Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК Ж : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК Ж


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Таблиця Ж.1

Визначення облікової кількості штатних працівників

 

Включаються до складу облікової кількості штатних працівників          Не включаються до складу облікової кількості штатних працівників

1) Штатні працівники, які:   - прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств;

- фактично з’явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою;      - залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду);

- прийняті на роботу з випробуваль-ним терміном;        - переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання;

- прийняті або переведені за ініціа-тивою адміністрації на роботу на не-повний робочий день або неповний робочий тиждень;    - учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять ви-робниче навчання та виробничу практику на підприємстві згідно з договорами про надання робочих місць для зазна-чених цілей;

- перебувають у службових відря-дженнях, включаючи закордонні;    - особи, направлені підприємствами для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію;

- уклали трудовий договір з підпри-ємством про виконання роботи вдо-ма особистою працею (надомники);            - особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах бу-дівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитись у дію;

- прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (через хворо-бу, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодав-ством або колективним договором, та з інших причин);            - працівники, які подали заяви про звіль-нення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації

- працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами підприємства; 

Ill

продовж. табл. Ж.1

 

- направлені для виконання робіт вах-товим методом; 

- прийняті на постійну роботу за направ-ленням державної служби зайнятості згідно з договором

з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;  

 

- іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату;

 

- студенти денних відділень навчаль-них закладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори        

 

Включаються до складу облікової кількості штатних працівників          Не включаються до складу облікової кількості штатних працівників

2) Штатні працівники, які були тимчасово відсутні з таких причин:    

- не з’явилися на роботу через хворобу (протягом всього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно до листків непра-цездатності або до вибуття через інвалідність); 

- у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків;        

- тимчасово переведені на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господа-рювання;       

- направлені з відривом від вироб-ництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон;    

Додатки

продовж. табл. Ж.1

 

- навчаються у навчальних закладах, аспірантурах та перебувають у відпустках у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або які не з’явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні незалежно від їхньої оплати;          

- перебувають у щорічних основних та додаткових, творчих відпустках, що надані відповідно до законо-давства, колективного договору та трудового договору (контракту);  

- перебувають у відпустках без збе-реження заробітної плати за згодою сторін та в інших випадках, перед-бачених законодавством, а також у відпустках з ініціативи адміністрації;       

- перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- перебувають у відпустках для до-гляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним за-конодавством або колективним до-говором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку;     

- мають вихідний день згідно з графі-ком роботи підприємства;          

- одержали день відпочинку за робо-ту у вихідні та святкові і неробочі дні;   

- беруть участь у страйках; 

- здійснили прогули;           

- відсторонені від виконання повно-важень;      

- перебувають під слідством до рішення суду