Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 7. СПОСТЕРЕЖНА РАДА ТОВАРИСТВА : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 7. СПОСТЕРЕЖНА РАДА ТОВАРИСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

7.1.      Спостережна рада Товариства.

7.1.1.   Спостережна рада Товариства є органом Товариства, який з метою захисту інтересів Акціонерів здійснює в межах ком-петенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контроль за діяльністю Правління Товариства та предста-вляє інтереси Акціонерів у період між Загальними зборами Акціо-нерів.

7.1.2.   Спостережна рада Товариства підпорядкована у своїй діяльності Загальним зборам Акціонерів, рішення яких є для неї обов’язковими.

7.1.3.   Спостережна рада Товариства подає Загальним зборам Акціонерів звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Спостережної ради Товариства незадовільною Загальні збори Акці-онерів вносять зміни до її складу.

7.1.4.   Члени Спостережної ради Товариства не можуть бути членами виконавчого органу Товариства та Ревізійної Комісії.

7.1.5.   Члени Спостережної ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повно-важень.

7.1.6.   За рішенням Загальних зборів Акціонерів, до компетен-ції Спостережної ради Товариства може бути передана частина по-вноважень Загальних зборів Акціонерів.

7.1.7.   У своїй діяльності Спостережна рада Товариства керу-ється чинним законодавством України, цим Статутом, іншими вну-трішніми нормативними документами.

7.2.      Кількісний склад та обрання.

7.2.1.   Спостережна рада Товариства обирається Загальними зборами Акціонерів і складається з 7 (семи) членів, що обираються з числа Акціонерів строком на 3 (три) роки.

7.2.2.   Персональний склад Спостережної ради Товариства та зміни в ньому затверджуються Загальними зборами Акціонерів.

7.2.3.   Голова Спостережної ради Товариства обирається та ві-дкликається на засіданні Спостережної ради з числа членів Спосте-режної ради Товариства, що обрані Загальними зборами акціонерів.

7.3.      Компетенція Спостережної ради Товариства

7.3.1. Спостережна рада Товариства укладає контракт з Голо-вою Правління Товариства, який підписується від імені Товариства Головою Спостережної ради.

7.3.2.   Дає обов’язкову попередню згоду на проведення будь-яких операцій розпорядження нерухомим майном Товариства.

7.3.3.   Розглядає та затверджує звіти, які подає Правління і Ре-візійна комісія за квартал та рік.

7.3.4.   Аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг.

7.3.5.   Виступає, у разі потреби, ініціатором проведення поза-чергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.3.6.   Подає Загальним зборам Акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства.

7.3.7.   Затверджує до моменту підписання будь-який договір, контракт, домовленість або іншу угоду з будь-якою особою, у тому числі дочірньою компанією, філією або іншою афілійованою осо-бою Товариства, що розраховані (безпосередньо або опосередкова-но, одноразово або за декілька разів) на загальну суму більш ніж еквівалент 200 000 (двісті тисяч) доларів США, чи будь-яку угоду, контракт або домовленість, яка виходить за рамки звичайної госпо-дарської діяльності або базується на незвичайних комерційних умовах (тобто будь-яку угоду, контракт чи домовленість, яка не є виправданою з комерційної точки зору), а також затверджує будь-який договір, контракт або іншу домовленість з будь-якою особою, строк чинності яких перевищує 1 (один) рік. Спостережній раді То-вариства надається право зменшувати вищезазначене у цьому під-пункті 7.3.7 цього Статуту порогове значення у розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США шляхом прийняття відповідних рішень.

7.3.8.   Затверджує будь-які договори, угоди та домовленості щодо оренди будь-якого рухомого та нерухомого майна чи облад-нання, строк чинності яких перевищує 3 (три) місяці.

7.3.9.   Приймає рішення про притягнення до майнової відпові-дальності посадових осіб органів управління Товариства.

 

7.3.10. Затверджує правила процедури та інші внутрішні до-кументи Товариства, затверджує за поданням Правління організа-ційну структуру Товариства.

7.3.11. Вирішує питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним.

7.3.12. Визначає умови оплати праці посадових осіб (вищої ланки) Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представ-ництв.

7.3.13. Приймає рішення про придбання будь-якої частки вла-сності будь-якої іншої компанії або всього майна такої компанії, або його частини.

7.3.14. Затверджує дострокову оплату будь-якої заборговано-сті за позиками.

7.3.15. Приймає рішення про будь-яке припинення або відмо-ву Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують йо-го цілям та інтересам.

