Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Стаття 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

2.1.      Цілі діяльності. Товариство створене для здійснення гос-подарської і підприємницької діяльності з метою одержання прибу-тку.

2.2.      Предмет діяльності. Для досягнення цілей діяльності, що встановлені у пункті 2.1 цього Статуту, Товариство здійснює такі види діяльності:

 

2.2.1.   Організація та здійснення роздрібної торгівлі;

2.2.2.   Організація та здійснення оптової і комісійної торгівлі;

2.2.3.   Організація та здійснення громадського харчування (у т.ч. створення, оренда і експлуатація підприємств громадського ха-рчування);

 

2.2.4.   Організація та здійснення невиробничого побутового обслуговування населення;

2.2.5.   Здійснення посередницьких послуг та надання послуг маркетингу, лізингу, оренди;

2.2.6.   Виготовлення товарів народного споживання;

2.2.7.   Проведення маркетингових досліджень;

2.2.8.   Торгово-закупівельна, торгово-посередницька діяль-

ність;

2.2.9.   Комерційна діяльність пов’язана з придбанням сирови-

ни, матеріалів, реалізацією готової продукції, здійсненням бартер-

них та лізингових операцій;

2.2.10. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у сфері роздрібної та оптової торгівлі;

2.2.11. Проведення експортно-імпортних операцій як в Укра-їні, так і за її межами;

2.2.12. Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі та послуг населенню;

2.2.13. Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’уторських послуг виробничого та невиробничого харак-теру;

2.2.14. Здійснення інвестиційної діяльності;

2.2.15. Надання послуг автосервісу, транспортне обслугову-вання юридичних та фізичних осіб;

2.2.16. Надання юридичним та фізичним особам транспорт-них, транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях міжна-родних і транзитних вантажів, митне оформлення;

2.2.17. Надання послуг з технічного обслуговування, прокату та лізингу автотранспорту;

2.2.18. Надання платних послуг населенню;

2.2.19. Організація та експлуатація складів та обладнання для зберігання матеріалів, у тому числі надання консигнаційних послуг продавцям імпортованих товарів і продуктів згідно з українськими митними правилами та положеннями;

2.2.20. Організація у комерційних, освітніх або інших цілях виставок, конкурсів, показів, ярмарків, аукціонів, семінарів, конфе-ренцій та інших подібних заходів;

2.2.21. Створення та обслуговування стаціонарних багатопо-верхових стоянок для автотранспорту;

2.2.22. Здійснення валютних операцій відповідно до чинного законодавства України, в тому числі операцій купівлі-продажу іно-земної валюти в готівці;

2.2.23. Зовнішньоекономічна діяльність;

2.2.24. Створення пунктів обміну іноземних валют, здійснен-ня операцій обміну іноземних валют відповідно до чинного законо-давства України;

2.3.25. Створення системи ринкової інформації, надання ін-формаційно-посередницьких та консультативних послуг з проблем забезпечення, вивчення та розвитку ринку товарів народного спо-живання;

2.2.25. Шдготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері торговельної та комерційної діяльності;

2.2.27. Надання будівельних, будівельно-монтажних та ремон-тних послуг;

2.2.28. Роздрібна та оптова торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями;

2.2.29. Будівництво систем зберігання і розповсюдження палив-но-мастильних матеріалів, переробка використаних нафтопродуктів, a також імпорт, транспортування і торгівля нафтопродуктами;

2.2.30. Здійснення орендних (лізингових) операцій щодо ру-хомого (обладнання, устаткування, механізмів тощо) та нерухомого майна (будівлі, споруди, окремі приміщення тощо);

2.2.31. Організація митних ліцензійних складів, надання пос-луг щодо митних ліцензійних складів, виконання функцій митного брокера;

2.2.32. Здійснення інших, не перелічених вище видів діяль-

ності, які потрібні, пов’язані або сприяють досягненню Товарист-

вом цілей його діяльності, що встановлені у пункті 2.1 цього Стату-

ту, якщо це не заборонено та не суперечить, чинному законодавст-

ву України.