Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Тестові завдання для перевірки знань : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.5. Тестові завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1. Класифікація — це:

а) вичерпний і структурований набір описаних категорій, які найчастіше представлені у вигляді ієрархії за допомогою цифрових та літерних кодів;

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

б)         розподілення множини об’єктів на підмножини на підставі

їх схожості чи несхожості;

в)         систематизований перелік явищ, наприклад, видів економіч-

ної діяльності, кожному з яких присвоєний певний код;

г)         усі відповіді правильні.

2.         Класифікатор — це:

а)         документ, в якому відповідно до прийнятих ознак класифі-

кації та методів кодування об’єкти класифікації розподіле-

ні на угруповання, і цим угрупованням та об’єктам надано

коди;

б)         систематизований перелік об’єктів (продукції, адміністра-

тивно-територіальних одиниць тощо), кожному з яких при-

своєний певний код;

в)         перша і друга відповіді правильні.

3.         Класифікації (класифікатори) бувають:

а)         економічні, соціальні, юридичні, географічні;

б)         модельні, похідні, пов’язані;

в)         регіональні, національні, міжнародні;

г)         усі відповіді правильні.

4.         Класифікації, які отримали широке застосування та офіційно

погоджені, а також схвалені та рекомендовані як моделі для

розроблення чи перегляду відповідних класифікацій щодо

структури, характеру та визначення категорій — це:

а)         модельні (довідкові) класифікації;

б)         національні класифікації;

в)         міжнародні класифікації;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Актуалізація класифікації — це:

а)         науково-методичне, організаційне та інформаційне забезпе-

чення робіт з підтримання у достовірному стані класифіка-

ції, зокрема розроблення, узгодження та затвердження змін

до класифікації;

б)         організація, яка здійснює науково-методичне, організаційне

та інформаційне забезпечення робіт з підтримання у досто-

вірному стані класифікації, зокрема розроблення, узгоджен-

ня та затвердження змін до класифікації;

в) логічне і змістовне об’єднання класифікаційних угруповань одного рівня деталізації.

6.         Класифікаційне угруповання — це:

а)         логічне і змістовне об’єднання класифікаційних угруповань

одного рівня деталізації, наприклад, «клас» у КВЕД, власти-

ве класифікації в цілому;

б)         підмножина об’єктів, яка утворилася в результаті класи-

фікації;

в)         код класифікаційного угруповання та (чи) об’єкта класифі-

кації і його назва.

7.         Ознака класифікації — це:

а)         елемент множини, що класифікується;

б)         властивість чи характеристика об’єкта, відповідно до якої

здійснюється класифікація;

в)         логічне і змістовне об’єднання класифікаційних угруповань

одного рівня деталізації, наприклад, «клас» у КВЕД, власти-

ве класифікації в цілому.

8.         ЄДРПОУ — це:

а)         автоматизована система збирання, накопичення та опра-

цювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та

організаційно-правових форм господарювання, відокремле-

ні підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території

України;

б)         автоматизована система збирання, накопичення та опра-

цювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та

організаційно-правових форм господарювання, відокремле-

ні підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території

України, а також за її межами;

в)         науково-методичне, організаційне та інформаційне забезпе-

чення робіт з підтримання у достовірному стані класифіка-

ції, зокрема розроблення, узгодження та затвердження змін

до класифікації;

г)         немає правильних відповідей.

9.         Суб’єкти ЄДРПОУ — це:

а) юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб

усіх форм власності та організаційно-правових форм госпо-дарювання, що знаходяться на території України та прова-дять свою діяльність на підставі її законодавства;

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

б)         визначені чинним законодавством організаційно-правові

форми юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів (філій,

представництв), а також фізичних осіб-підприємців, які не

мають статусу юридичної особи;

в)         центральні і місцеві органи виконавчої влади, громадські, са-

моврядні організації, державні установи;

г)         усі відповіді правильні.

10.       Присвоєння ідентифікаційних кодів здійснюється:

а)         державними реєстраторами;

б)         органами державної статистики;

в)         відповідними органами центральної влади;

г)         перша і друга відповіді правильні;

д)         перша, друга і третя відповіді правильні.

11.       Ідентифікаційний код:

а)         зберігається до припинення діяльності суб’єкта, якому він

присвоєний;

б)         зберігається за суб’єктом, якому він присвоєний, протягом

усього періоду його існування;

в)         перша і друга відповіді правильні;

г)         немає правильних відповідей.

12.       Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в

обліковій картці ЄДРПОУ, несе:

а)         особа, яка веде Реєстр;

б)         особа, яка заповнила облікову картку;

в)         державний реєстратор, який приймає документи;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Надання інформації з ЄДРПОУ:

а)         здійснюється на підставі усного або письмового запиту без-

коштовно;

б)         здійснюється на підставі усного або письмового запиту і є

платним;

в)         здійснюється на підставі письмового запиту і є платним;

г)         заборонене.

14.       Ведення та удосконалення ЄДРПОУ здійснюється за рахунок:

а) плати, що справляється з юридичних осіб під час державної

реєстрації;

б)         коштів, що виділені на ці цілі Державним комітетом статис-

тики України;

в)         коштів Державного бюджету України;

г)         благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

д)         немає правильних відповідей.

15.       Відомості, що містяться в ЄДРПОУ, є:

а)         відкритими і загальнодоступними;

б)         відкритими і загальнодоступними, за винятком статистич-

ної інформації про виробничі та фінансово-економічні по-

казники діяльності суб’єктів Реєстру;

в)         відкритими і загальнодоступними, за винятком статичної

інформації про виробничі та фінансово-економічні показни-

ки діяльності суб’єктів Реєстру та ідентифікаційних номерів

фізичних осіб — платників податків;

г)         закритими для стороннього доступу.

16.       Дія Інструкції зі статистики кількості працівників поширю-

ється на:

а)         Державний комітет статистики України і територіальні ор-

гани державної статистики, що утворюються відповідно до

законодавства;

б)         юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб

усіх форм власності та організаційно-правових форм госпо-

дарювання, що знаходяться на території України та прова-

дять свою діяльність на підставі її законодавства;

в)         всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші від-

окремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — підприєм-

ців, які використовують найману працю.

17.       До первинної облікової документації для визначення кількіс-

ного складу працівників належать:

а) наказ, особова картка, табель обліку використання робочого часу;

б)         розрахунково-платіжні відомості, розрахункові, платіжні ві-

домості;

в)         особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-

правові договори;

г)         перша і третя відповіді правильні;

д)         перша, друга і третя відповіді правильні.

18.       Облікова кількість штатних працівників повинна відповідати:

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

а)         даним відділу кадрів про працюючих на підприємстві осіб;

б)         даним табельного обліку використання робочого часу пра-

цівників;

в)         даним бухгалтерії про кількість осіб, яким нарахована заро-

бітна плата;

г)         усі відповіді правильні.

19.       Показники кількості працівників у формах державних ста-

тистичних спостережень відображаються:

а)         лише у цілих одиницях;

б)         у цілих одиницях з одним десятковим знаком після коми;

в)         залежно від форми звітності — у цілих одиницях або у цілих

одиницях з одним десятковим знаком після коми.

20.       Рух працівників облікового складу характеризується такими

змінами кількості штатних працівників:

а)         унаслідок прийому на роботу;

б)         унаслідок прийому на роботу та вибуття з різних причин;

в)         унаслідок прийому на роботу, вибуття з різних причин та

направлення працівників у відрядження;

г)         немає правильних відповідей.

Література: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 24, 25, 29, 34, 36, 38, 41, 43, 44.