7.3.16. Здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Прав-ління Товариства.

7.4.      Права Спостережної ради Товариства. Спостережна рада

Товариства має право:

7.4.1.   Отримувати без обмежень інформацію про діяльність Товариства.

7.4.2.   Заслуховувати звіти Правління та посадових осіб Това-риства з окремих питань його діяльності.

7.4.3.   Тимчасово припиняти повноваження членів Правління Товариства.

7.4.4.   Залучати експертів для аналізу окремих питань діяль-ності Товариства.

 

7.5.      Обмеження щодо діяльності Спостережної ради Товари-ства. Спостережна рада Товариства не має права втручатися в опе-ративну діяльність Правління Товариства.

7.6.      Засідання та прийняття рішень.

 

7.6.1.   Засідання Спостережної ради Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правочинними, якщо на них присутні 2/3 (дві третини) членів. Рішення Спостережної ра-ди Товариства приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Спостережної ради є вирішальним. Позачергові засідання Спостережної ради Товариства скликаються на вимогу Голови Спостережної ради Товариства, 1/3 (однієї трети-ни) її членів або Правління Товариства та Ревізійної комісії.

7.6.2.   Питання, які розглядаються на кожному засіданні Спо-стережної ради Товариства, заносяться до протоколів, які ведуться українською мовою, та після засідання Товариства на прохання іно-земних Акціонерів робиться переклад такого протоколу англійсь-

кою мовою. Такий протокол засідання заноситься до спеціально призначеного для цього журналу. Правильність і точність викла-дення у протоколі питань, розглянутих на засіданні, затверджується Головою Спостережної ради та секретарем відповідного засідання, які зобов’язані під час цього засідання або протягом 3 (трьох) робо-чих днів після його закінчення підписати такий протокол з прикла-денням печатки Товариства.

7.7. Голова Спостережної ради. Роботою Спостережної ради Товариства керує Голова Спостережної ради, який у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством України та цим Стату-том:

7.7.1.   Укладає від імені Товариства контракт з головою Прав-ління Товариства.

7.7.2.   Скликає, організовує та головує на засіданнях Спосте-режної ради Товариства.

7.7.3.   Організовує ведення протоколів засідань Спостережної ради Товариства.

7.7.4.   Здійснює інші функції, що прямо випливають з цього Статуту та/або передбачені чинним законодавством України.

Стаття 8. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 8.1. Правління Товариства.

8.1.1.   Правління Товариства є виконавчим органом, що здійс-нює керівництво всією поточною діяльністю Товариства.

8.1.2.   Правління Товариства підзвітне Загальним зборам Ак-ціонерів і Спостережній раді Товариства та організує виконання їх рішень.

8.2. Кількісний склад та призначення.

8.2.1.   Голова Правління Товариства обирається Загальними зборами Акціонерів на 3 (три) роки. 3 Головою Правління уклада-ється контракт, який від імені Товариства підписує Голова Спосте-режної ради Товариства.

8.2.2.   Кількісний та персональний склад Правління визнача-ється Головою Правління. Члени Правління призначаються на свої посади наказом Голови Правління. Строк, повноважень призначе-них членів Правління не може бути довшим, ніж строк повнова-жень Голови Правління.

8.3. Компетенції Правління Товариства. Правління Товариства: 8.3.1. Розробляє напрями діяльності Товариства.

8.3.2.   Визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів Акціонерів та готує проекти рішень Зборів з цих питань.

8.3.3.   Складає річний звіт про фінансово-господарську діяль-ність Товариства, включаючи його дочірні підприємства, та вино-сить його на розгляд та затвердження Загальних зборів Акціонерів.

8.3.4.   Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність Товариства;

 

8.3.5.   Планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та кон-тролює їх роботу.

8.3.6.   Контролює діяльність спільних підприємств, створених за участю Товариства.

8.3.7.   Визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньое-кономічної діяльності та ціноутворення.

8.3.8.   Виносить на затвердження Спостережної ради Товари-ства до моменту підписання будь-який договір, контракт, домовле-ність або іншу угоду з будь-якою особою, у тому числі дочірньою компанією, філією або іншою афілійованою особою Товариства, що розраховані (безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів) на загальну суму більш ніж еквівалент 200 000 (дві-сті тисяч) доларів США (з урахуванням обмежень, передбачених підпунктом 7.3.7 цього Статуту), чи будь-яку угоду, контракт або домовленість, яка виходить за рамки звичайної господарської дія-льності або базується на незвичайних комерційних умовах (тобто будь-яку угоду, контракт чи домовленість, яка не є виправданою з, комерційної точки зору), а також будь-який договір, контракт або іншу домовленість з будь-якою особою, строк чинності яких пере-вищує 1 (один) рік.

