Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Програмні системи автоматизації діловодства і документообігу : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

12.3. Програмні системи автоматизації діловодства і документообігу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Спектр сучасних систем автоматизації діловодства і докумен-тообігу досить різноманітний щодо їх функціональності та техно-логічного рівня. Дамо коротку характеристику західних програм-них продуктів, які на даний час є лідерами ринку систем автомати-зації діловодства і документообігу.

Система InterOffice (Oracle) забезпечує організацію докумен-тообігу, колективну роботу, інтеграцію з іншими засобами колек-тивної роботи, підтримку базової системи передачі повідомлень, календаря, служби каталогів і папок, національних мов.

Система GroupWise WorkFlow Professional (Novell) являє co-бою графічну версію GroupWise WorkFlow, тісно інтегрується з електронною поштою для організації колективної роботи і вдоско-налення робочих процесів, містить широкий спектр піктограм (еле-ментів графіки) для опису документообігу.

Система Saros Document Manager (Saros Corporation) забез-печує дворівневе управління документами - бібліотечний сервер і клієнтське ПЗ, універсальний доступ до сховищ даних, має атрибу-тивний пошук, автоматизацію рутинної роботи (друк, архівування, обмін по електронній пошті), єдину систему безпеки і управління життєвим циклом інформації,

Система Action WorkFlow (Action Technologies) призначена для автоматизації інформаційних потоків у середовищі Lotus Notes або Microsoft SQL Server, підтримує стандартні технології управ-ління документопотоками, графічне моделювання бізнес-процесів, функції перевірки цілісності моделі і її оптимізації, розрахунок часу виконання та вартості процесів, генерує звіти.

Система Work Expeditor (Compag) забезпечує швидку та ефе-ктивну організацію колективної роботи і автоматизація бізнес-процесів, захист інформації на рівні полів даних, аудит всіх видів операцій, цілісність транзакцій і документів, автоматичний конт-

роль версій документів, підтримка жорсткої та вільної, а також по-слідовної та паралельної маршрутизації, контроль виконання та ро-зсилку повідомлень, прозору інтеграцію з Outlook, можливість швидкої розробки замовлень на базі стандартних інтерфейсів Mi¬crosoft, потужний графічний редактор карт ділових процесів

Система EDMSuite (IBM) містить систему автоматизації доку-ментообігу FlowMark, засоби обробки графічних документів, забез-печує трьохрівневий розподіл прав доступу, контроль версій доку-ментів.

Система FormFlow (Symantec) призначена для повного забез-печення всіх потреб організації щодо автоматизації ділових, вироб-ничих процесів бізнес-процесів на основі електронних форм.

Більшість вітчизняних систем документообігу побудовані на базі західних ІС, але на ринку вже з'явились і повноцінні вітчизняні розробки, які відповідають державним стандартам і враховують специфіку вітчизняного діловодства (мову, традиції ведення та ор-ганізації, нормативні вимоги, технологію автоматизації).

Система «Босс-Референт» розроблена на основі Lotus Notes, ви-конує централізоване зберігання, попгук, пересилку складних докуме-нтів будь-яких форматів та розмежування доступу до них. Як система керування документообігом є складовою АСУП - «БОСС».

Система «Євфрат'99» (Cognitive Technologies) працює в сере-довищі Windows 95/98/NT/2000 і забезпечує комплексну автома-тизацію діловодства, включаючи реєстрацію, контроль виконання, організацію та обслуговування електронного архіву документів, отриманих із різних джерел. Передбачає пошук тексту за вмістом документа та за реквізитами, морфологічний аналіз документів, підтримку широкого спектру графічних форматів. Наявні робочі столи - «Секретаріат», «Бухгалтерія», «Відділ кадрів», «Страхова компанія», «Домашня база Євфрат». Підтримуються додаткові можливості: утиліти для тестування БД, її ущільнення, архівування, функції фільтрування інформації.

Система «Дело» («Електронні офісні системи»). Основа про-дукта - поняття предметної області діловодства, взяті з норматив-них документів, інформаційна та функціональна моделі діловодства, побудовані з урахуванням міжнародних стандартів структурного аналізу і проектування систем з використанням су-часних CASE-технологій. Розроблений Web-орієнтований варіант системи для розподіленої роботи з документами в Internet.

Система «LanDocs» (АО «Ланит») - дворівневий комплекс ПЗ, призначений для автоматизації функцій реєстрації та заповнення облікових карток документів, розсилки документів, завдань, дору-чень, забезпечує контроль стану документів, версій, створення зві-тів, запис в архів.

Система «Docs Open» («Весть») являє собою потужну систему керування документами масштабу підприємства, забезпечує авто-матизацію ділових процесів на основі карт бізнес-функцій. Система ефективно підтримує не тільки електронний, але й паперовий до-кументообіг.

Система «Крон» («Анкей») має СКД, яка забезпечує електрон-ний підпис, спільне використання і контроль версій, поштову сис-тему, систему реєстрації та виконання як простих, так і складних, документів.

Система Optima WorkFlow («Оптима») - комплексна система керування потоками робіт і організації конфіденціального докумен-тообігу.

Враховуючи те, що придбання кожної із вищезгаданих систем пов'язане з вагомими витратами та подальшою адаптацією для кон-кретних потреб, можна вважати, що більш доцільною є розробка власних систем автоматизації діловодства з урахуванням підходів та технологій найбільш конкурентноспроможних охарактеризова-них систем такого класу.

Перелікумовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів дорозділу 12.

БД -    база даних

ГАІС -            глобальна автоматизована інформаційна система

ЕД -    електронний документ

ЖЦ -   життєвий цикл

ІС -     інформаційна система

IT -      інформаційні технорлогії

КАІС -            корпоративна автоматизована

інформаційна система

КІС -   корпоративна інформаційна система

КСЕД -           корпоративна система електронного

документообігу

ЛОМ -            локальна обчислювальна мережа

МІП -  модель інформаційних потоків

НСД - несанкціонований доступ

ОА -    об'єкт автоматизації

00-      об'єктно-орієнтований

ООБД -          об'єктно-орієнтована база даних

ПЗ -     програмне забезпечення

ППЗ -  прикладні програмні засоби

САД - система автоматизації документообігу

СЕД -  система електронного документообігу

САДП -          системи автоматизації ділових процесів

СЕД -  система електронного документообігу

СІП -   схема інформаційних потоків

СКД - система керування документами

СКБД -           система керування базою даних

СКЗІ - система керування захистом інформації

UML - уніфікована мова моделювання

Питання для перевірки знань

1.         Що таке інформація?

2.         Дайте визначення інформаційних технологій.

3.         Які тенденції розвитку інформаційних технологій вам відо-мі? Охарактеризуйте їх.

4.         Які властивості мають інформаційні системи?

5.         Дайте характеристику критеріїв оцінки інформаційних сис-тем.

6.         Яке означення електронного документа?

7.         Опишіть життєвий цикл документа.

8.         Які є стадії життєвого циклу документа?

9.         Коли виникли системи документообігу?

10.Які переваги використання систем документообігу?

11.       Які труднощі виникають при переході до електронного до-кументообігу?

12.       Назвіть основні принципи побудови СЕД.

13.       Які складові СЕД відомі?

14.       Назвіть типи систем маршрутизації.

15.       Розкажіть про застосування Internet-технологій для автома-тизації документообігу.

16.       Яке значення має концепція XML для створення СЕД?

17.       Дайте   стислий  аналіз  програмних  систем  автоматизації діловодства і документообігу.