Тема 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 2.1. Методичні вказівки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на те, що в сис-темі статистичного обліку відбуваються процеси збирання, обробки, аналізу і своєчасного надання інформації, яка необхідна для управ-ління державою. Для повного розуміння процесів, що відбуваються в системі статистичного обліку, вивчення даної теми необхідно починати з визначення поняття «інформація», особливостей інформаційних від-носин, що відображені у вітчизняному та міжнародному законодавстві.

Термін «інформація» походить від латинського “information” — виклад фактів, подій, роз’яснення. У філософії в загальному розумінні поняття «інформація» означає відображення реального світу, тоб-то це нові знання, отримані суб’єктом у результаті сприйняття і обробки певних відомостей. Інформація є одним із ресурсів, який може накопичуватися, реалізуватися, поновлюватися. Вона придатна для колективного використання (на відміну від інших ресурсів), у процесі споживання не втрачає своїх якостей. Саме тому інформація є головним елементом будь-якої функції управління. Володіння пов-ною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією сприяє

отриманню ринкових переваг, прийняттю ефективних рішень, знижує фінансовий ризик.

У Законі України «Про інформацію» подається таке визначення: інформація — це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навко-лишньому природному середовищі. У цьому законодавчому акті встановлені загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплене право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя, визначено статус учасників інформаційних відносин, умови доступу до інформації та забезпечення її охорони.

Суб’єктами інформаційних відносин вважаються громадяни України, юридичні особи та держава, інші держави, громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без громадянства.

В Україні законодавчо визначені такі принципи інформаційних відносин:

•          гарантованість права на інформацію;

•          відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

•          об’єктивність, вірогідність інформації;

•          повнота і точність інформації;

•          законність одержання, використання, поширення та зберігання

інформації. Органи державної влади розробляють і здійснюють державну ін-формаційну політику, головними завданнями якої є:

•          забезпечення доступу громадян до інформації;

•          створення національних систем і мереж інформації;

•          зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних,

правових і наукових основ інформаційної діяльності;

•          забезпечення ефективного використання інформації;

•          сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню на-

ціональних інформаційних ресурсів;

•          створення загальної системи охорони інформації;

•          сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і

гарантування інформаційного суверенітету України;

•          сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних

українців.

Види інформації та основні її джерела відповідно до вимог чинно-го законодавства України відображені на рис. 2.1.

 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Слід зазначити, що за режимом доступу інформація поділяєть-ся на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Контроль за режимом доступу до інформації здійснює держава. При цьому обмеження права на одержання відкритої інформації заборо-няється законом.

Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом система-тичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширення засобами масової комунікації; безпосередньо-го надання державним органам та юридичним особам, а також грома-дянам, які в ній зацікавлені.

Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. При цьому інформація з об-меженим доступом може бути поширена без згоди її власника, якщо вона суспільно значуща, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на захист.

Кожний учасник інформаційних відносин для забезпечення своїх прав, свобод і законних інтересів має право на одержання інформації про:

•          діяльність органів державної влади;

•          діяльність народних депутатів;

•          діяльність органів місцевого і регіонального самоврядування та місцевої адміністрації;

•          те, що стосується його особисто.

Необхідно звернути увагу на те, що всі учасники інформацій-них відносин мають також обов’язки, а саме: поважати інформаційні права інших суб’єктів; використовувати інформаційні права інших суб’єктів; використовувати інформацію згідно із законом або догово-ром (угодою); забезпечувати доступ до інформації усім споживачам на умовах, передбачених законом або угодою; зберігати її в належному стані протягом встановленого терміну і надавати іншим громадянам, юридичним особам або державним органам у передбаченому законом порядку; компенсувати шкоду, заподіяну при порушенні законодав-ства про інформацію.

Після засвоєння законодавчої бази інформаційних відносин в Україні можна приступати до вивчення сучасних особливостей збирання, накопичення, обробки, розповсюдження і зберігання ста-тистичної інформації. На підставі ст. 19 Закону України «Про інНавчально-методичне забезпечення дисципліни

формацію» статистична інформація — це офіційна документована державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, куль-турній та інших сферах життя. Доповнює і конкретизує норми за-значеного законодавчого акта Закон України «Про державну статис-тику», відповідно до якого статистичною інформацією є також дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отрима-них Національним банком України та спеціально уповноваженими органами державної влади (крім органів державної статистики) від-повідно до їх компетенції.

Державна статистична інформація підлягає систематичному від-критому публікуванню. Повинен також забезпечуватися відкритий доступ громадян, наукових установ, зацікавлених організацій до нео-публікованих статистичних даних, які не підпадають під дію законо-давчо встановлених обмежень.

