Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. СКЛАД I ЗМІСТ ПОСАДОВОЇ ШСТРУКЦІЇ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

2. СКЛАД I ЗМІСТ ПОСАДОВОЇ ШСТРУКЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Склад усіх посадових інструкцій повинен бути уніфікований і включати такі розділи:

1.         Загальні засади.

2.         Кваліфікаційні вимоги і необхідний рівень знань.

3.         Обов’язки.

4.         Права.

5.         Відповідальність. Додаток: перелік документів, що затверджуються, підписують-

ся і візуються працівником; основні документальні зв’язки.

2.2.Посадові інструкції керівникові кожного із структурних підрозділів не рекомендується розробляти, оскільки вони забезпе-чують виконання всього обсягу функцій підрозділу і користуються усіма правами, що передбачені Положенням про відділ.

2.3.      У заголовку посадової інструкції вказується найменування

посади у давальному відмінку.

Найменування посади повинно відповідати єдиній номенклату-рі посад службовців. Наприклад: «Посадова інструкція товарознав-цю», «Посадова інструкція секретарю-референту».

2.4.      Основні задачі спеціаліста повинні визначати цільове при-значення посади. Наприклад: облік основних засобів і витрат на ви-робництво (для бухгалтера).

2.5.      У посадових інструкціях вказується безпосередня підпо-рядкованість спеціалістів і технічних виконавців.

2.6.      У посадову інструкцію включається перелік безпосередньо підпорядкованих працівникові підрозділів, структурних ланок, окремих працівників.

Слід мати на увазі, що підлеглих працівників можуть мати не тільки керівники, але й спеціалісти (наприклад, старші інженери, старші економісти), а також технічні виконавці (наприклад, старші машиністи).

2.7.      У посадових інструкціях повинна бути вказівка про замі-

щення одного працівника іншим при його тимчасовій відсутності

(відпустка, відрядження, хвороба тощо).

2.8.      У посадовій інструкції вказується, що працівникові встано-влено ненормований робочий день, якщо його посада включена в перелік посад працівників з ненормованим робочим днем.

2.9.      Кваліфікаційні вимоги і необхідний рівень знань визнача-ються на основі кваліфікаційних характеристик і типових посадо-вих інструкцій, але повинні бути конкретизовані стосовно до умов діяльності управління або відділу.

 

2.10.    Під кваліфікаційними вимогами розуміють вимоги до рів-ня спеціальної підготовки або освіти, а при необхідності і практич-ного стажу роботи.

2.11.    Під необхідним рівнем знань розуміють вимоги у сфері знання директивних, нормативних актів, методичних матеріалів, якими повинен керуватися працівник, і спеціальних знань.

2.12.    У розділі «Обов’язки» вказуються безумовні для вико-нання дії працівника, що визначаються специфікою посади. Наво-диться перелік всіх обов’язків даної посадової особи. Необхідно не тільки перерахувати роботи, але й максимально розкрити їх зміст, періодичність виконання, інформацію, що необхідна для виконання роботи, найменування підсумкових документів, їх адресність.

2.13.    Якщо обов’язки виконуються разом з іншими працівни-ками або іншими підрозділами чи організаціями, це повинно бути відображено у формулюваннях обов’язків.

2.14.    В розділі «Права» вказуються дії, які можуть здійснюва-тися працівником з метою виконання покладених на нього обов’язків.

Встановлюється порядок здійснення прав даної посадової осо-би. He слід вказувати права, що надаються працівникові загальними нормами законодавства про працю.

2.15.    Працівники, які мають підлеглих, повинні мати права на дії по відношенню до них. Наприклад, право давати доручення, ви-магати пояснення при неналежному виконанні обов’язків, вносити пропозиції про накладення покарання тощо.

2.16.    В розділі «Відповідальність» перераховується за що і в якій мірі і за яких умов дана посадова особа несе дисциплінарну ві-дповідальність.

3. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПО-САДОВИХІНСТРУКЦІЙ

3.1.      Посадові інструкції розробляються:

■          для працівників тресту (об'єднання), підприємства, організації-керівником підрозділу;

■          для лінійного персоналу (начальника дільниці, майстра) -відділом праці і зарплати;

■          для працівників функціонального підрозділу - безпосереднім керівником.

3.2.      Затвердження посадових інструкцій оформляється наказом

або грифом «ЗАТВЕРДЖУЮ».

3.3.      В наказі про затвердження посадової інструкції вказується:

на внесення змін і доповнень у раніше видані інструкції;

на визнання такими, що втратили силу, посадових інструкцій даному працівникові, які діяли раніше.

Наказом може бути затверджено кілька посадових інструкцій.

3.4.      Якщо затвердження посадової інструкції оформляється

грифом «ЗАТВЕРДЖУЮ», то на внесення змін, доповнень і відмі-

ну актів даного керівника вказується у додатку до посадової ін-

струкції.

3.5.      Посадові інструкції затверджуються:

■          для працівників апарату управління тресту (об'єднання), під-приємства, організації - керівником тресту (об'єднання), під-приємства, організації:

■          для лінійного персоналу - начальником організації:

■          для начальника бюро, секторів, груп функціональних підроз-ділів - відповідним заступником керівника організації.

 

3.6.      У міру змін функціональних обов'язків посадові інструкції повинні корегуватися. Порядок корегування рекомендується такий же, що і для розробки нових.

3.7.      Працівник, що приймається або переводиться на дану по-саду, повинен ознайомитись з інструкцією до видання наказу про приймання або переведення.