Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Термінологічний словник : Статистичний облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реє-страції, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Волость — адміністративна одиниця нижчого рівня у Східній Єв-ропі, підрозділ повіту, що складався з декількох сіл, підпорядковува-лася волосній управі.

Земства — органи місцевого (регіонального) самоврядування, створені відповідно до земської реформи, проведеної у 1864 р. Олек-сандром ІІ.

Земська статистика — статистичні роботи земств з досліджен-ня стану сільського господарства і процесів соціально-економічного

розвитку. Розподілялася на основну (вивчення економічних умов і господарського стану селян) та поточну (реєстрація стану сільського господарства за кожний звітний рік).

Інвентар (від лат. inventarium — опис) — господарські описи міст, замків, королівських, старостинських і поміщицьких маєтностей на західноукраїнських землях, Правобережній Україні, в Білорусі, Литві і Польщі в XV — першій половині XIX ст. Інвентар міст, замків містить відомості про фортечні споруди, їх озброєння, про стан торгівлі, ремесел, про збір податей з міщан і феодально залежного населення тощо. Інвентар маєтків містив дані про земельні угіддя, про використання праці кріпаків, про майновий стан селян, забезпечення селянських господарств землею і робочою худобою, про виконання селянами панщини, натуральних і грошових данин, податей тощо.

Люстрація (від лат. lustrum — податний або фінансовий період) — описи державних маєтків з метою встановлення складу податного населення, його грошових і натуральних повинностей, доходів королівських економій. Люстрації вперше були запроваджені у феодальній Литві в ХVІ ст.

Оперативний облік — сукупність методів та прийомів збирання, відображення та накопичення даних про щоденні, щозмінні і щогодинні господарські процеси на підприємстві.

Основні статистичні роботи — великі статистичні обстеження, які проводяться одноразово і вивчають процеси суспільного життя, що зазнають повільних змін, наприклад, установ охорони здоров’я, шляхового господарства тощо.

Поборові реєстри — фіскальні документи державного (публічного) призначення, які мають статистичний характер. У поборових реєстрах наводилися свідчення за категоріями оподаткування, наприклад, кількість будинків, ремісників, димів, городників тощо.

Повіт — адміністративно-територіальна одиниця, яка існувала на українських, польських, литовських і білоруських землях з другої половини XIV ст. Ієрархічно нижча від польського воєводства або ро-сійської губернії і вища ніж волость. Воєводство поділялося на повіти.

Податкова фасія — декларація, відомість про прибутки поміщи-ка; платники податків.

Подвірні описи — документи, які відображають, коли, на чиїх землях і хто саме брав в осаду ту чи іншу слободу, дані про мешкан-Навчально-методичне забезпечення дисципліни

ців окремих будинків (імена, вік, стать, походження, кількість дітей, основні заняття, суми сплачуваних податків).

Поземельний кадастр — ведений судами суспільний реєстр, в який записувалися земельні ділянки.

Поземельні описи — документи, які включають в себе питання землекористування, способів обробки землі, оренди, найму робочої сили, кількості худоби тощо.

Поточна статистика — статистичні роботи, які є невід’ємною час-тиною повсякденного поточного спостереження за процесами сус-пільного життя і зазнають швидких змін, наприклад, промислова ді-яльність населення, освіта, охорона здоров’я тощо.

Рустикальний податок — посімейний податок на кожне селянське господарство. Запроваджений у 1775 р. австрійською монархією.

Статистичний облік — система реєстрації, узагальнення і вивчен-ня масових, якісно однорідних соціально-економічних явищ у масш-табі підприємства, галузі, економічного регіону або держави. Інфор-мація статистичного обліку використовується органами влади для прийняття управлінських рішень.

Цензова промисловість — підприємства промисловості, які під час поточного статистичного спостереження або перепису на підставі певних ознак обліковувалися як самостійна господарська одиниця. З середини 30-х років ХХ ст. поділ підприємств промисловості на цензові і нецензові був замінений поділом на великі та малі.