Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Термінологічний словник : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Автобіографія - життєпис особи, складений нею власноруч, фор-мою викладу тексту. Це - документ з незначним рівнем стандарти-зації, тому основні вимоги до його написання полягають, насампе-ред, у невичерпності потрібних відомостей і в лаконізмі викладу.

Лкт - документ. складений однією або кількома особами, що підтвер-джує якісь установлені факти, події. Нормативні або законодавчі ак-ти містять рішення щодо законів, указів, постанов. Вони мають форму законів, указів, постанов, рішень, статутів, інструкцій, типового дого-вору. Адміністративні акти складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ (організацій) та окре-мих осіб. Акти громадянського стану - підтверджують факти, пов'язані з укладанням шлюбу, народженням, смертю людини. Го-сподарські акти - відображають явища, факти події, пов'язані з господарською діяльністю підприємства. Акти експертизи - це до-кументи постійно діючих експертних комісій, спеціально уповно-важених осіб або представників сторонніх організацій.

Бланк документа - стандартний аркуш паперу з відтвореним на ньому постійним текстом документа й місцем, залишеним для змінної інформації.

Віза - підпис на документі посадової особи, яким засвідчується її згода зі змістом документа чи ознайомлення з ним.

Витяг з офіційного документа - копія офіційного документа, що відтворює його частину, завірена в установленому порядку.

Вихідний документ - документ, створений в організації для вико-ристання його іншою (ими) організацією (ями).

Вказівка - розпорядчий документ, який готують міністри, керівни-ки об'єднань, організацій, установ. Це - правовий акт керівників єдиноначальних органів державного управління, переважно інфор-маційно-методичного характеру, пов'язаний із виконанням нака-зів, інструкцій та інших актів вищих органів управління.

Внутрішній документ - документ, який використовується для ор-ганізації роботи підприємства.

Вхідний документ - документ, який надійшов на підприємство від зовнішніх партнерів. Більшість вхідних документів, як правило, по-роджують відповідні вихідні документи, причому виконані у чітко визначені терміни.

Довідка - документ, що містить опис та підтвердження тих чи ін-ших фактів і подій. Може бути службового і особистого характеру

Документ -основний вид ділової мови, засіб фіксації певним чи-ном на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Державний стандарт визначає його як "матеріальний об'єкт з інформацією, за-кріпленою створеним людьми способом для її передачі у часі і про-сторі" [5].

Документ особистий - офіційний документ, що засвідчує особу та ії права, обов'язки, службове або громадське становище. У ньому можуть бути також інші відомості біографічного характеру.

Документ особистого походження - документ, який створює осо-ба поза сферою її службової діяльності або виконання громадських обов'язків.

Документообіг - рух документів в організації з моменту їх ство-рення або отримання і до завершення виконання або відправлення. Документування управлінської діяльності - сукупність дій, здій-снюваних органами управління по створенню і використанню до-кументів.

Доповідь - документ, в якому викладаються певні питання, наво-дяться висновки, вносяться пропозиції. Призначена для усного (пу-блічного) виголошення та обговорення.

Доповідні, пояснювальні і службові записки - види документів, що інформують керівника установи чи структурного підрозділу про явища і факти, що сталися, про виконану роботу, про ситуацію, що склалася.

Доручення - письмове повноваження, що видається установою або окремою особою іншій для подання третій особі (фізичній чи юри-дичній) при здійсненні якихось юридичних дій, одержанні певних грошових коштів або матеріальних цінностей. Іншими словами, до-ручення - це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

Заява - публічне офіційне повідомлення в усній або письмовій фо-рмі, в якому викладається певне прохання.

Індексація документа - присвоєння документу умовного позна-чення, яке надається йому під час реєстрації і вказує на місце його складання, виконання та зберігання.

Інструкція - нормативно-правовий акт, створений органом управ-ління з метою встановлення загальних правил, які регулюють орга-нізаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціа-льні сторони діяльності підприємств, установ, організацій, окремих їх підрозділів та служб, а також посадових осіб або громадян.

Класифікація документів - поділ документів на класи за найбільш загальними ознаками подібності або відмінності та формування на цій основі справ.