Необхідно пам’ятати, що статистична інформація, отримана на підставі статистичних спостережень, проведених органами держав-ної статистики, існує у вигляді первинних даних про респондентів, статистичних даних, які пройшли одну чи декілька стадій опрацю-вання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів, що підготов-лені на підставі цих даних.

Рішення про вибір джерела статистичної інформації (див. рис. 2.1) приймається органами державної статистики самостійно, з ура-хуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов’язків, які у зв’язку з цим виникають у респондентів.

Сукупність дій, пов’язаних з проведенням державних статистич-них спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямовані на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовір-ності, а також удосконалення статистичної методології, являють со-бою державну статистичну діяльність. Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статис-тики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стан-дартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

В Україні існує єдина система органів державної статистики, яка подана на рис. 2.2. Зазначимо, що державні органи статистики І та ІІ рівнів фінансуються за рахунок Державного бюджету України. Ор-гани ІІІ рівня (функціональні органи) здійснюють свою діяльність на принципах господарського розрахунку. Основні завдання, права і обов’язки органів державної статистики подані у додатку Б.

Статистична інформація, отримана у процесі державних ста-тистичних спостережень, а також первинні дані, отримані у процесі проведення інших статистичних спостережень, є державною влас-ністю, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної статистики, які володіють, використовують і розпоряджаються цією інформацією, визначають правила її збирання, опрацювання, поши-рення, збереження, захисту та використання.

Зверніть увагу на те, що право власності на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проводяться за рахунок ко-штів замовника, визначається договорами про створення цієї інфор-мації, які також передбачають умови поширення органами державної статистики вказаної інформації.

Для забезпечення потреб органів державної влади, органів міс-цевого самоврядування, інших юридичних, а також фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї в органах держаної ста-тистики створюються спеціальні інформаційні служби. Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються Державним комітетом статистики України.

Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом:

•          систематичної публікації її в друкованих виданнях;

•          поширення її засобами масової інформації;

•          безпосереднього надання її органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.

Безкоштовне надання органам державної влади та органам місце-вого самоврядування статистичної інформації, яка передбачена пла-ном державних статистичних спостережень або окремими рішення-ми Кабінету Міністрів, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, які виділені на зазначені цілі з Державного бюджету

України. Така інформація надається із дотриманням вимог конфі-денційності.

Якщо надання статистичної інформації здійснюється на дого-вірній основі, порядок і умови її надання визначаються відповід-ними договорами. Запитувачі відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням запитів про доступ до статистичної інформації та її на-дання. Виконання та оплата робіт за цими запитами здійснюється відповідно до Положення про проведення статистичних спостере-жень та надання органами держаної статистики послуг на платній основі.

Статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статис-тичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної ін-формації, що передує їх прийняттю або затвердженню, не підлягає наданню за запитами. На рис. 2.3 представлені основні форми по-дання статистичної інформації органів державної статистики та їх користувачі.

На підставі Конституції України і Закону України «Про державну статистику» органи державної статистики мають право вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, а також за-стосовувати при цьому у порядку, встановленому спеціально уповно-важеним центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, метод безпосереднього відвідування виробничих, службо-вих та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх фі-лій, відділень, представництв та інших відособлених структур-них підрозділів, а також громадян — суб’єктів підприємницької діяльності. Проведення таких перевірок регулюється наказом Дер-жавного комітету статистики України № 186 від 19.06.2003 «Про затвердження Порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики».

Органи державної статистики І і ІІ рівнів (див. рис. 2.2) та посадо-ві особи, які від імені цих органів беруть участь у проведенні статис-тичних спостережень та мають відповідне доручення на проведення перевірки, визначаються як перевіряючі органи.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Органи державної статистики України

Статистична інформація

Накопичені дані за об’єктами статистичного

спостереження

Зведена

знеособлена

статистична

інформація

Банк підготовлених документів

Експрес-інформація, експрес-доповіді

 

Інформація за запитанням

Прес-випуски,

проекти

повідомлень

у ЗМІ

Статистичні бюлетені

Статистичні збірки

Економічні доповіді

Аналітичні огляди

Буклети

 

Користувачі статистичної інформації

Засоби

масової

інформації

Органи влади та управління

Центральні і місцеві органи виконавчої влади

Підприємства, організації та установи

Державні і комерційні структури

 

Органи місцевого самоуправління

Наукові та навчальні заклади

 

Територіальні

представництва

центральних

Громадські організації,

політичні партії, об’єднання громадян

 

Рис. 2.3. Форми подання статистичної інформації та її користувачі

Об’єктами перевірки органів державної статистики є стан пер-винного обліку та статистичної звітності, первинні та статистичні дані (інформація, що міститься у бланках первинного обліку, фор-мах звітності, інших статистичних формулярах, необхідних для про-ведення статистичних спостережень), відповідність нормативних та установчих документів респондента відомостям Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Суб’єктами перевірки є респонденти, які підлягають статистичному спостереженню, а саме:

•          юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші ві-дособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України;

•          фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які пе-ребувають на території України.

