Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

6.1.      Вищий орган Товариства. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів: Чергові або Позачергові. Загальні збори Акціонерів мають усі права та повноваження, встановлені чинним законодавством України і цим Статутом.

6.2.      Чергові та Позачергові збори.

 

6.2.1.   Чергові Загальні збори Акціонерів (надалі "Чергові збори") скликаються та проводяться один раз на рік протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після закінчення Фінансового року Товариства.

6.2.2.   Позачергові збори Акціонерів (надалі "Позачергові збори") скликаються в разі неплатоспроможності Товариства для вирішення термінових питань, що виходять за межі компетенції ві-дповідних органів управління Товариства, та в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Позачергові збори по-винні бути скликані Правлінням Товариства на письмову вимогу Спостережної ради Товариства або Ревізійної комісії. Правління

Товариства зобов'язане протягом 20 (двадцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання По-зачергових зборів з порядком денним, запропонованим Спостереж-ною радою Товариства або Ревізійною комісією.

6.2.3.   Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 (де-сятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання Поза-чергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо про-тягом 20 (двадцяти) днів Правління не виконало зазначеної вимоги, Акціонери мають право самі скликати Позачергові збори відповід-но до вимог чинного законодавства України.

6.2.4.   У випадку неплатоспроможності Товариства, загрози існуванню Товариства, а також коли діяльність Правління супере-чить інтересам Товариства та його Акціонерам, Акціонери, які во-лодіють у сукупності більш як 20 (двадцятьма) відсотками голосів, у разі якщо вони вирішили не використовувати надане їм законом право вимагати від Правління скликання Позачергових зборів (під-пункт 6.2.3 цього Статуту), можуть негайно самі скликати Позачер-гові збори. У цьому випадку такі Акціонери не менш ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення Позачергових зборів зобов'язані зробити загальне повідомлення про скликання Позачергових зборів у місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної Комісії з цінних паперів та фондо-вого ринку із зазначенням часу і місця проведення Позачергових зборів та порядку денного.

6.3. Повідомлення про скликання Чергових або Позачергових зборів повинно щонайменше містити таку інформацію:

1.         Назва та адреса Товариства.

2.         Дата, місце і час проведення Зборів.

3.         Питання, які мають розглядатися на таких Зборах (далі "По-рядок денний").

4.         Вказівку щодо типу Зборів - Чергові чи Позачергові. Якщо інше не встановлено цим Статутом та чинним законодавством України, Повідомлення про скликання Чергових зборів або Позаче-ргових зборів надсилається Акціонерам листом через пошту Украї-ни або вручається особисто за адресами, наведеними у Реєстрі, не менше як за 45 (сорок п'ять) днів до скликання таких Чергових збо-рів або Позачергових зборів. Крім того, повідомлення про скликан-ня Чергових зборів або Позачергових зборів розміщується на дошці

оголошень Товариства. У випадку, якщо серед Акціонерів Товарис-тва є іноземні особи, повідомлення про скликання Чергових зборів або Позачергових зборів повинно бути також передано кожній з цих осіб факсом або через особу, призначену іноземним Акціоне-ром. Повідомлення про скликання Позачергових зборів може над-силатися за меншу кількість днів та в інший спосіб за рішенням Спостережної ради Товариства, якщо цього вимагають інтереси То-вариства.

6.4.      Участь у Загальних зборах Акціонерів. У Загальних збо-

рах Акціонерів мають право брати участь усі Акціонери, незалежно

від кількості акцій, власниками яких вони є.

6.4.1.   У Загальних зборах Акціонерів з правом дорадчого голосу можуть брати участь і члени виконавчих органів, які не є Акціоне-рами.

6.4.2.   Правочинність Загальних зборів Акціонерів та прийняття ними рішень, порядок та термін їх скликання визначаються відпо-відно до чинного законодавства України, цього Статуту та Регла-менту Загальних зборів Акціонерів BAT "Торговий дім «Україна», який затверджується Загальними зборами Акціонерів.

6.5.      Компетенції Загальних зборів Акціонерів. До компетенції

Загальних зборів Акціонерів належать:

6.5.1.   Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

6.5.2.   Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

6.5.3.   Обрання та відкликання членів Спостережної ради То-вариства, затвердження Положення про Спостережну раду.

6.5.4.   Обрання та відкликання Голови Правління та членів Ревізійної Комісії Товариства.

6.5.5.   Затвердження річних результатів діяльності Това-

риства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів

і висновків Ревізійної Комісії, порядку розподілу прибутку, строк

та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення по-

рядку покриття збитків.

6.5.6.   Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підпри-ємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та поло-жень.

6.5.7.   Прийняття рішення про припинення діяльності Това-риства, призначення Ліквідаційної Комісії, затвердження ліквіда-ційного балансу.

6.5.8.   Прийняття рішення про будь-яку зміну розміру Статут-ного фонду Товариства, включаючи його збільшення або зменшен-ня, зміну номінальної вартості або анулювання Акцій, випуск но-вих або додаткових Акцій або Акцій певного класу, а також про ро-зподіл будь-яких Акцій, на які ще не підписалися.

6.5.9.   Розгляд та вирішення будь-яких інших питань щодо ді-яльності Товариства.

 

6.6.      Передача Загальними зборами Акціонерів деяких пи-тань для вирішення іншим органам Товариства. Окремі питан-ня, які в можуть бути передані для вирішення Спостережній раді Товариства або Правлінню Товариства.

6.7.      Обмеження щодо передачі Загальними зборами Акціо-нерів деяких питань для вирішення іншим органам Товарист-ва. Повноваження, передбачені пунктами 6.5.2, 6.5.5, 6,5.6, 6.5.7 і 6.5.8, належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціо-нерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

6.8.      Правочинність Загальних зборів Акціонерів. Будь-які За-гальні збори Акціонерів вважаються правочинними, якщо на них присутні особисто Акціонери або їх уповноважені представники, які разом володіють більш ніж 60% (шістдесятьма) всіх голосів То-вариства.

6.9.      Представники (довіреної особи) Акціонерів. Будь-хто з Акціонерів може бути представлений на Загальних зборах Акціо-нерів своїм уповноваженим представником (довіреною особою), за умови, що всі призначення таких осіб здійснюються у письмовій або нотаріальній формі згідно з чинним законодавством. Довіре-ність є дійсною з дати її оформлення до того часу, що зазначений у ній, або доки Акціонер не анулює її у письмовій формі або нотаріа-льному порядку згідно з законодавством. Акціонер, що є юридич-ною особою, може реалізувати своє право голосу через будь-який статутний орган, який уповноважений діяти від його імені.

 

6.10.    Голова Загальних зборів Акціонерів. На Загальних збо-рах Акціонерів головує особа, обрана Загальними зборами Акціо-нерів.

6.11.    Протокол. Голова Загальних зборів Акціонерів призначає секретаря, не обов’язково з-поміж Акціонерів, для ведення прото-колу винесених на обговорення питань, причому такий протокол Загальних зборів Акціонерів заноситься до спеціально призначено-го для цього журналу. Правильність і точність викладення у прото-

колі (який ведеться українською мовою), питань, обговорених на Загальних зборах Акціонерів, підтверджується головою та секрета-рем Загальних зборів Акціонерів, які зобов’язані під час цих Зага-льних зборів Акціонерів або протягом 3 (трьох) робочих днів після закінчення Загальних зборів Акціонерів підписати такий протокол, засвідчуючи його правильність і точність, з прикладенням печатки Товариства та передати його Правлінню Товариства. Товариство, на прохання Акціонерів, які є іноземними особами, робить перек-лад протоколу таких Загальних зборів Акціонерів англійською мо-вою.

6.12. Голосування. Порядок голосування (закрите голосування чи відкрите голосування) на Загальних зборах Акціонерів визнача-ється Акціонерами (їх представниками), які беруть участь у зборах акціонерів. Якщо питання не внесене до Порядку денного, голосу-вання по ньому не проводиться.

6.12.2. Кожна акція надає Акціонеру право одного голосу. Всі рішення приймаються більшістю голосів Акціонерів, які присутні або представлені на Загальних зборах Акціонерів, за винятком ви-падків, встановлених цим Статутом (пункт 6.13 цього Статуту).

6.13.    Рішення, що приймаються кваліфікованою біль-

шістю голосів Акціонерів. Незважаючи на будь-яке положення

цього Статуту, рішення, зазначені у підпунктах 6.5.2, 6.5.6 і 6.5.7

цього Статуту, вимагають 3/4 (три чверті) або більше голосів Акці-

онерів, які беруть участь у Загальних зборах Акціонерів.

6.14.    Регламент Загальних зборів Акціонерів. Загальні збо-

ри Акціонерів можуть прийняти Регламент Загальних зборів Акці-

онерів (надалі "Регламент"), цю встановлює процесуальні правила

проведення Загальних зборів Акціонерів та прийняття ними рішень.

Регламент повинен відповідати положенням, встановленим цим

Статутом. Будь-який Акціонер може на Загальних зборах Акціоне-

рів брати участь в обговоренні питань Порядку денного.