Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Сутність державної таємниці, особливості відне-сення інформації до державної таємниці : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

11.1. Сутність державної таємниці, особливості відне-сення інформації до державної таємниці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

3 метою захисту інформації та матеріальних носіїв, які містять державну таємницю, в Україні було прийнято Закон «Про державну таємницю». Цей закон регулює відносини у суспільстві, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної та-ємниці з метою захисту національної безпеки України.

Відповідно до Закону державна таємниця (секретна інформація) -це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди наці-ональній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому За-коном, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Таким чином, до державної таємниці відноситься інформація у різних сферах діяльності, а саме: у сфері оборони, у сфері економі-ки, науки і техніки, у сфері зовнішніх відносин, у сфері державної безпеки та охорони правопорядку. Конкретні відомості можуть ма-ти різний ступінь секретності, що визначає особливості доступу до таких відомостей. За ступенями секретності відомості можуть бути віднесені до категорії: «особливої важливості», «цілком таємно»,

«таємно». Конкретні дані відносяться до певної категорії відомос-тей, що містять державну таємницю, лише за умови, що їх розго-лошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки Укра-їни. При цьому слід зазначити, що законом заборонено відносити до державної таємниці будь-які відомості, якщо цим звужуються зміст і обсяг конституційних прав і свобод людини і громадянина, завдається шкода здоров'ю та безпеці населення.

Охорона державної таємниці відповідно до вимог режиму сек-ретності в органах державної та місцевої влади, підприємствах та організаціях, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, повинна забезпечуватися керівником зазначених органів, підпри-ємств, установ та організацій.

Важливою справою є визначення інформації та матеріального носія, які містять державну таємницю. Законом введено поняття державний експерт з питань таємниць. Виконання функцій держав-ного експерта з питань таємниць покладається на конкретних поса-дових осіб, як правило, керівника органу державного управління та місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи. Для віднесення інформації до державної таємниці державним експертом з питань таємниць видається мотивоване рішення. Воно може бути видано як за його власною ініціативою, так і за зверненням керів-ників відповідних органів та організацій, а також громадян. Для то-го, щоб інформація вважалась державною таємницею, вона має бу-ти включена до Зводу відомостей. Тобто з часу опублікування Зво-ду відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ), до яких включена ця інформація, чи внесення змін і доповненьдо нього у порядку, встановленому Законом, відомості стають державною та-ємницею і охороняються відповідним чином.

У рішенні (документі) державного експерта з питань таємниць зазначаються:

•          інформація, яка має становити державну таємницю, та її відпо-відність категоріям та вимогам, передбаченим законодавством;

•          підстави для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди, яка може бути нанесена національній безпеці країни у разі її розголошення;

•          ступінь секретності зазначеної інформації;

•          орган державної влади, орган місцевого самоврядування, пі-дприємство, установа, організація чи громадянин, який вніс пропозиції про віднесення цієї інформації до державної таєм-

ниці, та орган державної влади, якому надається право визна-чати коло суб’єктів, які матимуть доступ до цієї інформації; • строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації

до державної таємниці. Інформація, яка включена до Зводу відомостей, що містять державну таємницю, подається за такою формою:

Відомості, що становлять державну таємницю

Номер Зміст відомостей,      Ступінь          Строк дії рішен-         Реєстраційний

статті  що становлять           секрет-           ня про віднесен-       номер і дата рі-

звдт     державну таємни-    ності   ня інформації до        шення держав-

            цю                  державноі таєм-ниці у роках           ного експерта з питань таємниць

1          2          3          4          5

Рішення про віднесення інформації до державної таємниці при-ймається державним експертом з питань таємниць не пізніше одно-го місяця з дня одержання звернення відповідного органу держав-ної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, устано-ви, організації чи громадянина, після чого воно підлягає реєстрації Службою безпеки України у Зводі відомостей, що становлять дер-жавну таємницю.

