Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Система державної статистики формується на основі стандартів, що регламентують процеси збирання, обробки і подання економічних даних. Входження України до світового економічного простору пе-редбачає освоєння методів обліку, що використовуються у світовій практиці. Інтенсивний розвиток приватного сектора, становлення ринкової інфраструктури, прискорення соціальної стратифікації на-селення та інші якісно нові явища, що відбуваються в реформованій економіці, обумовлюють застосування сучасних методів організації статистичного спостереження, розробку принципово нових системо-утворюючих ознак та складу економічних показників.

Сучасна система державної статистики повинна забезпечувати отримання об’єктивної, якісної та надійної інформації про стан еконо-міки, соціальної сфери, довкілля, яка гармонізована з міжнародними вимогами та стандартами. Найбільш повне задоволення потреб усіх категорій користувачів у якісній статистичній інформації повинне відбуватися на основі зміцнення інституційного потенціалу держав-ної статистики, удосконалення статистичної методології, поліпшен-ня процедур збирання і обробки інформації, технічної модернізації органів державної статистики.

Викладання дисципліни «Статистичний облік» дозволяє сформу-вати систему знань про статистичний облік, надає можливість студен-там зрозуміти місце статистичного обліку і звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити їх значення для управління підприєм-ством, бути обізнаними з порядком подання звітів суб’єктами госпо-дарювання до органів державної статистики.

Мета навчально-методичного посібника — допомогти студентам в освоєнні теорії і практики статистичного обліку підприємств, зокре-ма при вивченні історії розвитку, правових засад, методології вітчиз-няного статистичного обліку, а також структури, змісту та порядку складання і подання статистичної звітності підприємств.

Завдання дисципліни «Статистичний облік»:

•          вивчення основних понять та інструментарію статистичного обліку;

•          дослідження структури системи державної статистики в Укра-їні;

•          ознайомлення з порядком ведення статистичного обліку

суб’єктами господарювання;

•          ознайомлення з методологією статистичного обліку, яка засно-вана на світових стандартах;

•          засвоєння основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують ведення статистичного обліку і складання статистичної звітності;

•          розкриття економічної сутності окремих показників статистич-ної звітності;

•          використання даних статистичної звітності для прийняття від-повідних управлінських рішень.

Навчальна дисципліна «Статистичний облік» викладається після вивчення студентами дисциплін «Регіональна економіка», «Статис-тика».

Після засвоєння теоретичного матеріалу студент повинен знати:

•          історію розвитку статистичного обліку в Україні;

•          організаційні засади здійснення державної статистичної діяль-ності в Україні;

•          зміст понять «інформація», «статистична інформація», «джере-ла статистичної інформації»;

•          перелік та структуру державних класифікаторів;

•          положення та інструкції, якими регламентуються вимоги і по-рядок складання статистичної звітності;

•          формування системи показників статистичної звітності;

•          склад і основні форми статистичної звітності, порядок їх скла-дання і подання.