Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Термінологічний словник : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Адміністративні дані — дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів держав-ної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юри-дичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх компетенції.

Використання інформації — задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Вторинний документ — документ, що являє собою результат аналітико-синтетичної та іншої переробки одного або кількох доку-ментів.

Галузі інформації — сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про відносно самостійні сфери життя і ді-яльності суспільства та держави. Основними галузями інформації є

політична, економічна, духовна, науково-технічна, соціальна, еколо-гічна, міжнародна.

Державна інформаційна політика — сукупність основних напря-мів і способів діяльності держави з одержання, використання, поши-рення та зберігання інформації.

Державна статистика — централізована система збирання, опра-цювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.

Документ — передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носії.

Інформація державних органів та органів місцевого і регіональ-ного самоврядування — офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і регіонального самоврядування.

Інформація довідково-енциклопедичного характеру — система-тизовані, документовані або публічно оголошені відомості про сус-пільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

Інформація про особу — сукупність документованих або публіч-но оголошених відомостей про особу.

Конфіденційна інформація — відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Масова інформація — публічно поширювана друкована та аудіо-візуальна інформація.

Об’єкти інформаційних відносин — документована або публічно оголошувана інформація про події та явища в галузі політики, еконо-міки, культури, охорони здоров’я, також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.

Одержання інформації — набуття, придбання, накопичення відпо-відно до чинного законодавства документованої або публічно оголоше-ної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

Первинний документ — документ, що містить в собі вихідну інформацію.

Первинні дані — інформація про кількісну та якісну характерис-тику явищ і процесів, яка надана респондентами під час статистичних спостережень.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Поширення інформації — розповсюдження, обнародування, ре-алізація у встановленому законом порядку документованої або пу-блічно оголошуваної інформації.

Правова інформація — сукупність документованих або публічно оголошуваних відомостей про право, його систему, джерела, реаліза-цію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушен-ня і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Режим доступу до інформації — передбачений правовими нор-мами порядок одержання, використання, поширення і зберігання ін-формації.

Респондент — особа або сукупність осіб, які підлягають статис-тичному спостереженню у встановленому законодавством порядку.

Соціологічна інформація — документовані або публічно оголо-шені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів і фактів.

Статистична інформація — офіційна документована державна ін-формація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та проце-сів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя.

Статистичні дані — інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень, яка опрацьована і подана у формалізо-ваному вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та мето-дології. Статистичні дані, які є результатом зведення та групування первинних даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену знеособлену статистичну інформацію (дані).

Таємна інформація — інформація, що містить відомості, які ста-новлять державну та іншу, передбачену законом таємницю, розголо-шення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Учасники інформаційних відносин — громадяни, юридичні особи або держава, які набувають передбачених законом прав і обов’язків у процесі інформаційної діяльності. Основними учасниками цих відно-син є автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації.