Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Посадові обов’язки. : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

2. Посадові обов’язки.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

S Організовувати прийом відвідувачів.

^Вести телефонні переговори, реєструвати і доповідати про них керівництву.

^Розмножувати (друкування, ксерокопіювання) потрібних ке-рівнику службових документів.

S Обслуговувати апаратуру «Телефакс».

^Використовувати у роботі професійний персональний комп’ютер.

^Контролювати своєчасне виконання співробітниками наказів, розпоряджень, завдань і доручень керівників.

^Розробляти методики контролю виконання робіт, вести кар-тотеки обліку виконання наказів, розпоряджень, завдань, доручень та інших документів з грифом «Контроль»(«К»).

^Готувати наради і засідання, які проводить керівник.

^Готувати відрядження керівника.

^Забезпечувати організаційний і технічний бік робочого рит-му, який створено керівником.

^Щоденно складати пам'ятний список поточних і незаверше-них справ.

S Орієнтувати співробітників підприємства на порядок робочо-го дня керівника.

^Передбачати потребу керівника у тих чи інших службових документах, звільняючи його від зайвих пошуків.

^Приймати службові документи і особисті зави, які направлені співробітниками на розгляд та підпис керівника.

^Зберігати всі необхідні керівникові службові документи і здійснювати їх швидкий пошук.

^Видавати в усній формі довідки по службових документах, які надійшли на ім'я керівника, за виключенням конфіденційної ін-формації.

^Виконувати завдання керівника з інформаційної і технічної підготовки засідань, нарад, переговорів і зустрічей.

^Нагадувати керівникові про необхідність вирішення невід-кладних питань.

^Вести списки необхідних керівникові адрес, телефонів та дат.

^Зберігати у таємниці все побачене і почуте в кабінеті керів-ника, а також довірительну інформацію, яка передається відвідува-чами і співробітниками.

^Вести оперативний облік документів з грифом «Контроль» («К»), забезпечувати їх обробку виконавцями у відповідності з ре-золюціями керівника.

^Керувати кадровою роботою, службою діловодства, готувати проекти кадрових наказів.

S Організовувати роботу з прийому і архівного зберігання до-кументальних матеріалів, формувати архівне господарство.

^Розробляти і використовувати в роботі номенклатури справ.

^Укладати інструкції по веденню діловодства у структурних підрозділах.

^Вести облік і зберігання оригінал-макетів документів і дру-кованих матеріалів.

^Своєчасно забезпечувати структурні підрозділи фірми фор-мами документів внутрішньої періодичної звітності.

S Організовувати тиражування службових документів.

^Забезпечувати належні умови експлуатації розмножувальної і друкувальної техніки.

^Забезпечувати раціональне використання витратних матеріа-лів, які використовуються в роботі.

^Оформляти прийом громадян на роботу та їх звільнення.

^Вести протоколи робочих нарад.

^Вести табельний облік.

^Аналізувати причини порушення трудової дисципліни і плин-ності кадрів, направляти висновки керівникові організації.

^Забезпечувати належні умови при роботі з конфіденційними документами.

S Складати прості листи і короткі розпорядчі документи на ос-нові усних вказівок керівника.

S Своєчасно доводити до відома працівників організації вказів-ки керівника.

^Постійно вивчати прийоми і методи роботи з новою технікою і активно вводити її в практику своєї праці.

^Безперервно вдосконалювати свої знання і навички шляхом самоосвіти і відвідування спеціальних занять.

3.         Права:

^Самостійно вирішувати поточні питання, які не викликають сумнівів в отриманні позитивного результату.

^Направляти керівникові пропозиції щодо вдосконалення кон-тролю виконання і діловодства.

^Залучати при необхідності спеціалістів організації в якості помічників при підготовці службових документів, які потрібні кері-вникові.

^Не приймати на підпис керівникові службові документи, які виконані з порушенням державних стандартів та внутрішніх норма-тивних вимог організації.

^Навчати, інструктувати і не рідше одного разу на тиждень робити дублером співробітника, який тимчасово виконує обов'язки секретаря-інспектора по кадрах, діловодству і контролю за вико-нанням.

4.         Відповідальність:

^за якісне і своєчасне виконання розпоряджень керівника. ^за раціональну та ефективну організацію діловодства.

^за якісне оформлення кадрових документів. ^за використання вимог наказів і розпоряджень керівництва. ^за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, збереження конфіденційної інформації.

5.         Повинен знати:

■          вимоги чинного законодавства України в частині цивільного, адміністративного, господарського, кримінального і трудового права.

■          основи менеджменту.

■          методи ведення ділових бесід та переговорів.

■          організаційні принципи кадрової служби.

■          методику організації і ведення діловодства.

■          внутрішні адміністративні і нормативні документи.

■          правила експлуатації і зберігання оргтехніки.

6.         Кваліфікаційні вимоги:

■          середня освіта та індивідуальна підготовка не менше трьох

місяців.