Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

13.1.    Загальні положення. Припинення діяльності Товариства

здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поді-

лу, виділення, перетворення) або ліквідації. Ліквідація Товариства

здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів або

правомочного органу державної влади.

У випадку реорганізації всі права та обов'язки Товариства пе-реходять до його правонаступників.

13.2.    Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:

а)         за рішенням Загальних зборів Акціонерів;

б)         за рішенням суду або господарського суду на вимогу право-

чинного органу державної влади, якщо виявлено суттєве порушен-

ня Товариством відповідного законодавства;

в)         рішенням господарського суду згідно з порядком; передба-

ченим Законом України "Про банкрутство".

13.3.    Ліквідаційна комісія. Припинення діяльності Товариства і ліквідація його майна здійснюються ліквідаційною комісією, яка призначається Загальними зборами Акціонерів, a у випадку банк-рутства Товариства та припинення його діяльності - ліквідаційною комісією, призначеною судом або господарського судом.

13.4.    Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією. Починаючи з дати призначення ліквідаційної Комісії, всі повнова-ження щодо управління Товариством переходять до цієї Комісії.

Упродовж строку, який обумовлюється або дозволяється зако-нодавством України, ліквідаційна комісія публікує інформацію про Товариство в офіційних (загальнонаціональних і місцевих) органах преси, визначає граничні терміни подання претензій та повідомляє про них кредиторів, здійснює оцінку наявного майна (активів і па-сивів) Товариства, виявляє боржників і кредиторів Товариства та здійснює необхідні розрахунки з ними (беручи до уваги обов’язкові вимоги щодо першочергового задоволення боргів перед бюджета-ми), вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та Акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд Загальних зборів Акціонерів.

13.5.    Ліквідаційний баланс. Ліквідаційна комісія готує до за-пропонованої дати закінчення ліквідації ліквідаційний баланс (на-далі "Ліквідаційний баланс"), в якому відображаються все майно, що залишилося після розрахунків по несплачених і можливих зо-бов’язаннях, включаючи, зокрема, податки та інші збори, заборго-ваності банкам і постачальникам, термін оплати яких припадає на дату ліквідації або у період після неї. Ліквідаційна комісія подає на розгляд Загальних зборів Акціонерів Ліквідаційний баланс разом із кінцевим звітом про хід ліквідації і пропозиціями щодо розрахунків за будь-якими зобов’язаннями, що залишилися, а також щодо роз-міщення майна Товариства, що залишилося після ліквідації.

13.6.    Надходження від припинення діяльності. Після затвер-дження Ліквідаційного балансу Загальними зборами Акціонерів лі-квідаційна комісія розпочинає згортання діяльності Товариства. Пі-сля припинення діяльності Товариства і ліквідації його майна, над-ходження від розпуску Товариства розподіляються у такій послі-довності:

а) покриття витрат і погашення зобов’язань Товариства;

б розподіл коштів, що залишилися (якщо такі є), між Акціоне-

рами, пропорційно номінальній вартості їх акцій у Статутно-

му фонді.

13.7.    Винятки з державного реєстру. Після припинення діяль-

ності та ліквідації Товариства ліквідаційна комісія:

а)         упевнюється в тому, що всі книги обліку та облікові докуме-

нти Товариства були передані на надійне зберігання на строк,

що передбачається законодавством;

б)         здійснює заходи по виключенню Товариства з відповідних

реєстрів підприємств.

Ліквідація Товариства вважається здійсненою, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту відо-браження цього факту у відповідному державному реєстрі.

Додаток Б