Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. Сутність конфіденційної інформації, що є власністю держави : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

11.3. Сутність конфіденційної інформації, що є власністю держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

У роботі органів державної влади та місцевого самоврядування інших організацій використовується ціла низка документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, що містять конфі-денційну інформацію, яка є власністю держави, але в той же час її не можна віднести до державної таємниці. Цю інформацію виокре-млено в окрему групу, з наданням їй грифу «Для службового кори-

стування». В організаціях має бути розроблено інструкції про поря-док обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави. Для цього Кабінет Міністрів України розробив та постановою № 1893 від 27 листопада 1998 р. затвердив типову інструкцію про порядок обліку, зберігання і ви-користання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Переліки конфіденційної інформації розробляються та вводять-ся в дію міністерствами, іншими центральними органами виконав-чої влади, Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та Се-вастопольською міською державними адміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають ці відомості. Крім того, на державних підприємствах, в установах і організаціях можуть створюватися переліки конкрет-них видів документів у відповідній сфері діяльності.

На документах, що містять конфіденційну інформацію, у пра-вому верхньому кутку першої сторінки, а для видань - на обклади-нці та на титулі проставляють гриф «Для службового користуван-ня» та номер примірника. У тому разі, коли ці позначки неможливо нанести безпосередньо на документ, то їх проставляють на супрові-дному документі.

За забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та вико-ристання документів з грифом «Для службового користування» відпо-відають керівники організацій. Безпосереднє ведення, облік, зберіган-ня, розмноження та використання зазначених документів, а також кон-троль покладається на управління справами, загальні відділи, канцеля-рії організації. Контроль за нерозголошенням відомостей, що містять-ся у документах з грифом «Для службового користування», здійсню-ється режимно-секретними підрозділами організацій.

Співробітники організацій, які працюють з такими документа-ми, в обов'язковому порядку під розписку ознайомлюються 3 ін-струкцією щодо роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію і є власністю держави. Співробітники, допущені до ро-боти з документами «Для службового користування», не мають права розголошувати усно або письмово будь-які відомості, що мі-стяться в документах, окрім випадків, які передбачаються службо-вою потребою.