9.3. Функції керівника діловодної служби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Діловодну службу очолює керівник, який призначається на по-саду і звільняється з посади керівником організації (установи). Ке-рівник діловодної служби повинен мати вищу або середню спеціа-льну освіту (із стажем роботи в діловодній службі не менше трьох років). Посадова особа, відповідальна за роботу з документами в організації, що не має діловодної служби, повинна мати досвід ро-боти у діловодній службі не менше трьох років.

Керівник діловодної служби за характером діяльності взаємодіє: ^з керівниками структурних підрозділів установи та організа-цій, що належать до сфери її управління, - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, роботи колегіальних органів, підготовки і подання необхід-них керівництву документів, використання інформації в слу-жбових цілях ^з юридичною службою - з правових питань, пов'язаних з під-готовкою документів;

^ із службами кадрів, праці і заробітної плати - з питань розс-тановки кадрів, підвищення кваліфікації посадових осіб, за-йнятих роботою з документами;

Мз службами матеріально-технічного постачання і господар-ського обслуговування - з питань забезпечення установи, і зокрема працівників діловодної служби, засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового обслуговування працівників діловодної служби.

Керівник діловодної служби в межах своєї компетенції взаємо-діє з керівниками інших установ з питань роботи з документами. Керівник діловодної служби:

>          контролює виконання встановлених правил роботи з докуме-

нтами в установі та організаціях, що належать до сфери її

управління;

^доповідає керівникові установи про стан роботи з докумен-тами;

>          вносить на розгляд керівництва подання про приймання, пе-

реведення і звільнення працівників діловодної служби, зао-

хочення і накладення стягнення;

>вживає заходів і здійснює контроль за скороченням зайвої документаційної інформації в установі та організаціях, що належать до сфери її управління;

>          підписує і візує документи в межах своєї компетенції;

^ бере участь у засіданнях колегії, а також нарадах, які прово-дяться керівництвом установи.

Керівник діловодної служби має право:

>залучати спеціалістів структурних підрозділів установи та організацій, що належать до сфери її управління, до підгото-вки проектів документів за дорученням керівництва;

>вимагати від структурних підрозділів установи та організа-цій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

>повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацю-вання в разі порушення встановлених вимог.

На керівника діловодної служби покладається персональна від-повідальність за:

>          забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з

документами в організації;

> виконання плану роботи і дотримання необхідних умов праці

посадових осіб діловодної служби; >дотримання трудової і виконавської дисципліни в колективі

діловодної служби.