8.3.9.   Виносить на затвердження Спостережної ради Товарис-тва до моменту підписання будь-який договір, угоду та домовле-ність щодо оренди будь-якого рухомого та нерухомого майна чи обладнання, строк чинності яких перевищує 3 (три) місяці.

8.3.10. Організує та проводить кадрову роботу, визначає ви-

робничу структуру Товариства, склад і статус підрозділів та служб,

чисельність та структуру апарату управління Товариства, розглядає

звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує

інструкції та внутрішні положення, що регламентують їхню роботу,

веде облік кадрів.

8.3.11. Складає поточні фінансові звіти.

8.3.12. Організує матеріально-технічне забезпечення госпо-дарської та іншої діяльності Товариства.

8.3.13. Забезпечує організаційно-технічну діяльність Загаль-них зборів Акціонерів, Спостережної ради Товариства та Ревізійної Комісії.

8.3.14. Організує фінансово-економічну роботу, облік та звіт-ність Товариства.

8.3.15. Здійснює контроль за станом приміщень, будівель, об-ладнання.

8.3.16. Організує діловодство та ведення архівів.

 

8.3.17. Організує соціально-побутове обслуговування робіт-ників Товариства.

8.3.18. Негайно інформує Спостережну раду Товариства у випадку, якщо загальна місячна заборгованість Товариства за будь-якими договорами (угодами), банківськими позиками та іншими зобов’язаннями перед будь-якими особами (за винятком обов’язкових платежів до бюджету та обігових витрат), перевищує суму, еквівалентну 2 500 000 (два мільйони п’ятсот тисяч) доларів США.

8.3.19. Розглядає та вирішує будь-які інші питання, винесені на його розгляд Загальними зборами Акціонерів, якщо вони не від-носяться до виключної компетенції інших органів управління Това-риством.

8.4. Засідання і прийняття рішень.

8.4.1.   Правління збирається у разі потреби, але не рідше од-ного разу на місяць. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу: Голови Правління або 1/3 (однієї третини) членів Прав-ління, або Спостережної ради Товариства, або Ревізійної Комісії Товариства.

8.4.2.   Засідання Правління веде Голова Правління. Голова Правління організує роботу Правління згідно з питаннями поточної діяльності. До порядку денного додатково включаються питання, запропоновані для розгляду Спостережною радою Товариства, Ре-візійною комісією та членами Правління.

8.4.3.   Засідання Правління вважаються правомочними, якщо у засіданні бере участь не менше ніж 2/3 (дві третини) його членів.

8.4.4.   Рішення Правління приймаються простою більшістю

голосів. Кожен член Правління має один голос. При однаковій кі-

лькості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Правління може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі його члени погодилися з цим у письмовій формі.

8.4.5.   Рішення Правління оформляються протоколом, який підписують Голова Правління та Секретар Правління. Рішення Правління вносяться до Книги протоколів.

8.4.6.   Правління упродовж трьох місяців після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів Акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

8.5. Компетенції Голови Правління. Голова Правління у межах своїх компетенцій згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та на умовах, передбачених контрактом з ним:

8.5.1.   Здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства.

8.5.2.   Забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами та Спостережною радою Товариства.

8.5.3.   Формує кількісний та персональний склад Правління та інформує про це Загальні збори Акціонерів та Спостережну раду Товариства.

8.5.4.   Представляє на засіданнях Спостережної ради Товарис-тва, Ревізійної комісії та на Загальних зборах Акціонерів точку зору Правління.

 

8.5.5.   Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості та інші документи.

8.5.6.   Приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства.

8.5.7.   Приймає рішення про відрядження працівників Товари-ства, у тому числі закордонні.

8.5.8.   Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені То-вариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками, за-стосовує засоби заохочення, накладає стягнення.

8.5.9.   Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства.

8.6. Голова Правління від імені Товариства укладає колектив-ний договір з трудовим колективом Товариства.

8.7.      За відсутності Голови Правління повноваження Голови

Правління передаються його першому заступнику.

8.8.      Для вирішення особливо важливих та складних питань фі-

нансової та господарської діяльності Товариства Голова Правління

може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та Комісії

з компетентних працівників Товариства та/або із залученням відпо-

відних експертів.