Тема 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Визначення поняття «інформація». Суб’єкти і об’єкти інформа-ційних відносин. Принципи інформаційних відносин. Основні на-прями державної інформаційної політики. Галузі інформації. Види інформації: статистична, адміністративна, масова, правова, соціоло-гічна, інформація про особу, інформація державних органів та орга-нів місцевого і регіонального самоврядування, інформація довідково-енциклопедичного характеру. Інформаційна діяльність. Режим доступу до інформації. Відкрита інформація. Інформація з обмеже-ним доступом: конфіденційна і таємна. Право власності на інформа-цію. Учасники інформаційних відносин, їх права, обов’язки і відпо-відальність. Охорона права на інформацію.

Основи здійснення державної сатистичної діяльності. Статис-тична інформація. Джерела статистичної інформації. Первинні та статистичні дані. Органи державної статистики: їх основні завдання, права і обов’язки. Право власності на статистичну інформацію та до-ступ до неї.

Види перевірок, що здійснюються органами державної статистики: тематичні, комплексні, повторні, спільні. Об’єкти перевірки. Суб’єкти перевірки, їх права і обов’язки. Права і обов’язки перевіряючих. Орга-нізація підготовки та порядок проведення перевірок. Порядок оформ-лення матеріалів за результатами перевірки. Акт за результатами проведення перевірки достовірності первинних та статистичних да-них, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності. Реа-лізація матеріалів за результатами перевірки.