у випадках, передбачених чинним законодавством..

Договір страхування діє тільки на території, що вказана в до-говорі страхування (території страхування), при цьому територі-єю страхування нерухомого майна є його фактичне місцезнахо-дження, а територією страхування рухомого майна - вказані в до-говорі страхування будівлі, склади та приміщення або ділянки, в яких зберігається застраховане майно. Це застереження не розпо-всюджується на майно, яке зазнало пошкоджень під час евакуації з місця страхової події з метою його врятування. Якщо територія страхування рухомого майна змінюється, то страхувальник пови-нен попередити страховика не пізніше, ніж за три доби до момен-ту зміни фактичного місцезнаходження застрахованого майна.

Усі зміни та доповнення до договору страхування прийма-ються за згодою сторін у письмовій формі.

Передбачається також умова дострокового розірвання дого-вору страхування з ініціативи страхувальника (наприклад, втрата права власності у разі продажу або дарування будівель та ін.). Тоді, якщо в період страхування не було страхового випадку страхувальникові повертається частина сплаченого платежу 06числюється вона пропорційно до невикористаного терміну, за який страховик має нести відповідальність, із зменшенням на певну суму, використану на ведення справи страхової компанії:

СП = СП1 -СП1хК1

де СП - премія, що підлягає поверненню у випадку достро-кового розірвання договору страхування;

СПІ - сплачена страхова премія;

К! - коефіцієнт, який враховує пропорційність терміну стра-хування та частку витрат на ведення справи.

У випадку збільшення страхової суми страхувальник сплачує додаткову страхову премію, величину якої можна обчислити за формулою

ДП = СП!-СП2хТ/ 12,

де ДП - додаткова страхова премія ,

СПі - премія, що визначена за меншою страховою сумою;

СП2 - премія, що визначена за більшою страховою сумою;

Т - кількість місяців, що залишилися до закінчення терміну страхування від моменту збільшення страхової суми.

При зменшенні страхової суми страхувальник має право на повернення частки надмірно сплаченої страхової премії, величина якої розраховується за формулою

ЧП = СПІ х К2 - СП2 х Кь

де ЧП - частка страхової премії, що підлягає поверненню страхувальникові у випадку зменшення страхової суми;

СПІ - страхова премія, що обчислена за більшою страховою сумою;

СП2 - страхова премія, що обчислена за меншою страховою сумою;

КІ та К 2 -коефіцієнти, що враховують відповідно пропорцій-ність терміну страхування та витрати на ведення справи залежно від моменту зменшення страхової суми.

У разі зміни страхувальником будівель (замість проданих будівель придбано інші) укладається новий договір. Страховий платіж обчислюється тоді на підставі характеристики нових будівель з урахуванням невикористаної частини платежу за попе-реднім договором.

Укладений договір страхування свідчить про те, що в разі на-стання страхового випадку страхувальникові буде відшкодовано збиток. Оперативне вирішення питання про виплату страхового відшкодування створює сприятливі передумови для швидкого відновлення майнового стану страхувальника, що його він мав до страхового випадку. А тому якщо страховий випадок настане, страхувальник має вжити заходів щодо зменшення збитків, завда-них страховим випадком: повідомити протягом доби компетент-ним органам (залежно від події - пожежний нагляд, органи міліції та ін.); письмово повідомити про будь-який випадок страховика; дати змогу представникам страховика оглянути ушкоджені будівлі, не виконуючи робіт з їх відновлення. У разі невиконання страхувальником зазначених вимог страховик має право не вип-лачувати страхового відшкодування.

Документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

І.Заява, що складається страхувальником за формою, визна-ченою страховиком.

2.         Перелік пошкодженого, знищеного або викраденого майна.

3.         Документи, видані компетентними органами, які підтвер-джують настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок.

4.         Наявність протиправних дій підтверджується постановою компетентного органу, що проводить дознання або попе-реднє слідство, про порушення кримінальної справи за оз-накою скоєння відповідного злочину.

5.         Страховий акт.

6.         Кошторис збитків - документ, що складається страховиком або уповноваженою ним особою; визначає та обгрунтовує розмір збитків, понесених страхувальником внаслідок на-стання страхового випадку, а також витрати на рятувальні роботи.

