Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 4.1. Методичні вказівки : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 4. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 4.1. Методичні вказівки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Ефективне управління економікою підприємств і держави в ціло-му значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості, доцільнос-ті і достовірності інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяги, наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, фінансові результати діяльності. Осно-вним джерелом такого інформаційного забезпечення є дані бухгал-терського і статистичного обліку, які систематизуються у звітність.

Звітність — це система підсумкових і взаємопов’язаних даних (показників) у вигляді звітів, складених за спеціально затвердженою формою, які характеризують результати і умови діяльності підпри-ємств за певний проміжок часу.

Звітність складається на основі даних різних облікових систем, внаслідок чого забезпечується відображення в ній різносторонньої господарської діяльності господарюючих суб’єктів. Єдина бухгал-терська служба кожного суб’єкта господарювання формує інфор-мацію одночасно у системах бухгалтерського, фінансового, по-даткового, управлінського (внутрігосподарського), статистичного обліку тощо.

Необхідно зазначити, що бухгалтерська звітність — це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для за-доволення потреб певних користувачів. Така звітність є важливим інструментом управління. Базуючись на даних бухгалтерського об-ліку як системи суцільного, безперервного і суворо документаль-ного оформлення господарських процесів, вона відображає і дає можливість оцінити результати діяльності, причини відхилень від виробничих і фінансових планів, виявити внутрішні резерви для підвищення ефективності роботи підприємств тощо. Складанням бухгалтерської звітності завершується обліковий цикл бухгалтер-ської обробки даних.

Звітність відіграє велику роль, оскільки її використовують не лише для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою отримання інформації, необхідної для управління, але і для узагальнення результатів у масштабах галузей і видів діяльності, а та-кож усього народного господарства. У цьому контексті ринкова еко-номіка висуває серйозні вимоги до ефективності використання по-казників звітності підприємств і глибини їх статистичного аналізу.

У народному господарстві держави існує певна науково обґрун-тована система бухгалтерської звітності, яку можна узагальнити і класифікувати за різними ознаками.

За місцем використання звітність умовно поділяється на вну-трішню і зовнішню. На відміну від внутрішньої звітності, яку розро-бляють самі суб’єкти господарювання і яка використовується лише всередині підприємства менеджерами різних рівнів, зовнішня звіт-ність затверджується певними урядовими структурами і використо-вується також за межами підприємства органами державного управ-ління (міністерствами, відомствами, органами державної статистики, фінансовими органами тощо) та іншими користувачами (акціонера-ми, інвесторами, контрагентами, банками) (рис. 4.1).

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Із наведеної класифікації зрозуміло, що статистична звітність по-сідає особливе місце серед інших видів бухгалтерської звітності.

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

 

                                                                                 

ЗОВНІШНЯ БУХГАЛТЕРСЬКА                            ВНУТРІШНЯ БУХГАЛТЕРСЬКА

ЗВІТНІСТЬ                                        ЗВІТНІСТЬ

                                                                       >         

Ф         1          і           1