Види перевірок, які проводяться органами державної статистики, подані на рис. 2.4.

ВИДИ ПЕРЕВІРОК

Ф         Ф         у          у

Тематичні перевірки

проводяться

за однією або

декількома

формами

звітності однієї

галузі

статистики

з одночасною

перевіркою

документів

первинного

обліку і даних

статистичних

спостережень            Комплексні перевірки

проводяться

за двома та

більше

галузями

статистики і

відповідно за

декількома

формами

звітності         Повторні перевірки

проводяться упродовж року з часу попередньої за однією або декількома

формами звітності, що вже перевірялися, або за

розширеним переліком форм з метою контролю

усунення встановлених попередньою перевіркою

недоліків та вивчення

поточного стану обліку

і звітності, а також

достовірності первинних

і статистичних даних           Спільні перевірки

комплексні, повторні)

проводяться органами державної статистики за запрошенням інших уповноважених на це

органів, зокрема

контролюючих органів:

державної податкової

служби, митних органів,

органів державного

казначейства, органів

державної

контрольно-ревізійної

служби тощо

36

Рис. 2.4. Види перевірок

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Слід пам’ятати, що перевіряючі зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України, законів України «Про державну статистику», «Про державну службу», інших нормативно-правових актів і мають такі права:

•          безпосередньо відвідувати виробничі, службові та інші примі-щення, ділянки суб’єктів перевірки;

•          отримувати і ознайомлюватися з усією без винятку інформа-цією та документацією щодо стану первинного обліку та даних статистичних спостережень;

•          отримувати первинні фінансові і бухгалтерські документи, робити копії або виписки з усіх без винятку документів щодо об’єкта перевірки;

•          у разі потреби в детальному з’ясуванні фактичного стану справ здійснювати вивчення та огляд документів (огляд проводиться обов’язково в присутності суб’єкта перевірки);

•          вимагати й отримувати від суб’єктів перевірки, у разі виявлен-ня приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних, унесення виправлень до форм звітності, інших статис-тичних формулярів;

•          у разі невиконання вимоги щодо внесення у тижневий термін виправлень до форм звітності, інших статистичних формуля-рів самостійно вносити зазначені виправлення з наступним по-відомленням про це суб’єкта перевірки.

Суб’єкти перевірок мають такі права і обов’язки:

•          вимагати від перевіряючих пред’явлення доручення на право проведення перевірки;

•          подавати перевіряючим на будь-якій стадії перевірки усні й письмові пояснення, обґрунтування та заяви щодо ходу та ре-зультатів перевірки;

•          вимагати від перевіряючих після закінчення перевірки один при-мірник підписаного акта перевірки;

•          подавати письмові зауваження до акта перевірки в разі незгоди з викладеними в ньому фактами та доказами, вимагати їх роз-гляду перевіряючими;

•          оскаржувати в разі необхідності дії перевіряючих безпосеред-ньо у керівника відповідного органу державної статистики або у судовому порядку;

•          допускати перевіряючих до проведення перевірки за наявності в них відповідного доручення;

•          забезпечувати перевіряючим умови, необхідні для проведення перевірки, та сприяти її належній організації, а саме: надавати робоче місце та можливість користуватися засобами телефон-ного зв’язку та оргтехнікою, подавати на вимогу перевіряючих необхідну інформацію, у тому числі архівну, та інформацію з обмеженим доступом, яка стосується діяльності суб’єкта пере-вірки (довідки, дані регістрів бухгалтерського обліку, фінансо-ві звіти тощо);

•          своєчасно надавати пояснення та обґрунтування щодо об’єкта перевірки;

•          ознайомлюватися з актом перевірки та підписувати два при-мірники документа;

•          у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних уносити виправлення до статистичної звіт-ності, інших статистичних формулярів та в усі взаємопов’язані показники інших звітів і подавати виправлені форми звітності, інші статистичні формуляри органам державної статистики та всім адресатам, яким були направлені недостовірні дані. Ви-правлення вносяться не пізніше тижневого терміну після ви-явлення порушення в дані за той звітний період, у якому були допущені приписки та інші перекручення, а також у відповідні наростаючі підсумкові дані;

•          уживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених у ході перевірки порушень.