Машинний документ - документ, створений засобами обчислюва-льної техніки.

Машиноорієнтований документ - документ, пристосований для обробки даних засобами обчислювальної техніки.

Машиночитаємий документ - це документ, пристосований для автоматичного читання вміщеної в ньому інформації. Інформація в ньому відображена кодом, а її пошук та видача здійснюється тільки машиною.

Наказ - нормативно-правовий акт, розпорядчий документ, що ви-дається керівником органу управління підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.

Номенклатура справ - список конкретних назв справ, що ство-рюються в структурних підрозділах. Є обов'язковим документом управлінь (відділів) апарату управління, за яким здійснюється облік і формування справ у діловодстві

Обсяг документообігу - сума вхідних, вихідних і внутрішніх до-кументів за певний період часу (місяць, квартал, рік).

Обхідний лист - документ, що посвідчує відсутність будь-якої за-боргованості працівника перед організацією у разі його звільнення з роботи.

Організаційні документи - група різних за назвою документів, які регламентують діяльність організації, її структурних підрозділів та посадових осіб, закріплюють за ними функції, обов'язки та права на тривалий час.

Оригінал офіційного документа - перший або єдиний примірник офіційного документа.

Особова картка - затверджена форма облікового документа, яку заповнює спеціаліст кадрової служби на основі опитування особи, що приймається на роботу (постійну, тимчасову або сезонну).

Особовий листок з обліку кадрів - документ, в якому містяться основні відомості про працівника. Він заповнюється працівником і має типову форму.

Офіційний документ - документ, створений організацією або по-садовою особою і оформлений у встановленому порядку. Під поса-довою особою розуміють особу, яка здійснює функції представника влади або займає посаду, що вимагає виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

Перепустка - посвідчення особи, що дає право на вхід до організа-ції. Має типову форму, виготовлену друкарським способом, або форму картки з відповідним рівнем захисту від підробки.

Печатка гербова - спеціальний предмет та відтиск круглої форми із текстом, що містить повну назву та інші реквізити підприємства, установи, організації з відображенням державного герба. Ставиться на документах, перелік яких передбачено нормативними актами.

Печатки прості - круглі, прямокутні, квадратні, трикутні. їх став-лять на копіях, розмножених примірниках розпорядчих актів, дові-дках про трудову діяльність громадян, перепустках, при відправ-ленні бандеролей, пакетів тощо.

Погодження - спосіб попереднього розгляду та оцінки проекту до-кумента.

Положення - нормативно-правовий акт, що встановлює основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органів, а також установ, організацій і підприємств (фі-лій), що їм підпорядковані.

Постанова - а) нормативно-правовий акт, що приймається вищим та деякими центральними органами управління з метою розв'язання найбільш важливих і принципових завдань та встанов-лення стабільних норм і правил поведінки; б) заключна частина протоколу засідання колегіального органу.

Пояснювальна записка - документ, який складається на вимогу керівника, а в деяких випадках - з ініціативи підлеглого, для пояс-нення ситуації, що виникла, фактів, дій або вчинків працівника.

Правила - службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують певний по-рядок будь-яких дій, поведінки.

Протокол - один з найпоширеніших видів документів колегіаль-них органів. У протоколі фіксуються місце, час і мета проведення

зборів, конференції, засідання, наради, склад присутніх, зміст допо-відей, що заслухані, виступів і ухвал з обговорених питань.

Реєстраційний індекс - позначення документа, що складається з порядкового номера в межах групи вхідних чи віхідних документів, що реєструються, доповненого індексом кореспондента для вихід-них документів - індексом управління (самостійного відділу).

Реєстрація документа - фіксування факту створення або надхо-дження документа шляхом поставлення на ньому умовного позна-чення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстрацій-них формах необхідних відомостей про документ.

Резолюція - розпорядження керівника стосовно виконання доку-мента та призначення конкретного виконавця.

Резюме - документ, в якому подаються відомості про громадянина, що шукає роботу. Окрім загальних відомостей про себе, переліку посад, які особа займала, та видів робіт, які вона виконувала, особ-ливо в останні роки, вказуються захоплення людини, професійні навички, знання іноземних мов тощо.

