Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Тестові завдання для перевірки знань : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.5. Тестові завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1.         Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформація — це:

а)         публічно оголошені відомості про події та явища, що відбува-

ються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі;

б)         документовані або публічно оголошені відомості про події та

явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколиш-

ньому природному середовищі;

в)         відомості у вигляді даних, зафіксованих на папері, фотоплівці, в

електронному вигляді або в іншій формі про події та явища, що від-

буваються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.

2.         Статистична інформація — це:

а)         офіційна документована державна інформація, яка дає кількіс-

ну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються

в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя;

б)         систематизовані, документовані або публічно оголошені відо-

мості про суспільне, державне життя та навколишнє природне

середовище;

в)         офіційні систематизовані, документовані або публічно оголо-

шені відомості про суспільну, економічну, соціальну, культур-

ну сферу життя і природне середовище;

г)         відомості у вигляді даних, зафіксованих на папері, фотоплівці,

в електронному вигляді або в іншій формі про події та явища,

що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому се-

редовищі.

3.         Джерела інформації — це:

а)         документи та інші носії інформації, які являють собою матері-

альні об’єкти, що зберігають інформацію, а також повідомлен-

ня засобів масової інформації, публічні виступи;

б)         дані, зафіксовані на папері, фотоплівці, в електронному вигля-

ді або в іншій формі;

в)         первинні і статистичні дані про респондентів, адміністративні

дані органів державної влади, дані банківської і фінансової ста-

тистики;

г)         статистична інформація міжнародних організацій та статис-

тичних служб інших країн, оцінки і розрахунки;

д)         документи та інші носії інформації, які являють собою матері-

альні об’єкти, що зберігають інформацію.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

4.         Конфіденційна інформація — це:

а)         інформація окремих фізичних осіб з обмеженим доступом;

б)         відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпо-

рядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюють-

ся за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

в)         відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або роз-

порядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і не можуть

бути поширені;

г)         інформація, що містить відомості, які становлять державну та

іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої за-

вдає шкоди особі, суспільству і державі.

5.         Інформація з обмеженим доступом:

а)         може бути поширена без згоди її власника;

б)         не може бути поширена без згоди її власника;

в)         може бути поширена без згоди її власника, якщо ця інформація

є суспільно важливою.

6.         Інформаційна продукція — це:

а)         матеріалізований результат інформаційної діяльності, призна-

чений для задоволення інформаційних потреб громадян, дер-

жавних органів, підприємств, установ і організацій;

б)         здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяль-

ності з доведення інформаційної продукції до споживачів з ме-

тою задоволення їх інформаційних потреб;

в)         товар, призначений для задоволення інформаційних потреб гро-

мадян, державних органів, підприємств, установ і організацій.

7.         Учасниками інформаційних відносин є:

а)         громадяни, юридичні особи або держава;

б)         автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації;

в)         перша і друга відповіді правильні.

8.         Зведена знеособлена статистична інформація (дані) — це:

а)         інформація, отримана на підставі проведених статистичних

спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому ви-

гляді за умови забезпечення її знеособленості;

б)         інформація про кількісну та якісну характеристику явищ і проце-

сів, яка подана респондентами під час статистичних спостережень;

в)         інформація, отримана на підставі проведених статистичних

спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому ви-

гляді, і належить конкретній особі (фізичній або юридичній).

9.         Рішення про вибір джерела статистичної інформації:

а)         приймається органами державної влади і доводиться до відома

органів державної статистики;

б)         приймається органами державної статистики самостійно;

в)         приймається органами державної статистики з обов’язковим

погодженням з органами державної влади;

г)         приймається лише центральним органом в галузі статистики.

10.       Органи державної статистики мають право:

а)         отримувати безкоштовно від усіх респондентів первинні та

статистичні дані;

б)         забезпечувати розвиток і удосконалення технології опрацю-

вання статистичної інформації;

в)         аналізувати соціально-економічні, демографічні та екологічні

явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;

г)         перша і друга відповіді правильні;

д)         усі відповіді правильні.

