Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДОДАТОК Е : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК Е


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Таблиця Е.1

Перелік національних (державних) статистичних класифікацій (класифікаторів)

 

№ nop.            Назва класифікації (класифікатора) Абревіатура   Інформація щодо гармоні-зації        Організація з ведення

            Класифікації, які використовуються в системі ведення ЄДРПОУ та статистичних реєстрів

1

2 3

4 5 6    Класифікація видів економічної діяльності            КВЕД  Гармонізовано

з NACE

(Rev. 1.1, 2002)          Держкомстат (департамент плану-вання та організації статистичних спо-стережень)

 

            Класифікація організаційно-правових форм господарювання    КОПФГ          Гармонізовано

з NACE

(Rev. 1.1, 2002)          Держкомстат (департамент плану-вання та організації статистичних спо-стережень)

 

            Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України       КОАТУУ            Гармонізовано

з NACE

(Rev. 1.1, 2002)          Головне міжрегіо-нальне управління статистики у м. Києві, Держком-стат (департамент планування та орга-нізації статистичних спостережень)

 

            Класифікація органів державного управ-ління     КОДУ Гармонізовано

з NACE

(Rev. 1.1, 2002)          Держкомстат (департамент плану-вання та організації статистичних спо-стережень)

 

            Класифікація держав світу   КДС    Гармонізовано з міжнародним стандартом ISO 3166:1997            Держкомстат (департамент плану-вання та організації статистичних спо-стережень)

 

            Класифікація валют  КВ       Гармонізовано з міжнародним стандартом ISO 4217:2001            Гармонізовано з міжнародним стандартом ISO 3166:1997

Додатки

продовж. табл. Е.1

Класифікації системи національних рахунків

 

7          Класифікація інституційних секторів економіки   КІСЕ   Відповідає міжнародному стандарту Систе-ми національних рахунків (СНР’93)    Держкомстат (департамент плану-вання та організації статистичних спо-стережень)

Інші національні (державні) класифікації (класифікатори), які використовуються у державній статистичній діяльності

8 9

11 12

13 14

15        Центральна статис-тична класифікація продукції за видами економічної діяльності   Центральна статистична класифі-кація   Гармонізовано з NACE та CPA      Держкомстат (департамент плану-вання та організації статистичних спо-стережень)

 

            Державний класи-фікатор продукції та послуг     ДКПП Гармонізовано з CPA           Розроблено Дер-жавним науково-дослідним

інститутом “Система” (ДНДІ “Система”) Держстандарту України. Організацію з ведення класифікато-ра не визначено

 

            Номенклатура продук-ції промисловості   НПП    При розробці використані ДКПП, СРА-2002, PRODCOM-2000      Держкомстат (департамент статис-тики виробництва), НТК статдосліджень

 

            Державний класи-фікатор будівель та споруд      ДК БС            Гармонізовано з СС ДНДІАСБ Держбуду

 

            Номенклатура про-дукції будівництва       НПБ    Гармонізовано з СС Держкомстат (департамент статис-тики виробництва), НТК статдосліджень

 

            Класифікатор відходів          КВ       Гармонізовано з КВЕД та ДКПП    Мінприроди України

 

            Українська класифіка-ція товарів зовнішньо-економічної діяльності     УКТЗЕД         Гармонізовано з HS, CN           Держмитслужба

 

            Класифікація послуг

зовнішньоекономічної

діяльності       КПЗЕД           КВЕД  Держкомстат (департамент статис-тики торгівлі), НТК статдосліджень

продовж. табл. Е.1

 

16 17

18        Класифікатор про-фесій       КП      Гармонізовано з ISCO-88    ДУ НДІ соціально-трудових відносин

 

            Класифікація видів

науково-технічної

діяльності       КВНТД           В основу покладено принцип роз-поділу класів 73.10 та 73.20 КВЕД  Ведення здійсню-ється НТК статдослі-джень

на підставі рішень МОН, ВАК, НАНУ

 

            Класифікатор системи позначень одиниць

вимірювання та об-ліку       КСПОВО       Гармонізовано з міжнародними стандартами ISO 31:1992 ISO 1000:1992       ДП “УкрНДНЦ” Держспоживстандар-ту України

Додатки