Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА           3

1.         ДОКУМЕНТ I ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ  6

1.1.Документ, його роль та місце в державному управлінні та

місцевому самоврядуванні  6

1.2.      Нормативно-методична база діловодства 10

1.3.      Види документів та їх класифікація 11

1.4.      Стандартизація, уніфікація та трафаретизація

управлінських документів    17

1.5.Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності установ державного управління та місцевого

самоврядування        18

1.6.Історія розвитку діловодства в органах державного управління

тамісцевого самоврядування          20

2.         ОСНОВНІ ВИМОГИ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ

ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ

ДОКУМЕНТІВ          31

2.1.      Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика      31

2.2.      Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього 49

2.3.      Загальні вимоги до оформлення тексту документів         52

3.         ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ

3ОКУМЕНТАЩЇ      56

.1.Класифікація організаційно-розпорядчої           56

документації за функціональною ознакою 56

3.2. Складання та оформлення організаційних документів         57

3.2. Розпорядчі документи: особливості складання та оформлення.66

3.4.Особливості підготовки довідково-інформаційних

документів та їх оформлення           81

4.         ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ОСОБОВОГО СКЛАДУ     96

4.1.      Поняття та класифікація документів з особового складу  96

4.2.      Документи з контрактної системи наймання працівників          97

4.3.      Порядок документального оформлення прийняття, переведення, звільнення з роботи         101

4.4.0собливості документального оформлення організації

роботи з кадрами в органах місцевої влади          106

4.5.      Накази з особового складу   108

4.6.      Трудові книжки, порядок їх ведення, обліку,

зберігання та видачі при звільненні працівників  110

4.7.      Складання особистих офіційних документів         121

5.         ОСОБЛИВОСТІДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ

РОБОТИ 3 ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ           128

5.1.Державна службатаїї особливості в Україні    128

5.2.      Документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців  130

5.3.      Документальне оформлення та робота з кадровим резервом

для зайняття посад державних службовців          135

5.4.      Документальне оформлення підготовки та проведення атестації державних службовців     138

5.5.      Особливості документального оформлення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в органах державного управління та місцевого самоврядування           143

5.6.      Документальне оформлення подовження терміну перебування на державній службі           149

5.7.      Особливості ведення особових справ державних службовців в органах влади          151

6.         ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ I МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ         161

6.1.Планування роботи в органах влади   161

6.2.      Порядок підготовки, проведення та документального

оформлення апаратних нарад, засідань, зборів,    166

конференцій, колегій            166

6.3.      Документування діяльності виборчих комісій      167

та комісій з референдумів     167

7.         ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ            173

7.1. Сутність звернення громадян до органів

державного управління та місцевого самоврядування    173

7.2.      Особливості складання окремих документів        174

7.3.      Термін розгляду і відповідальність за їх порушення         176

7.4.      Організація прийому громадян у місцевій державній адміністрації       179

7.5.      Інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації       181

7.6.      Звернення громадян в інші органи державної влади       181

 

8.         ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ В УСТАНОВІ      186

9.         МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ..211

9.1. Служба документального забезпечення управління

підприємством          211

9.2.Функції ділової служби  213

9.3.Функції керівника діловодної служби  214

9.4.3вітність канцелярії про виконану роботу       216

9.5.0собливості організації служби документаційного

забезпечення управління в органах державної влади

тамісцевого самоврядування          217

10.       ЗАХИСТ ДОКУМЕНТІВ     225

10.1.Правова охорона документів  225

10.2.Комерційнатаємницята її зберігання  226

10.3. Захист за допомогою технічних засобів       227

11.       РОБОТА ТА ОХОРОНА ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ

ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ ТА КОНФІДЕНЦІЙНУ

ІНФОРМАЦІЮ, ЩО Є ВЛАСНІСТЮ ДЕРЖАВИ          229

11.1.Сутність державноїтаємниці, особливості віднесення

інформації до державної таємниці  229

11.2.    Охорона та робота з документами, що містять державну та комерційну таємницю   233

11.3.    Сутність конфіденційної інформації,

що є власністю держави      238

11.4.    Охорона та робота з документами, що містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави            240

11.5.    Забезпечення схоронності документів.

Перевірка їх наявності          250

12. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ШДТРИМКИ

ДОКУМЕНТООБІГУ           256

12.1.    Тенденції розвитку інформаційних технологій     256

12.2.    Системи електронного документообігу     263

12.3.    Аналіз програмних систем автоматизації діловодства і документообігу           286

ТЕРМШОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК  291

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ      300

ДОДАТКИ     303

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Т.В. ІВАНОВА Л.П. ПІДДУБНА

ДІЛОВОДСТВО

В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 19.04.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 22,5.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006