Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 3. СТАТУТНИЙ ФОНД АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 3.1. Статутний фонд. Статутний фонд Товариства становить : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 3. СТАТУТНИЙ ФОНД АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 3.1. Статутний фонд. Статутний фонд Товариства становить


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

            простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,005 грн.

кожна.

3.1.2.   Товариство має право збільшувати Статутний фонд, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення Статутного фонду здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збіль-шення номінальної вартості акцій.

3.1.3.   Товариство має право зменшувати Статутний фонд шляхом зменшення номінальної вартості акцій чи кількості акцій через купівлю їх частини у Акціонерів для їх подальшого анулю-вання.

3.1.4. Рішення про збільшення чи зменшення Статутного фо-нду Товариства приймається виключно Загальними зборами Акціо-нерів Товариства.

3.2.      Акції. Акції Товариства є простими іменними акціями і ну-меруються послідовно. Будь-яка передача акцій Акціонерами відо-бражатиметься у Реєстрі власників іменних цінних паперів Товари-ства та не потребує внесення змін чи доповнень до цього Статуту. Будь-який додатковий випуск акцій Товариства відображатиметься у Статуті Товариства шляхом внесення до нього змін та доповнень, а також у Реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

3.3.      Випуск сертифікатів акцій. Кожному Акціонеру Товарис-твом видається Сертифікат акцій на сумарну номінальну вартість акцій, яким посвічується право власності Акціонера на акції Това-риства.

3.4.      Неспроможність здійснити оплату. Неспроможність будь-кого з Акціонерів вчасно здійснити оплату своїх акцій згідно з окремим договором з Товариством про підписку на акції регулю-ється умовами такого договору про підписку на акції та правилами чинного законодавства.

3.5.      Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства.

Щодо іменних цінних паперів Товариства, у тому числі іменних ак-

цій Товариства, ведеться Реєстр власників іменних цінних паперів

Товариства (надалі "Реєстр"). Ведення Реєстру здійснюється відпо-

відно до чинного законодавства України.

3.6.      Загальні положення про обіг акцій Товариства.

Будь-який Акціонер може без обмежень продавати або іншим шля-

хом відчужувати акції Товариства (надалі "Продаж акцій Товарист-

ва") іншим юридичним та фізичним особам, однак за умови

обов’язкового додержання відповідних правил та процедур, що

встановлені цим Статутом та чинним законодавством України. По-

рушення правил та процедур Продажу акцій Товариства, що вста-

новлені цим Статутом та чинним законодавством України, тягне за

собою юридичну недійсність такого продажу і особа, що одержала

акції Товариства з порушенням встановлених цим Статутом та

чинним законодавством України правил та процедур про Продаж

акцій Товариства, не набуває прав на акції Товариства та прав Ак-

ціонера Товариства.

3.7. Правила і процедури продажу акцій Товариства. Про-даж акцій Товариства здійснюється відповідно до чинного законо-

давства України, цього Статуту, а також Правил обігу акцій Това-риства, які можуть бути запроваджені і затверджені за рішенням Спостережної ради Товариства. Правила обігу акцій Товариства повинні відповідати чинному законодавству та цьому Статуту. 3.8. Додаткові питання, що випливають з прав на акції.

3.8.1.   Кожен Акціонер має переважні права підписатися на будь-які акції нового випуску пропорційно кількості акцій, якими володіє такий Акціонер на момент такого випуску акцій. Якщо будь-який із Акціонерів вирішить не підписуватися на максимальну кількість акцій нового випуску, на яку вже має право, всі інші Ак-ціонери, на свій вибір, можуть підписатися на такі акції, пропор-ційно кількості своїх акцій на момент такого випуску. Акціонер вважається таким, що відмовився від наданого йому переважного права підписатися на акції Товариства нового випуску, якщо протя-гом періоду часу, що встановлює Товариство згідно з підпунктом 3.8.2 цього Статуту для реалізації Акціонерами цього права, він не підпишеться на запропоновані акції нового випуску.

3.8.2.   Умови підписки на будь-які акції нового випуску ви-значаються в інформації про випуск акцій, в якій, серед іншого, встановлюється період, протягом якого Акціонерами може бути ви-користане переважне право на придбання додатково випущених ак-цій. Такий період повинен тривати не менше, ніж 4 (чотири) тижні з дати опублікування інформації.

3.8.3.   Товариство має право викупити у Акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний фонд, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх пра-цівників чи анулювання. Такі акції мають бути реалізовані або ану-льовані у строк не більше одного року. Протягом такого періоду розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Акціонерів провадиться без урахування придбаних Товарис-твом власних акцій.