Алгоритм проведення перевірки респондентів органами держав-ної статистики поданий на рис. 2.5.

Суб’єкт перевірки, який підлягає перевірці, попереджається письмово не пізніше ніж за три календарні дні до початку пере-вірки. При цьому в повідомленні про проведення перевірки вказу-ються:

•          посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які здійснювати-муть перевірку;

•          вид перевірки;

•          програма перевірки.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Прийняття рішення про проведення перевірки респондента

Надсилання суб’єкту перевірки повідомлення, в якому зазначені П.І.Б. перевіряючих, вид і програма перевірки

 

Пред явлення перевіряючими доручення на проведення перевірки, особових службових посвідчень, копії повідомлення з датою відправлення респонденту

Зверніть увагу!

Огляд

виробничих та

службових

приміщень

Отримання

письмових

пояснень від

респондентів

Перевірка повинна проводитися у

Ознайомлення

з усією

документацією,

звітністю

Копіювання та виписки з документів

повній відповідності з програмою

перевірки, яка затверджується

 

керівником органу статистики

Оформлення респондентом зауважень до акта (не пізніше 3-х днів після ознайомленням з актом)

Складання довідки (не пізніше 5-ти днів після отримання зауважень)

Подання акта, зауважень до нього і довідки керівнику органу статистики

 

Прийняття рішення керівником органу статистики (в т.ч. про притягнення респондента до відповідальності)

 

Рис. 2.5. Алгоритм проведення перевірки

На всіх учасників перевірки оформляються доручення, в яких за-значаються посади, прізвища, імена, по батькові перевіряючих. Дору-чення обов’язково підписує керівника органу статистики. Крім того, перевіряючим видається копія повідомлення про перевірку з датою його відправки респонденту.

Перед початком перевірки перевіряючі повинні пред’явити рес-понденту доручення на перевірку та особові службові посвідчення.

Програма перевірки детально опрацьовується і затверджується керівником органу статистики. У ній відображається:

•          перелік форм звітності, інших статистичних формулярів, що підлягають перевірці;

•          звітний період, за який перевіряються дані;

•          реквізити респондента, зокрема форму власності, вид еконо-мічної діяльності тощо;

•          інструкції і роз’яснення, якими перевіряючі керуватимуться під час перевірки;

•          перелік первинних документів, на підставі яких складаються форми звітності, інші статистичні формуляри, які перевіряти-муться;

•          порядок порівняння взаємозв’язку показників форм звітності, інших статистичних формулярів, що перевіряються, з показни-ками інших форм звітності та статистичних формулярів;

•          строки проведення перевірки та подання матеріалів про її ре-зультати.

Результати перевірки оформляються у вигляді акта (додаток В). Акт складається у двох примірниках, один з яких обов’язково зали-шається у респондента. В акті записуються:

•          дата складання;

•          прізвища, ім’я, по батькові перевіряючих, реквізити і дані рес-пондента, осіб, які присутні при перевірці, та відповідають за ведення первинного обліку, статистичної звітності та достовір-ність первинних і статистичних даних;

•          форми звітності, інші статистичні формуляри, які перевіряли-ся, і за який звітний період;

•          порушення, встановлені перевіркою, а також прізвища, ім’я, по батькові і посади осіб, які підписували форми звітності, інші статистичні формуляри, і в яких знайдені порушення;

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

•          як порушення вплинули на показники звіту, а також те, який характер мали такі порушення (були постійними чи випадко-вими, а якщо проводилася повторна перевірка, зазначають, як були виконані рекомендації попередніх).

•          рекомендації щодо усунення порушень (відображаються ті ви-правлення, які респондент повинен був внести чи вніс під час перевірки).

Акт перевірки підписують перевіряючі і респондент (керівник респондента). Побачити і прочитати акт можна лише після підписан-ня його перевіряючими. Респондент може надати органу статистики зауваження до акта. На це відводиться три дні після ознайомлення і підписання акта.

Одержавши такі зауваження, органи статистики повинні роз-глянути їх протягом п’яти днів, а за результатами скласти окрему довідку. Зауваження та довідка додаються до акта перевірки і є його невід’ємною частиною.

Усі матеріали про результати перевірки передають керівнику ор-гану статистики. Саме він приймає рішення про притягнення до від-повідальності винних посадових осіб у випадках, коли респондент не-належним чином забезпечував стан первинного обліку і статистичної звітності, не подавав дані для проведення статистичних спостережень або подавав недостовірні, не в повному обсязі, не за формою чи із запізненням.