Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Охорона документів, що містять державну таємницю, та оформлення допуску до роботи з ними : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

11.2. Охорона документів, що містять державну таємницю, та оформлення допуску до роботи з ними


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

3 метою охорони державної таємниці впроваджується низка ор-ганізаційно-правових заходів. Серед цих заходів слід виділити:

•          встановлені Кабінетом Міністрів України єдині вимоги до виготовлення, користування, збереження, передачі, транспо-ртування та обліку матеріальних носіїв секретної інформації;

•          дозвільний порядок провадження діяльності, пов'язаної з дер-жавною таємницею, що передбачає надання органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям, окремим громадянам спеціального дозволу. Надання дозволу здійснюється на підставі заявок відповідних органів, організацій та установ і результатів спеціальної експертизи щодо наявності умов для здійснення діяльності, пов'язаної з державною таєм-ницею, які оформляються відповідним актом. Строк дії дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, встановлюється Службою безпеки України і не може переви-щувати п'яти років. Його тривалість, категорія режиму секрет-

ності залежать від обсягу робіт (діяльності), що здійснюється

органом державної влади, органом місцевого самоврядування,

підприємством, установою, організацією, ступеня секретності та

обсягу пов'язаних з цими роботами відомостей, що становлять

державну таємницю.

Порядок надання, переоформлення, зупинення дії або скасу-

вання дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною

таємницею,  форма акта спеціальної експертизи щодо наявності

умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємни-

цею, та категорії режиму секретності встановлюються Кабінетом

Міністрів України.

3 метою розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням в органі-заціях створюються на правах окремих структурних підрозділів ре-жгшно-секретні органи. Створення, реорганізація та ліквідація цих органів здійснюється за погодженням зі Службою безпеки України.

До складу режимно-секретних органів входять підрозділи ре-жиму, секретного діловодства та інші, які безпосередньо забезпе-чують охорону державних таємниць, залежно від специфіки діяль-ності органу державного управління та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій.

У разі, коли в організації здійснюються значні обсяги робіт, пов'язаних з державною таємницею, вводиться посада заступника керівника з питань режиму, на якого покладаються обов'язки кері-вника режимно-секретного органу. Якщо ж в організації обсяги ро-біт не значні, то обов'язки щодо забезпечення режиму секретності покладаються особисто на керівника підприємства, організації або за його наказом на окремого працівника після створення необхід-них умов, що забезпечують режим секретності.

Режимно-секретні органи комплектуються спеціалістами, яким надається допуск до державної таємниці зі ступенем цілком таємно, якщо характер робіт не вимагає іншого. Прийняття до цих структу-рних підрозділів тимчасових працівників не допускається. Основними завданнями цих структурних підрозділів є:

•          недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

•          своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структу-рними підрозділами органів державної влади, органів місце-вого самоврядування, підприємств, установ і організацій за-ходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

•          запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секрет-ною інформацією іноземними державами, іноземними юридич-ними особами, іноземцями, особами без громадянства та грома-дянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

•          виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації в процесі діяльності органів державної влади, органів місцево-го самоврядування, підприємства, установи, організації;

•          забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною тає-мницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

•          організація секретного діловодства;

•          здійснення контролю за станом режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на під-приємствах, в установах і організаціях та на підпорядкованих їм об'єктах.

Залежно від ступеня секретності інформації встановлюються такі форми допуску до державної таємниці та строк її дії:

форма 1 - для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «особливої важливості», «цілком таємно», «таємно». Строк дії - 5 років;

форма 2 - для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «цілком таємно» та «таємно». Строк дії - 10 років;

форма 3 - для роботи з секретною інформацією, що має ступінь секретності «таємно». Строк дії - 15 років.

Допуск до державної таємниці із ступенями секретності «особ-ливої важливості», «цілком таємно» та «таємно» надається дієздат-ним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-дослідної діяльності або навчання, наказом чи письмовим розпоря-дженням керівника органу державної влади, органу місцевого са-моврядування, підприємства, установи або організації, де працює, перебуває на службі чи навчається громадянин. Надання допуску до роботи з документами, що містіть державну таємницю, здійсню-ється відповідно до Положення про порядок надання, переоформ-лення та скасування громадянам допуску до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лис-топада 2001 р. № 1601. При цьому заповнюється облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці за затвер-дженою Службою безпеки України формою, що наводиться нижче.