11.       Органи державної статистики зобов’язані:

а)         отримувати безкоштовно від усіх респондентів первинні та

статистичні дані;

б)         подавати правоохоронним органам пропозиції про притягнення

до відповідальності, передбаченої законами, винних у порушенні

вимог Закону України «Про державну статистику» посадових

осіб і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності;

в)         вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,

перевіряти достовірність первинних і статистичних даних,

поданих респондентами;

г)         забезпечувати гласність статистичної інформації, видавати

відповідно до плану державних статистичних спостережень

стати стичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски тощо,

проводити прес-конференції;

д)         усі відповіді правильні.

12.       Фізичним особам забезпечується:

а)         вільний і безкоштовний доступ до будь-якої статистичної ін-

формації;

б)         вільний і безкоштовний доступ до статистичної інформації,

яка стосується їх особисто;

в)         вільний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх

особисто, але за окрему плату;

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

г) вільний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх особисто, але одночасно не є державною таємницею.

13.       Право власності на статистичну інформацію:

а)         належить виключно державі;

б)         в окремих випадках може визначатися договорами на створен-

ня статистичної інформації;

в)         належить органам державної статистики, які її збирають;

г)         перша і друга відповіді правильні;

д)         усі відповіді правильні.

14.       Об’єктом перевірки є:

а)         органи державної статистики та посадові особи, які від імені

цих органів беруть участь у проведенні статистичних спостережень та

мають відповідне доручення на проведення перевірки;

б)         стан первинного обліку та статистичної звітності, первинні та

статистичні дані (інформація, що міститься у бланках первинного

обліку, формах звітності, інших статистичних формулярах, необхідних

для проведення статистичних спостережень), відповідність норма-

тивних та установчих документів респондента відомостям Єдиного

державного реєстру підприємств та організацій України;

в)         юридичні особи, щодо яких прийнято рішення про перевірку;

г)         респонденти, які підлягають статистичному спостереженню.

15.       Перевіряючі мають право:

а)         отримувати та ознайомлюватися з усією без винятку інфор-

мацією та документацією про стан первинного обліку та даними

статистичних спостережень;

б)         отримувати та ознайомлюватися з усією інформацією (за

винятком конфіденційної) та документацією щодо стану

первинного обліку та даних статистичних спостережень;

в)         отримувати та ознайомлюватися з інформацією та докумен-

тацією про стан первинного обліку та даних статистичних спо-

стережень за наявності дозволу суб’єкта перевірки.

16.       Перевіряючі зобов’язані:

а)         проводити перевірку відповідно до програми, затвердженої ке-

рівником органу державної статистики, який організовує дану

перевірку;

б)         приймати від суб’єктів перевірки надані ними письмові пояс-

нення, обґрунтування і заяви про результати перевірки та до-

лучати їх до матеріалів перевірки;

в)         безпосередньо відвідувати виробничі, службові та інші примі-

щення, ділянки суб’єктів перевірки;

г)         перша та друга відповіді правильні;

д)         усі відповіді правильні.

17.       Суб’єкти перевірки мають право:

а)         вимагати від перевіряючих пред’явлення доручення на право

проведення перевірки;

б)         своєчасно надавати пояснення та обґрунтування щодо об’єкта

перевірки;

в)         ознайомлюватися з актом перевірки та підписувати два

примірники документа;

г)         перша та друга відповіді правильні;

д)         усі відповіді правильні.

18.       Суб’єкти перевірки зобов’язані:

а)         подавати письмові зауваження до акта перевірки в разі незгоди

з викладеними в ньому фактами та доказами;

б)         ознайомлюватися з актом перевірки та підписувати два

примірники документа;

в)         вимагати від перевіряючих після закінчення перевірки один

примірник підписаного акта перевірки;

г)         вимагати від перевіряючих пред’явлення доручення на право

проведення перевірки.

19.       Суб’єкти перевірки:

а)         повинні ознайомитися з актом перевірки до його підписання

перевіряючими;

б)         не допускаються до ознайомлення з актом, доки він не підписа-

ний перевіряючими;

в)         підписують акт перевірки одночасно з перевіряючими.

20.       Усі матеріали про результати перевірок:

а)         доповідаються керівнику органу державної статистики;

б)         передаються до органів прокуратури;

в)         перша і друга відповіді правильні.

^^ Jlimepamypa: 6, 9, 10, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни