Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Організація роботи з документами : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

8.1. Організація роботи з документами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Організація роботи з документами - це створення оптимальних умов для всіх видів робіт з документами, починаючи зі створення або приймання документа та закінчуючи його знищенням або пере-дачею в архів на архівне зберігання. В організації з різними група-ми документів здійснюються різні види робіт (табл.6).

Так, на підприємствах, як правило, здійснюється централізова-ний документообіг, тобто всі важливі документи проходять через спеціальні органи, які займаються організацією руху документів, упорядкуванням їх зберігання та використання при здійсненні управлінської діяльності. Однак, крім централізованого документо-обігу, наприклад великого підприємства, існують спеціалізовані документообіги (у підрозділах, у відділах спеціалізованого діловод-ства тощо).

В залежності від територіального розташування структурних частин підприємства (закладу, установи, організації), розміру, ха-рактеру та обсягу його діяльності ці роботи можуть вестись централізовано або децентрадізовано.

Таблиця 6. Видиробіш з документами

 

Складова        Операції діловодства            Групи документів

частина                     

дшоводс-                  

тва                 

внутрішні     вихідні       вхідні

            Складання проекту доку-мента      Обов'яз-ково Обов'яз-ково He вико-ристову-ється

 

            Узгодження проекту зі спеціалістами        Можливо       Можливо       He вико-ристову-ється

 

            Перевірка правильності оформлення документів Обов'яз-ково Обов'яз-ково He вико-ристову-ється

 

            Підписання (затверджен-ня документів керівни-ком)     Обов'яз-ково Обов'яз-ково He вико-ристову-ється

 

            Реєстрація      Можлива відправка  Можлива розмітка    He вико-ристову-ється

            Контроль виконання           Можливо       Можливо       Можливо

 

            Виконання документа          Обов'яз-ково Можливо       Обов'яз-ково

 

            Формування справ   Обов'яз-ково Обов'яз-ково Обов'яз-ково

 

            Поточне зберігання і ви-користання          Обов'яз-ково Обов'яз-ково Обов'яз-ково

 

            Передача на архівне збе-рігання     Можливо       Можливо       Можливо

 

            Розгляд документів керів-ником (резолюції)         Можливо       He вико-ристову-ється        Можливо

 

            Знищення документів          Можливо       Можливо       Можливо

При повній централізацїї діловодства приймання, реєстрація, контроль виконання і відправлення документів, а також формуван-ня справ відбувається в одному місці - канцелярії або секретаріаті -і зосереджено в руках однієї особи - секретаря чи діловода.

Централізована форма є найбільш доцільною, оскільки вона дає можливість широко застосовувати засоби механізації та автомати-зації всіх процесів діловодства, а також впроваджувати сучасні за-соби організаційної техніки, програмного забезпечення, досягти максимального завантаження робочого дня службовців діловодної служби.

На великих підприємствах, особливо територіально розпоро-шених, зі значним обсягом робіт застосовується часткова центра-лізація діловодства, при якій окремі операції, переважно важливі або трудомісткі, наприклад, контроль виконання, розмножування документів, виконують в одному місці, а інші види робіт передані структурним підрозділам підприємства.

В практичній діяльності відома також така форма організації діловодства, як децентрапізація, коли всі види робіт з документами здійснюються безпосередньо в структурних підрозділах.

3 метою стандартизації, уніфікації як самого документа, так і його руху в організації розробляються інструкції з діловодства, які затверджуються її керівником.

Інструкція з діловодства є нормативним документом, що рег-ламентує організацію, правила, прийоми та процеси створення до-кументів, порядок роботи з ними. До інструкції додаються форми та зразки документів, які використовуються в організації, обліково-реєстраційні форми (номенклатури справ, описи тощо), довідково-методичні матеріали (перелік документів, які не підлягають реєст-рації, схеми документообігу тощо).

Для органів державного управління та місцевого самовряду-вання така інструкція була затверджена постановою Кабінету Міні-стрів України № 1153 від 17 жовтня 1997 р.

Спираючись на цю інструкцію кожна організація, на яку поши-рюється її дія, розробляє власну інструкцію, яка враховує особли-вості цієї організації.