Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Список літератури: : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Список літератури:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

1.         Закон України про мови

2.         Закон України про інформацію.

3.         Закон України про державну таємницю

4.         Кодекс Законів про працю.

5.ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К.: 1996.

6.         ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963-85) Інформація та документація

обстеження документа, встановлення його предмета та відбір тер-

мінів індексування. Загальна методика.

7.         ДСТУ 2732-04 Діловодство й архівна справа. Терміни та ви-значення. - К.: Держспоживстандарт Украьни, 2005. - 2005. - 32 с.

8.         ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - К.: 1996.

9.         ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.Вимоги до оформлення документів. - К.: Держспоживстандарт України. - 2003. - 22 с.

ІО.ДСТУ 3396.0.96 Захист інформації, Технічний захист інфо-рмації. Основні положення.

П.ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документів. Основні положення.

12.       ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до його побудови.

13.       ДСТУ ISO 8440- 95 «Розміщення кодів у документах». - К., 1996.

14.       Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98. - К. - Держстандарт України, 1999. - 50 с.

15.       Унифицированние системьі документации, системьі органи-зационно-распорядительних документов. - М.: Изд-во Стандартов, 1990.

16.       Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. - Офіційний України, 1997. - число 42. - с. 51-105.

17.       Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів - Затверджено постановою Центральної виборчої комісії. 20.11.2001, №46.

18.       Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з діло-вих паперів. - К.: Довіра. - 1997.

19.       Вендров A.M. Case-технологии. Современньіе методьі и средства проектирования информационньіх систем. - М.: «Argus-soft Co», 1999.

20.       Вендров A.M. Один из подходов к вьібору средств проекти-рования баз данньіх и приложений // «СУБД». - 1995. № 3.

21.       Гавердовский А. Концепция построения систем автоматиза-ции документооборота. - М.: «Открьітьіе системьі», 1997, № 01.

22.       Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.

23.       Давидова З.Н., Рибаков А.Е. Делопроизводство. - Минск, 1999. - 288с.

24.       Делопроизводство. Инструкции. Типовіе положення. - Сбо-рник нормативніх документов. - Харьков: Конус, 2003. - 160 с.

 

25.       Діденко А.Н. Сучасне діловодство. -К.: Либідь, 1998.

26.       Золотих И. Обзор компьютерньіх систем автоматизации делопроизводства и документооборота // Информационньіе техно-логи. - 1997. -№ 2.

27.       Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. -К.: Либідь, 2003.

28.       Информационная технология. Комплекс стандартов и руко-водящих документов на автоматизированньіе системьі. - М: Госс-тандарт СССР, 1991, 143 с.

29.Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: До-кументационное обеспечение управления. - М.: Инфра-М, Новоси-бирск, - 1997.

30.       Корж А.В. Юридичне документування. - К.: Ін-т держави і права, 2001.

31.       Колесников С. Управленческий консалтинг. Современньіе технологии для работьі со структурами организации //http//www.geocities.com/WallStreet/2907/text_ec/Idef.htm.

32.       Кудрявцев В.А. и др. Организация работьі с документами: (Учебник). М.: Инфра-М, 1999.

33.       Кузнецов С.Л. Компьютеризация делопроизводства без про-блем. -К.: А.Л.Д., 1997.

34.       Кушнаренко Н.Н. Документоведение. - К.: Знання , КОО, 2001. - 400 с.

35.Льісенко Н.А., Сербиновский Б.Ю., Цветкова С.Н. Докумен-тирование управленческой деятельности на предприятии: делопро-изводство и корреспонденция. - Ростов на Дону: Изд. Центр «МарТ», 2002. - 272 с.

36.       Новоженов Ю.В. Обьектно-ориентированньіе технологии разработки сложньіх программньіх систем. - М.: Аргуссофт компа-ни, 1996.

37.       Организация роботьі с документами. - М.: Инфра-М, 1998.

38.       Павлов В. Інтегровані рішення для керування паперовим та електронним документообігом підприємства // Інформаційні систе-ми - стратегічний фактор розвитку підприємства: матеріали конфе-ренції Київ, 21-24 березня 2000 р. - К., 2000.

39.       ПавлюкЛ.В. Справочник по деловодству, архивному делу и основам работьі на компьютере. - М.: ИТД, 1999.

40.       Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1997. - 297 с.

41.       Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посіб: У 2-х частинах. Ч. 1. Організація загального діловодства. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с.

42.       Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посіб: У 2-х частинах. Організація кадрового діловодства. - К.: 2002. - 230 с.

43.Печинков Т.В., Печинкова А.В. Документационное обеспече-ние деятельности организации: Новьій стандарт. ГОСТ р.30-97. -М.: Тандем, 1999.

44.       Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства. К.: КНТ, 2006. - 272 с.

45.       Погиба Л.Г., Грибінченко Т.О., Баган М.П. Складення діло-вих паперів. - Практикум. - К.: Либідь, 2002. - 240 с.

46.Сапун А. Краткий путеводитель по системам злектронного документооборота // Компьютерное обозрение. - 2000. - № 18-19, 17-23 мая.

47.       Составление и оформление служебньіх документов. - М.: ЗАО Интел.Сигма, - 1999.

48.       Стенюков М.В. и др. Делопроизводство на малом предпри-ятии. Документьі по личному составу. - М.: Приор, 1999.

49.       Старцев О. Трудовий контракт: особливості застосування // Консультант. - 1999. -№ 29 (192).

50.       Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К., 1998.