Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.4. Охорона документів, що містять : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

11.4. Охорона документів, що містять


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

конфіденційну інформацію, яка є власністю

держави, та робота з ними

Приймання і облік (реєстрація) документів з грифом «Для слу-жбового користування» здійснюється канцелярією організації, яка веде облік несекретної документації, дотримуючись вимоги одно-разової реєстрації. Кореспонденція з грифом «Для службового ко-ристування», що надходить до організації, приймається і перевіря-ється централізовано у канцелярії співробітниками, яким доручена робота з такими документами. При цьому обов'язково звіряються номери, перераховується кількість сторінок та примірників доку-ментів, перевіряється наявність додатків, зазначених у супровідно-му листі. У разі відсутності документів або додатків до них склада-ється акт у двох примірниках за формою 1 (зразок форми 1 наво-диться нижче), один з яких направляється відправнику.

Якщо кореспонденцію доставлено у неробочий час, то вона приймається постійним черговим. Якщо в організації немає постій-ного чергового, то документи «Для службового користування» дос-тавлять у неробочий час заборонено.

Документи з грифом «Для службового користування», які на-дійшли помилково, повертаються відправникові або пересилаються адресатові.

Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні докумен-ти з грифом «Для службового користування». Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) - за кі-лькістю примірників. Облік документів та видань «Для службового користування» здійснюється у спеціальному журналі за формою 2 або на картках за формою 3 (наводяться нижче), окремо від обліку іншої кореспонденції.

Форма 1

АКТ

про відсутність вкладень у конверті (пакеті)

від       №       

(Місце складання)

Цей акт складений на підставі Інструкції про порядок обліку, збері-гання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних но-сіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю де__жави, завід__ючим канцеля__ією

(Найменування організації)

(П__ізви__е та іні__іали)

у присутності

(Посада, прізвище, ініціали)

про те, що під час розкриття конверта (пакета), надісланого

(Найменування оргаиізації, що надіслала пакет)

не виявлено таких вкладень          

(Назви і номери документів, якш не виявлено)

Завідуючий канцелярією

ЩШш)            (Інщіалитапрізвище)

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких надсила-ється відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.

§

5

-& 3

±—'    hr

31

3

3 t=

 

 

-          Дата надходження та індекс документа

Ю        Дата та індекс документа

U)        Звідки надійшов або куди надісланий

4^        Вид документа та короткий зміст

L/i        документа      Кількість сторінок

OS       додатка          

 

-J         Кількість та номери примірників

00        Резолюція або кому надісланий на виконання

■o        Відмітка про взяття на контроль та термін виконання

o          отримання     Дата і підпис

1          повернення  

 

Ю        Індекс (номер ) справи, до якої підшито документ

U)        Відмітка про знищення

4^        Примітка

 

Форма 3 КАРТКА обліку документів та видань з грифом «Для службового користування»

(Лицьовий бік)

 

1. Контроль   2. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31         3. Гриф

                       

4. Кореспондент       5. Адресат

           

           

6.Дата надходження та індекс         7. Дата та індекс документа

           

           

8. Вид документа та його короткий зміст  9. Кількість примірників та їх номери

           

10. Кількість сторінок

 

11. Резолюція або кому надісланий на виконання

 

12. Відмітка про виконання докумен-та    13. Номер справи за номенклатурою

           

           

(Зворотний бік)

 

14. Відмітка про отримання 15. Відмітка про повернення

           

           

16. Перевірка виконання

17. Інші відмітки       

           

           

18. Фонд №   19. Опис №    20. Справа №

                       

Облік магнітних носіїв інформації з грифом «Для службового ко-ристування» ведеться окремо від обліку паперових носіїв. 3 цією ме-тою створюється окремий журнал або заповнюється окрема картка.

Загальним для всіх журналів, у яких реєструється документація з грифом «Для службового користування», є нумерація сторінок, про-шнуровування журналів та їх опечатування. На останній сторінці ро-биться запис про кількість сторінок у журналі, який підписується пра-цівником канцелярії та завіряється печаткою «Для пакетів».

У тому випадку, коли обсяг документів з грифом «Для службо-вого користування» незначний, вони можуть реєструватися в жур-налах реєстрації несекретної документації, однак при цьому в жур-налі або на картці до номера реєстрації додають позначку «ДСК».

На кожному документі «Для службового користування» при ре-єстрації проставляється штамп, в якому зазначаються найменування організації, реєстраційний номер документа та дата його надходження, а проходження документів у структурних підрозділах організації по-винно своєчасно відображатися на картках та в журналах.