7.         За наявності осіб, винних в заподіяних збитках, - докумен-ти, необхідні для забезпечення реалізації права страховика на регресний позов.

Страхове відшкодування сплачується тільки після того, як повністю будуть встановлені причини та розмір збитків. Страху-вальник зобов'язаний надати страховикові усі необхідні документи, що підтверджують причини та розмір збитків, перелік яких наведено вище. Ненадання таких документів дає страховику пра-во відмовити у виплаті відшкодування як у цілому, так і в частині збитку, не підтвердженій такими документами.

Розмір збитків визначається страховиком або уповноваже-ною ним особою шляхом проведення експертизи і складання ко-шторису збитків. Кожна із сторін має право на проведення неза-лежної експертизи. Незалежна експертиза проводиться за раху-нок сторони, яка вимогала її проведення. Якщо незалежна експе-ртиза визнала випадок нестраховим, витрати на її проведення не-се страхувальник.

Страховик повинен скласти страховий акт протягом десяти робочих днів, починаючи з моменту отримання письмової заяви на виплату страхового відшкодування та інших документів.

Якщо випадок визнано страховим, страхове відшкодування виплачується протягом 5-ти робочих днів з дня підписання страхового акту, якщо договором страхування не передбачений інший строк виплати.

За згодою сторін, страхове відшкодування може бути виплачене страхувальникові або перераховане на рахунок, вказаний страхувальником у заяві на виплату страхового відш-кодування, згідно з належним чином оформленими документами, наданими спеціалізованими підприємствами (будівельними, ре-монтними тощо), про вартість ремонтних (відбудовних) робіт (наряд-замовлення, рахунок, акт виконаних робіт тощо). Ці доку-менти повинні містити повний перелік робіт, їх вартість, а також вартість складових частин та матеріалів, використаних під час ремонту (відбудовних робіт).

Розмір страхового відшкодування дорівнює розміру заподіяних визначених за вирахуванням встановленої договором страхування франшизи та сум, отриманих страхувальником у відшкодування збитків від інших осіб, але не більше страхової суми.

Збитки визначаються:

• при загибелі майна - в розмірі дійсної вартості майна на момент укладення договору страхування з урахуванням зносу за час дії договору, за вирахуванням вартості наявних залишків, придатних для подальшого використання. Загибель застрахованого майна означає повне або часткове знищення майна, при якому витрати на відновлення дорів-нюють дійсній вартості або її перебільшують;

•          при ушкодженні (частковій руйнації) майна - у розмірі витрат на його відновлення;

•          у разі пошкодження таких видів майна, як килими, килимові покриття та інше збиток дорівнює втраченій вартості, що визначається як різниця між дійсною вартістю та вартістю з урахуванням знецінення, тобто втрати якості та цінності майна через страховий випадок.

•          при викраденні майна - у розмірі дійсної вартості майна на момент укладення договору страхування з урахуванням зносу за час його дії.

Витрати на відновлення майна містять у собі:

•          витрати на матеріали і запасні частини для ремонту (з урахуванням зносу на момент настання страхового випадку), необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку;

•          витрати на оплату робіт з ремонту, необхідного для відновлення застрахованого майна до стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.

До витрат на відновлення майна не належать:

•          витрати, пов'язані зі змінами або поліпшенням застрахованого об'єкта;

•          витрати, пов'язані з тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням;

•          інші витрати.

У разі, коли страхова сума становить певну частку дійсної (страхової) вартості застрахованого об'єкту:

Страхове відшкодування виплачується в такій самій частці від визначених no страховому випадку збитків, якщо інше не пе-редбачено договором страхування (пропорційна система відпові-дальності).

Договором страхування може бути передбачено також ві-дшкодування збитків у повному обсязі але не більше страхової

суми (система відповідальності no першому ризику).

Якщо на момент виплати страхового відшкодування страхувальник має заборгованність по сплаті страхового платежу, то із суми страхового відшкодування страховик утримує несплачену частину страхового платежу.

Після виплати страхового відшкодування, відповідальність страховика зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування. Наступні виплати страхового відшкодування проводяться з урахуванням зменшення відповідальності страхо-вика. Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі повної страхової суми, то дія договору страхування припиняється з дня складання страхового акта.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3d99cfdaa6e490af8ba8f2e66da4c87b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0