Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК К : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК К


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

ПЕРЕЛІК ВИПЛАТ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

1.         Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соці-альне страхування.

2.         Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок ко-штів фондів державного соціального страхування:

 

•          допомога по тимчасовій непрацездатності;

•          допомога по вагітності та пологах;

•          допомога при народженні дитини;

•          допомога по догляду за дитиною до досягнення нею триріч-ного віку;

•          допомога на поховання;

•          оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоров-лення;

•          допомога по частковому безробіттю.

 

3.         Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за ра-хунок коштів підприємства, установи, організації.

4.         Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підпри-ємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на на-родження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми).

5.         Внески підприємств згідно з договорами добровільного ме-дичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей.

6.         Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договора-ми (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам).

7.         Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіо-нерам.

8.         Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

9.         Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні.

10.       Витрати на платне навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом.

11.       Видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій.

12.       Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

13.       Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду.

14.       Винагорода, що сплачується за авторським договором на ство-рення та використання творів науки, літератури та мистецтва. Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські про-позиції та їхнє використання.

15.       Витрати на відрядження: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення. Ком-пенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством.

16.       Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і поса-дових окладів працівників, направлених для виконання мон-тажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, по-стійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством.

17.       Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань по-льоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що ви-плачуються в період відрядження.

18.       Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм.

19.       Вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецв-зуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та зне-шкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбан-ня ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією.

20.       Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які пер-сонально не розподіляються між працівниками, а видають-ся їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи).

Додатки

21.       Витрати на перевезення працівників до місця роботи як влас-ним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).

22.       Компенсації працівникам за використання для потреб вироб-ництва власного інструменту та особистого транспорту.

23.       Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

24.       Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів:

 

•          витрати на оплату навчання працівників у вищих навчаль-них закладах та установах підвищення кваліфікації, профе-сійної підготовки та перепідготовки кадрів;

•          стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспі-рантам, направленим підприємствами на навчання з відри-вом від виробництва у вищі навчальні заклади;

•          оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

•          витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень).

 

25.       Стипендії, що призначаються згідно з діючим законодав-ством, видатним діячам науки, освіти та культури, фізичної культури та спорту, інформаційної галузі, олімпійським і па-раолімпійським чемпіонам, видатним спортсменам і тренерам з олімпійських видів спорту, талановитим і перспективним спортсменам, молодим ученим та інші державні стипендії.

26.       Довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента академії наук.

27.       Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих захо-дів та утримання громадських служб (крім оплати праці пра-цівників, які їх обслуговують). Витрати на благоустрій садівни-чих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників.

28.       Позики, видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення до-машнього господарства.

29.       Вартість житла, переданого у власність працівникам.

30.       Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівни-ків, які були надані установами охорони здоров’я.

126

31.       Матеріальна допомога разового характеру, що надається під-приємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними об-ставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, похо-вання.

32.       Суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені осо-бам, які не перебувають у трудових відносинах з підприєм-ством.

33.       Суми матеріальної допомоги як у грошовій, так і натураль-ній формі незалежно від її розміру, що надається на підставі рішень Уряду України у зв’язку зі стихійним та екологічним лихом, аваріями та катастрофами місцевими органами дер-жавної виконавчої влади, профспілками, благодійними фон-дами та іноземними державами.

34.       Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, подат-кової міліції України, державної пожежної охорони Мініс-терства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

35.       Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за па-ями), а також доходи від здавання в оренду землі. Зазначені виплати відображаються у формах державних статистичних спостережень окремо.