Тираж видання з грифом «Для службового користування», оде-ржаний для розсилання, реєструється за одним вихідним номером у журналі обліку і розподілу видань з грифом «Для службового кори-стування» за відповідною формою (наводиться нижче).

Додатково розмножені примірники документа (видання) облі-ковуються за номерами цього документа (видання), про що робить-ся позначка на розмноженому документі (виданні) та у формах об-ліку. Нумерація додатково розмножених примірників продовжуєть-ся від останнього номера примірників, що були розмножені раніше.

ЖУРНАЛ

обліку та розподілу видань з грифом

«Для службового користування»

Видано або надійшло  |        Розподіл        | Повернення | Знищення

                                                                                 

1      2  3          4          5          6          7          8          9          10

Відповідальність за випуск документів з грифом «Для службо-вого користування», що тиражуються, несуть керівники організацій (структурних підрозділів), у яких вони тиражуються.

Документи з грифом «Для службового користування», одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх зго-дою.

Друкування документів з грифом «Для службового користу-вання» здійснюється у друкарському бюро (бюро комп’ютерного набору) або у структурних підрозділах під відповідальність керів-ників. На звороті останньої сторінки кожного примірника докумен-та друкується кількість виготовлених примірників, прізвище вико-навця, прізвище друкарки (оператора) і дату друкування документа.

Надруковані документи разом з чернетками передаються для реєстрації співробітнику канцелярії, який здійснює облік надруко-ваних примірників, а чернетки та варіанти документа знищуються виконавцем та співробітником канцелярії, про що робиться запис на копії вихідного документа.

Розмноження документів з грифом «Для службового користуван-ня» у друкарні або на розмножувальних апаратах здійснюється з до-зволу керівника організації (структурного підрозділу) під контролем канцелярії. Облік розмножених документів ведеться за кількістю їх примірників. Після закінчення друкування документів з грифом «Для службового користування» набір повинен бути розсипаний, друкарсь-

кі форми анульовані, записи на магнітних дисках знищені, про що складається акт або робиться відповідна відмітка у журналі за підпи-сами замовника та виконавця. Під час розмноження документів з гри-фом «Для службового користування» з використанням засобів копію-вально-розмножувальної техніки заходи технічного захисту інформа-ції здійснюються відповідно до законодавства.

Тиражу документів з грифом «Для службового користування» ро-зсилається на підставі рознарядок, підписаних керівником організації та керівником канцелярії, із зазначенням облікових номерів примірни-ків, що розсилаються. До інших організацій документи пересилають рекомендованими або цінними поштовими відправленнями. Вони мо-жуть доставлятися також кур'єрами організації. Доставка документів з грифом «Для службового користування» персоналом інших організа-цій здійснюється на підставі письмового доручення.

Документи, справи і видання з грифом «Для службового корис-тування», що розсилаються, вкладають у конверти або упаковують таким чином, щоб унеможливити доступ до них. На упаковці чи конверті зазначають адреси і найменування одержувача і відправ-ника, номери вкладених документів з поставленням позначки «ДСК». При цьому на конвертах та упаковках забороняється зазна-чати прізвища і посади керівників організації і виконавців докумен-тів, а також найменування структурних підрозділів.

Ознайомлення іноземців та осіб без громадянства, а також представників засобів масової інформації з документами «Для слу-жбового користування» допускається у кожному окремому випадку відповідно до законодавства України.

Документи з грифом «Для службового користування» після їх виконання формуються у справи відповідно до порядку формуван-ня справ несекретного діловодства. Після закінчення діловодного року справу «Документи з грифом «Для службового користування» переглядає експертна комісія з метою її переформування, тобто до-кументи постійного зберігання формуються в окрему справу, а до-кументи тимчасового користування залишаються у цій справі. Як-що, за висновком експертної комісії, справа за сукупністю містить відомості, які становлять державну таємницю, то про це складаєть-ся відповідний акт. Цій справі надається гриф обмеженого доступу згідно із законодавством про державну таємницю.

До роботи із справами з грифом «Для службового користування» допускаються особи, які мають досвід роботи та безпосереднє відно-

шення до цих справ, згідно зі списками, погодженими з канцелярією, a до документів - згідно з вказівками, викладеними у резолюціях керів-ників організації або структурного підрозділу. Категорії працівників, які допускаються до роботи з виданнями з грифом «Для службового користування», визначає керівник організації.

