Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2. Термінологічний словник : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Ведення класифікації, актуалізація класифікації науково-методичне, організаційне та інформаційне забезпечення робіт з під-тримання у достовірному стані класифікації, зокрема розроблення, узгодження та затвердження змін до класифікації.

Допоміжний вид економічної діяльності діяльність, резуль-тати якої використовуються підприємством з метою забезпечення основних та другорядних видів його економічної діяльності.

Економічна діяльність — процес виробництва продукції (товарів, послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо.

Класифікатор — документ, в якому відповідно до ознак класифі-кації та методів кодування об’єкти класифікації розподілені на угру-повання. і цим угрупованням та об’єктам присвоєні коди.

Класифікаційне угруповання — підмножина об’єктів, яка утво-рилася в результаті класифікації.

Класифікація — розподіл множини об’єктів на підмножини на підставі їх схожості чи несхожості.

Код — знак (символ) чи сукупність знаків (символів), прийнятих для позначення об’єкта класифікації та (чи) класифікаційного угру-повання.

Кодування — присвоєння унікального коду об’єкту класифікації та (чи) класифікаційному угрупованню.

Несуцільне статистичне спостереження — спостереження за окремими одиницями сукупності, яка вивчається.

Об’єкт класифікації — елемент множини, що класифікується.

Ознака класифікації — властивість чи характеристика об’єкта, відповідно до якої здійснюється класифікація.

Організація з ведення класифікації — організація, яка здійснює науково-методичне, організаційне та інформаційне забезпечення ро-біт з підтримання у достовірному стані класифікації, охоплюючи роз-роблення, узгодження та затвердження змін до класифікації.

Основний вид економічної діяльності — вид діяльності підпри-ємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вар-тість. В Україні через складність розрахунку на рівні підприємства показника валової доданої вартості за видами економічної діяльності для визначення основного виду діяльності застосовують показники обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) та середньорічної чисельності працівників.

Підприємство — це організаційна одиниця виробництва това-рів та послуг, яка користується певною самостійністю в прийнятті рішень щодо використання своїх засобів і є найбільш незалежною з огляду на фінансові і виробничі функції, хоча і необов’язково одно-рідна з точки зору видів діяльності та місцезнаходження.

Позиція класифікації — код класифікаційного угруповання та (чи) об’єкта класифікації і його назва.

Рівень класифікації — логічне і змістовне об’єднання класифі-каційних угруповань одного рівня деталізації, наприклад, «клас» в КВЕД, що властиво класифікації в цілому.

Система національних рахунків — система взаємопов’язаних показників і класифікацій, які використовуються для описування

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

та аналізу загальних результатів і аспектів економічного процесу на макрорівні.

Статистичні спостереження — планомірний, науково обґрунто-ваний процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя Укра-їни та її регіонів шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, яка розроблена на основі статистичної методології.

Суцільне статистичне спостереження спостереження за всіма одиницями сукупності, яка вивчається.