Інформація також може бути вилученою із Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Підставою для цього є висно-вок державного експерта з питань таємниць про скасування рішен-ня про віднесення інформації до державної таємниці. Цей висновок набирає чинності з моменту внесення Службою безпеки України змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, які згідно зі ст. 12 Закону України «Про державну таємницю» формує та публікує в офіційних виданнях Служба безпеки України на підс-таві рішень державних експертів з питань таємниць.

Зразки форм рішень (висновків) державних експертів з питань таємниць, порядок та механізм формування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, і його опублікування визначаються Кабінетом Міністрів України. На підставі та в межах Зводу відомо-стей, що становлять державну таємницю, з метою конкретизації та систематизації даних про секретну інформацію органи державної влади створюють галузеві або відомчі розгорнуті переліки відомос-тей, що становлять державну таємницю, а також можуть створюва-ти міжгалузеві або міжвідомчі розгорнуті переліки відомостей, що

становлять державну таємницю. Однак вони створюються на підс-таві та в межах Зводу відомостей. Виходячи з цього, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що прова-дять діяльність, пов'язану із державною таємницею, за погоджен-ням із замовником робіт, пов'язаних з державною таємницею, мо-жуть створювати власні розгорнуті переліки відомостей, що стано-влять державну таємницю.

Строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці, встановлюється державним експертом з пи-тань таємниць. При цьому обов'язково враховується ступінь секре-тності інформації, критерії визначення якого встановлюються Слу-жбою безпеки України, а також інших обставин. Строк, коли засто-совується дія рішення про віднесення інформації до державної тає-мниці, не може перевищувати для інформації зі ступенем секретно-сті «особливої важливості» - 30 років, для інформації «цілком тає-мно» - 10 років, для інформації «таємно» - 5 років.

Після закінчення дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці державний експерт з питань таємниць робить висновок про скасування рішення про віднесення її до державної таємниці або приймає рішення про продовження строку дії зазна-ченого рішення.

Підвищення або зниження ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці здійс-нюється на підставі висновку державного експерта з питань таєм-ниць або на підставі рішення суду та оформляється Службою без-пеки України шляхом внесення відповідних змін до Зводу відомос-тей, що становлять державну таємницю.

Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання відповідному документу, іншому матеріальному носію інформації грифа секретності.

Реквізити кожного матеріального носія (документа) секретної ін-формації мають містити гриф секретності, який відповідає ступеню секретності інформації, встановленому рішенням державного експерта з питань таємниць, («особливої важливості», «цілком таємно», «таєм-но»), дату і строк засекречування матеріального носія секретної інфо-рмації, що встановлюється з урахуванням визначених Законом строків дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці, підпис, його розшифрування та посаду особи, яка надала зазначений гриф, a також посилання на відповідний пункт, статтю Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Якщо реквізити неможливо нанести

безпосередньо на матеріальний носій секретної інформації, вони ма-ють бути зазначені у супровідних документах.

Після закінчення встановлених строків засекречування матеріа-льних носіїв інформації та у разі підвищення чи зниження визначе-ного державним експертом з питань таємниць ступеня секретності такої інформації або скасування рішення про віднесення її до дер-жавної таємниці керівники органів державної влади, органів місце-вого самоврядування, підприємств, установ, організацій, у яких здійснюється засекречування матеріальних носіїв інформації зо-бов'язані протягом шести місяців забезпечити зміну грифа секрет-ності або розсекречування цих матеріальних носіїв та письмово по-відомити про це керівників органів державної влади, органів місце-вого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким були передані такі матеріальні носії секретної інформації.

Рішення про засекречування матеріального носія інформації може бути оскаржено громадянином чи юридичною особою в по-рядку підлеглості вищому органу або посадовій особі чи до суду. У разі незадоволення скарги, поданої в порядку підлеглості, громадя-нин або юридична особа мають право оскаржити рішення вищого органу або посадової особи до суду.