Реквізити - елементи, з яких складається документ, без яких він не може бути підставою для обліку та не має юридичної сили.

Розписка - письмовий документ, складений на підтвердження яко-їсь дії, що відбулась, найчастіше - одержання грошей або матеріа-льних цінностей від установи, організації або приватної особи. Складається у довільній формі.

Розпорядження - нормативно-правовий акт управління держав-ного органу, що видається у рамках наданої посадовій особі, державному органу компетенції і є обов'язковим для громадян та організацій, котрим воно адресовано. Цей документ має обмеже-ний cnhjr дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб та громадян.

Розпорядчі документи - документи, за допомогою яких здійсню-ється розпорядча діяльність, оперативне керівництво у певній уста-нові, організації, фірмі, на підприємстві.

Система документації - сукупність документів, взаємопов'язаних між собою, що взаємодіють та створюють цілісні утворення з пев-ними формами.

Службова заява - письмове підтвердження громадян чи організа-цій з приводу здійснення ними своїх прав або захисту інтересів.

Службові листи - узагальнена назва різних за змістом документів, що виділяються за єдиним способом передачі текстів (поштою). Складаються довільно.

Службова телеграма - документ, що надсилається у найтерміно-віших випадках, коли інші види зв'язку не можуть забезпечити сво-єчасного доставляння інформації адресатові.

Справжній документ - документ, відомості про час і місце ство-рення якого і про автора якого є в самому документі або виявлені будь-яким способом і відповідають дійсності.

Справочинство (діловодство) - це діяльність, що охоплює питан-ня документування і організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Стандартизація - встановлення єдиних норм та вимог, які пред'являються до документів.

Статут - юридичний (нормативно-правовий акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність підприємства, установи, організа-ції, товариства громадян, їх стосунки з іншими організаціями та громадянами, визначають їх структуру, функції, правовий статус та обов'язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Телефонограма - термінове повідомлення, передане адресатові по телефону. Використовується для документального оформлення ус-них переговорів і є одним з видів ділової кореспонденції.

Трафаретизація - засіб уніфікації текстів документів, який полягає в тому, щоб уся інформація, характерна для групи документів, умо-вно поділялась на трафаретну, або постійну, та індивідуальну, або змінну.

Трудовий договір - угода працівника з установою, підприємством, організацією, що містить взаємні зобов'язання сторін. Він є фор-мою здійснення права на працю, забезпечує право громадянина на вільний вибір роботи з урахуванням його устремлінь та інтересів.

Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність пра-цівника. Заводиться на кожного працівника підприємств, установ і організацій усіх форм власності, який пропрацював на них понад п'ять днів, у тому числі на осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умо-ви, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Трудова угода - документ, яким оформляються взаємовідносини між установою і працівником, що не належить до її штату.

Уніфікація документів - встановлення єдиного комплексу видів і різновидів документів для аналогічних управлінських ситуацій, ро-зробка єдиних форм і правил складання, оформлення і створення трафаретних текстів.

Управлінська документація - система документів, що забезпечу-ють управлінські процеси в суспільстві, в установі, на підприємстві, в організації.

Рішення - правовий акт, що приймається місцевими радами, держ-адміністраціями (виконавчими комітетами). Рішенням оформляють також результати діяльності інших колегіальних органів - колегій міністерств та відомств, наукових рад тощо.

Факс - службовий документ, одержаний за допомогою спеціально-го апарата (телефакса) телефонними каналами зв'язку. Факс стано-вить ксерокопію переданого документа.

Формування справ - групування виконаних документів у справі відповідно до номенклатури справ.

Формуляр-зразок - модель побудови форми документа, яка вста-новлює галузь використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови кострукційної сітки та основні [7].

Характеристика - документ, в якому дається оцінка ділових і мо-ральних якостей працівника.

Штатно-посадова книга - слугує для визначення якісного складу працівників на певний момент і є основним робочим документом, який складається на основі штатного розпис.

Юридична си.іа - властивість документа, яка надається йому чин-ним законодавством, компетенцією органу, що його видав, встано-вленим порядком оформлення.