Трудова діяльність з часу первинного надання допуску

№    Орган державної влади,   Посада    Номер та дата наказу     При-

з/п       орган місцевого самов-

рядування, підприємст-

во, установа, організа-

ція, адреса                  Про призна-чення    Про звіль-нення        мітка

1          2          3          4          5          6

                                                          

                                                          

Лінія згину

 

Облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці

від «    »          20

(зажуриаломобліку)

Для службового користування (після заповнення)

1.         Місце для фотокартки

4,5 X 6,0

М.П.

Фотокартку

Прізвище ім'ятапобатькові

та відомості, зазначені в обліковій картці, засвід-чую

Керівник режимно-секретного органу (РСО)

Прізвище, ім 'я ma no батькові

2.         Дата народження «      »                    19      р.

3.         Місце на__одження 

 

           

 

4. Місце проживання          

 

5.

(П__имітки п__о зміни п__ізви__а, міс__я

п__оживаннято__о) 6.

(Відомості про порушення

режиму секретності)

 

            (Підпис)

 

            (П__ізви_е, іні__іами)

«        »              20      року»

Начальник управління охорони і контррозвідувального захисту державної

таємниці Служби безпеки України           

Підпис Розшифровка підпису

Всі облікові картки громадянина про надання допуску до дер-жавної таємниці реєструються у журналі реєстрації облікових кар-ток громадянина про надання допуску до державної таємниці.

В окремих випадках, які визначаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодження зі Служ-бою безпеки України громадянам України віком від 16 років може надаватися допуск до державної таємниці із ступенями секретності «цілком таємно» та «таємно», а віком від 17 років - також до дер-жавної таємниці із ступенем секретності «особливої важливості».

Допуск до державної таємниці може бути надано громадянину України і не бути пов'язаним з місцем роботи, служби або навчан-ня. Такий допуск надається за місцем провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Наданню допуску передує ви-конання таких дій:

•          визначення необхідності роботи громадянина із секретною інформацією;

•          перевірка громадянина у зв'язку з допуском до державної та-ємниці;

•          взяття громадянином на себе письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;

•          одержання у письмовій формі згоди громадянина на передба-чені законом обмеження його прав у зв'язку з допуском до державної таємниці;

•          ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за по-рушення законодавства про державну таємницю.

Відмова у наданні допуску до державної таємниці може мати місце у таких випадках:

•          відсутність у громадянина обґрунтованої необхідності в ро-боті із секретною інформацією;

•          сприяння громадянином діяльності іноземної держави, інозе-мної організації чи їх представників, а також окремих інозе-мців чи їх представників та осіб без громадянства, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України, або участь громадянина в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена у порядку, встанов-леному законом;

•          відмова громадянина взяти на себе письмове зобов'язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довіре-

на, а також за відсутності його письмової згоди на передба-чені законом обмеження прав у зв'язку з допуском до держа-вної таємниці;

•          наявності у громадянина судимості за тяжкі злочини, не по-гашеної чи не знятої в установленому порядку;

•          наявності у громадянина психічних захворювань, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, відповідно до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України і Службою безпеки України.

Крім того, у наданні допуску також може бути відмовлено у разі:

•          повідомлення громадянином під час оформлення допуску не-достовірних відомостей про себе;

•          постійного проживання громадянина за кордоном або офор-млення ним документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;

•          невиконання громадянином обов'язків щодо збереження державної таємниці, яка йому довірена або довірялася рані-ше.

У разі відмови громадянинові у допуску до державної таємниці має бути внесено мотивований висновок органу Служби безпеки України, який проводив перевірку. Рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці посадові особи зобов'язані у п'ятиденний термін письмово повідомити громадянина, зазначив-ши причини і підстави відмови.

Громадянин має право оскаржити цю відмову в порядку підлег-лості посадовій особі вищого рівня чи до суду.

Керівники органів державної влади, органів місцевого самовряду-вання, підприємств, установ і організацій зобов'язані здійснювати пос-тійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.