Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1. Основна література

1.         Бухгалтерський облік і фінансова звітність — об’єкти фінансового контролю [Текст]: методичний посібник / Державна контрольно-ревізійна служба ; ред. П. К. Германчук. — К.: Атіка ; Ельга-Н, 2003. — 304 с. — ISBN 966-8074-47-5.

2.         Гольцова, С. М. Звітність підприємств [Текст]: навчальний посібник/ С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 292 с. — ISBN 966-8568-55-9.

3.         Господарський кодекс України: кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua. — Заголо-вок з екрана.

4.         Добровський, В. М. Звітність підприємств [Текст]: навчально-методичний посібник / В. М. Добровський. — К.: КНЕУ, 2001. — 195 с. — ISBN 966-574-266-3.

5.         Класифікація видів економічної діяльності (NACE, Rev.1.1-2002) / В. Анісімов: Офіційне видання. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 192 с. — (Національний класифікатор України).

6.         Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: Кодекс України від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х / сторінка «Законо-давство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.za-kon1.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

7.         Нариси з історії статистики в Україні [Текст] / Науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України. — К.: НДІ статистики Держкомстату України, 1997. — 47 с. — ISBN 95248-0-6.

8.         Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Елек-тронний ресурс]: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

9.         Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 403 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

10.       Про державну статистику [Електронний ресурс]: Закон України від 17 вересня 1992 р. № 2614-ХІІ / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заго-ловок з екрана.

Список літератури

11.       Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати [Елек-тронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Ре-жим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

12.       Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

13.       Про затвердження Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності [Електронний ресурс]: наказ Міністерства статисти-ки України від 10 травня 1994 р. № 94 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua — За-головок з екрана.

14.       Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-ПВ (термінова, піврічна) «Звіт про вико-ристання робочого часу» [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 24 грудня 2007 р. № 467 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada. gov.ua. — Заголовок з екрана.

15.       Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 5 жовтня 2006 р. № 463 / сторінка «Зако-нодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http:// www. zakon.rada.gov.ua — Заголовок з екрана.

16.       Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних ста-тистичних спостережень зі статистики товарних ринків [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 27 жовтня 2005 р. № 331 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

17.       Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з обліку послуг [Електронний ресурс]: наказ Дер-жавного комітету статистики України від 17 червня 2004 р. № 382 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

18.       Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2008 рік [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1289 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

19.       Про затвердження Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

[Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики України від 28 листопада 2008 р. № 386 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголо-вок з екрана.

20.       Про затвердження Порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики [Електронний ре-сурс]: наказ Державного комітету статистики України від 19 червня 2003 р. № 186 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

21.       Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету ста-тистики України від 5 грудня 2008 р. № 489 / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada. gov.ua. — Заголовок з екрана.

22.       Про затвердження форми державної статистичної звітності із стати-стики основних засобів та Інструкції про порядок її складання: наказ Держав-ного комітету статистики України від 27 серпня 2001 р. № 365 [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua — Заголовок з екрана.

23.       Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заго-ловок з екрана.

24.       Про Концепцію побудови національної статистики України та Дер-жавну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики: поста-нова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326 [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. — Заголовок з екрана.

25.       Про схвалення Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року [Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 ли-стопада 2008 р. № 1413-р // Офіційний вісник України. — 2008. — № 86. — 21 листопада. — С. 115.

26.       Фещур, Р. В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти [Текст]: навчальний посібник / Р. В. Фещур, А. Ф. Барвінський, В. П. Кічор. — Львів: Інтелект-Захід, 2003. — 576 с. — ISBN 996-7597-27-Х.

27.       Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст]: навчальний посібник / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. — К.: ВД «Професіонал», 2006. — 656 с. — ISBN 966-370-026-2.

Список літератури

2. Додаткова література

28.       Жук, А. Статистическая отчетность [Текст] / А. Жук, А. Озеран // Бухгалтерский учет и аудит. — 2005. — № 8. — С. 74–88.

29.       Жуковська, Ю. Г. Сучасні міжнародні та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку [Текст] / Ю. Г. Жуковська // Статистика України. — 2007. — № 1. — С. 63–69.

30.       Інформація про реалізацію у 2007 році заходів з експериментально-го запровадження дворівневої системи збирання, оброблення та поширення статистичної інформації [Електронний ресурс] / Державний комітет стати-стики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/plan_dvorivn/ dvorivn.htm — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

31.       Колесник, В. И. О совершенствовании информационно-аналити-ческой работы регионального органа статистики [Текст] / В. И. Колесник // Статистика України. — 2007. — № 3. — С. 51–56.

32.       Концепція розвитку системи національних рахунків: розпоряджен-ня Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 413-р [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/ — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

33.       Котельников, В. Д. Региональная статистика: между информацион-ными потребностями и возможностями [Текст] / В. Д. Котельников // Ста-тистика України. — 2006. — № 1. — С. 49–52.

34.       Методологічні положення щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства: наказ Державного комітету статисти-ки України від 14 грудня 2006 р. № 607 [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — Режим доступу: ttp://www.ukrstat.gov.ua/ edrpoy/mpvr.htm — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

35.       Осауленко, А. Судьба статистики — быть всегда под прицелом кри-тики [Електронний ресурс] / А. Осауленко. — Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua/coment/ — 09.01.2009. — Заголовок з екрана.

36.       Осауленко, О. Г. Проект «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні» та його зна-чення в подальшій розбудові національної статистики [Текст] / О. Г. Осау-ленко // Статистика України. — 2004. — № 3. — С. 4–7.

37.       Осауленко, О. Статистика потребує модернізації [Текст] / О. Осау-ленко // Урядовий кур’єр. — 2006. — № 229. — 5 грудня.

38.       Осауленко, О. Стратегія розвитку статистики [Текст] / О. Осаулен-ко // Урядовий кур’єр. — 2007. — № 227. — 4 грудня.

39.       Пікало, В. Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового резуль-тату в системі статистики підприємств [Текст] / В. Ф. Пікало // Статистика України. — 2006. — № 4. — С. 28–33.

40.       Погребняк, М. М. Державна економічна статистика Японії / М. М. Погребняк // Формування ринкових відносин в Україні. — 2005. — № 9. — С. 7–10.

41.       Про затвердження Положення про проведення статистичних спо-стережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі: постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1659 [Текст] // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — 24 листопада. — С. 82.

42.       Проблеми розвитку регіональної статистики в Україні [Текст] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; НДІ статистики Державного комітету статистики України ; ред. М. І. Долішній. — Л.: НДІ статистики Держкомстату України, 1997. — 96 с. — ISBN 95248-2-2.

43.       Програма розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року: постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. № 475 [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/ — 05.09.2008. — Заголовок з екрана.

44.       Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ prsds/prsds_u/opus.htm — 20.10.2008. — Заголовок з екрана.

45.       Хомин, П. Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку [Текст] / П. Я. Хомин. — Т. 1: Економічна думка, 2004. — 288 с. — ISBN 966-654-134-3.

46.       Щодо законодавчого врегулювання порядку проведення переві-рок органами державної статистики: лист Державного комітету статистики України від 10 жовтня 2001 р. № 02-2-5/55 [Текст] // Бухгалтерія. — № 48/2. — 29.11.2001 р.

47.       Щодо права органів державної статистики накладати адміністра-тивне стягнення за ненадання фінансової звітності [Текст]: лист Державного комітету статистики України від 11 січня 2001 р. № 16-1-67 // Бухгалтер. — № 32. — листопад 2001 р.