Забороняється користуватися відомостями з документів з грифом «Для службового користування» для відкритих виступів або опубліку-вання у засобах масової інформації, експонувати такі документи на ві-дкритих виставках, на стендах. У разі необхідності з письмового до-зволу керівника організації допускається опублікування або передання для опублікування несекретних відомостей обмеженого поширення, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Передача конфіденційної інформації, що є власністю держави, каналами зв'язку здійснюється лише з використанням засобів тех-нічного та криптографічного захисту інформації.

Представники інших організацій можуть бути ознайомлені та можуть працювати з документами з грифом «Для службового кори-стування» на підставі письмового запиту керівника організації, де працює співробітник, із зазначенням характеру завдання, що вико-нується, та дозволу керівника організації, у володінні та розпоря-дження яких перебувають ці документи. Виписки з документів і видань для службового користування, що містять відомості обме-женого поширення, робляться в окремі зошити, що мають аналогі-чний гриф, які після закінчення роботи надсилаються в організацію, яка робила запит на відповідні документи.

Справи та видання «Для службового користування» видаються виконавцям і приймаються від них під розписку в картці обліку справ і видань (форма картки наводиться нижче).

            КАРТКА ОБЛІКУ   

справ та видань, що видаються з грифом 

«Для службового користування»   

Назва справи або видання 

№     Номер справи,  Підрозділ і      Розписка і дата          Примітка

з/п       номери примі-          прізвище        отримання     повернення  

 

            рників видань           співробітника                                   

            та кшькість                                       

            сторшок                                            

1                  2  3                      4                    5           6

 

Періодично справи постійного та тривалого зберігання з гри-фом «Для службового користування» переглядаються з метою мо-жливого зняття цього грифа. Як правило така процедура здійсню-ється при передачі документів із структурного підрозділу до архів-ного підрозділу організації або під час підготовки справ постійного зберігання для передачі до державної архівної установи.

Відбір документів для зберігання і знищення проводиться та-ким чином. Перш за все здійснюється експертиза наукової, істори-ко-культурної цінності документів і справ з грифом «Для службо-вого користування». її результати розглядаються і затверджуються відповідно до Положення про принципи та критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій з питання віднесення документів до Національного архів-ного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853.

Відібрані для знищення справи з грифом «Для службового ко-ристування», що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, можуть оформлятися окремим ак-том або включатися у загальний акт за такою формою:

ЗАТВЕРДЖУЮ

(Посада керівника організації)

(Прізвище та ініціали)

(Дата)

Найменування організації

АКТ

про знищення документів і справ,

що не підлягають зберіганню

від       №       

(Місце складання)

На підставі    

(Назва та вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх зберігання)

відібрані для знищення як такі, що не мають наукової, історично-

культурної цінності та втратили практичне значення, справи і до-

кументи фонду №    

{найменування фонду)

 

№        Заголо-           Дата спра-     Номери          Індекс Кількість         Термін           

з/п       вок спра-        ви (докумен-  описів справи            справ  зберігання     

            ви (доку-        та) або крайні            (номенк-        (тому, час-     (томів, справи           

            мента) або      дати справ     латури)           тини   частин) і         (тому, 

            сшльнии         (документів)   зарік    за номен-       номери           частини)       

            заголо-                       (роки) клатурою                              

            вок справ                               або номер                             

            (документ-                             справи за                              

            тів)                              описом)                                

1      2  3          4          5          6          7          8

Разом  справ за          роки

(Літерами і цифрами)

Описи справ постійного зберігання за      роки за-

тверджені, а з особового складу - погоджені з ЕПК

(Найменування державної архівноїустанови)

Протокол від  №       

Експертизу проводив

(Посада особи, підпис, прізвище та ініціали)

Дата   

СХВАЛЕНО Протокол ЕК

від       №       

Документи у кількості          справ

(Цифрами ілітерами)

вагою  кілограмів здано

(Найменуванняорганізацїї)

на переробку за приймально-здавальною накладною

від       №       

(Посадаособи.яка      ЩЇд^)  (Прізтще та шіціаяи)

здала документи)

Відібрані для знищення документи з грифом «Для службового

користування» перед їх здачею на переробку подрібнюють таким

чином, щоб їх неможливо було прочитати. Після знищення матері-

алів з грифом «Для службового користування» в облікових докуме-

нтах робиться відмітка «Знищено. Акт №  від (дата)».