Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 3. МЕТОДОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГООБЛІКУ 3.1. Методичні вказівки : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 3. МЕТОДОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГООБЛІКУ 3.1. Методичні вказівки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Вивчення цієї теми необхідно розпочати з визначення поняття «методологія». З філософської точки зору методологія — це система принципів і способів організації, побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему. Отже, методологія розгля-дає організацію діяльності. Організовувати діяльність означає упо-рядковувати її в цілісну систему з чітко визначеними характеристи-ками і логічною структурою, яка включає такі компоненти, як суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби і методи діяльності та її результат.

Отже, статистична методологія — це сукупність науково обґрун-тованих способів, правил і методів статистичного вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання та аналізу статистичної інформації. Статис-тична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях і досвіді статистичної практики з ураху-ванням національно-історичних особливостей країни. Відповідно до вимог чинного законодавства основні положення статистичної мето-дології підлягають опублікуванню.

Слід зазначити, що статистична методологія є основою для скла-дання звітно-статистичної документації та проведення статистичних спостережень. Вона містить програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції для їх заповнення, анкети, перепис-ні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які затверджуються органа-ми державної статистики, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо. Звітно-статистична доку-ментація може видаватися на паперових, магнітних та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікації.

Майже всі типові форми первинних документів, які використо-вуються підприємствами, установами та організаціями для обліку, розробляються саме Державним комітетом статистики України. Це зумовлено потребою удосконалення державних статистичних

спостережень. Приклади типових форм первинної облікової доку-ментації подані у додатках Г, Д.

Планомірний, науково обґрунтований процес збирання даних про масові явища та процеси, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної ме-тодології, називається статистичним спостереженням. Статистич-ні спостереження проводяться органами держаної статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, пе-реписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень.

За видами статистичні спостереження розподіляються на суціль-ні та несуцільні, а також на державні та інші статистичні спостере-ження. Державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міні-стрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими його рішеннями. Державні статистичні спостереження, які проводяться органами державної статистики із залученням тим-часових працівників, здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах. Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до Положення про прове-дення статистичних спостережень та надання органам державної статистики послуг на платній основі, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. При цьому підставою для проведення статистич-них спостережень та надання статистичних послуг на платній основі є подані заявки та укладені договори. Оплата здійснюється на під-ставі розрахунків як за державними фіксованими та регульова