Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.7. Особливості ведення особових справ державних службовців в органах влади : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

5.7. Особливості ведення особових справ державних службовців в органах влади


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Відповідно до нормативно-правової бази України формування та ведення особової справи державного службовця здійснюється кадровою службою органу державної влади та місцевого самовря-дування. Особова справа формується на кожного державного служ-бовця і розпочинається з дати розгляду питання про призначення його на посаду. Однією з особливостей формування справи держа-вного службовця є перевірка наявності на нього особової справи в поточному архіві. Якщо вона є, то подані документи додаються до

особової справи, про що робиться відмітка в описі документів, які знаходяться в особовій справі.

Особова справа формується з так документів:

1.         Особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та

фотокарткою розміром 4x6 сантиметрів;

2.         Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання,

підвищення кваліфікації;

3.         Відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру

та майновий стан державного службовця чи особи, що пре-тендує на зайняття посади державного службовця і членів його сім’ї;

4.         Підписані претендентом попередження про встановлені за-

конодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки дер-жавного службовця;

5.         Довідка про наявність встановленої форми допуску до дер-

жавної таємниці (для відповідних посад);

6.         Біографічна довідка, подання про призначення на посаду, ка-

ртка погодження (у разі потреби);

7.         Погодження, передбачені законодавством для призначення

на посади керівників відповідних органів;

8.         Довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб, за-

рахованих до кадрового резерву);

9.         Направлення на роботу (для магістрів державного управлін-

ня і випускників вищих навчальних закладів);

10.       заява про участь у конкурсі, протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб які призначаються на конкур-сній основі);

11.       Заява про проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника структурного підрозді-лу (для осіб, які проходили стажування);

12.       Заява щодо призначення на відповідну посаду.

Особові картки (форма П-2ДС) заповнюють всі органи, устано-ви (організації), на працівників яких поширюється Закон України «Про державну службу». Особова картка заповнюється українсь-кою мовою, в називному відмінку (крім окремо зазначеного).

форма П-2ДС

ОСОБОВА КАРТКА №      

I. Загальні відомості9

1.         П_ізвище       

Ім’я    

По батькові   

'вища, середня,

2.         Громадянство України        

3.         Місце народження   

4.         Дата на__одження   

5.         Освіта

 

Назва на-       Рік       Рік закін-        Спеціаль-       Кваліфіка-      № дип-

вчального      вступу чення або       ність    ція за дип-      лома,

закладу та                  вибуття                      ломом дата ви-

иого місце                                                     дачі

знахо-                                               

дження                                                         

6. Науковий ступінь, вчене звання

 

Назва  Рік присвоєння         № диплома, дата ви-дачі диплома

                       

7.         Якими мовами володієте і якою мірою     

(читаететаперекладаете зі словникол,

читаєте і можете розмовляти, володієте вільио)

8.         Наукові праці та винаходи  

9.         Сімейний стан         

(перелічити членів сім 'ї із зазначенням дати народження)

10.       Паспорт: се__ія         №       

ким виданий дата видачі    

11.       Домашня адреса, телефон   

Особистий підпис   

12.       Дата прийняття Присяги    

13.       Прийняття на державну службу:

а)         на підставі конкурсу. П_отокол №  від «    »          _ .

б)         до патронатної служби       

(посада ке__івнша)

в)         з резерву«       »          р.

(датавключенняв__езе__в)

г)         інше   

(згідно з встановлешм законодавством)

14.       Загальний стаж роботи державного сл__жбовця           

15.       Безперервний стаж роботи

16.       Стаж де__жавної сл__жби 

«          »          р.

II. Продовження термін__ пе__ебування на державній сл__жбі

На термін       років з до        . Підстава      

На термін       років з до        . Підстава      

III. Просування по службі в державному органі

Дата    Назва  Назва  Катего-           Спосіб            Підста-           Підпис

            структур-        поса-   рія,      просуван-      ви        влас-

            ного шд-         ди        оклад, ня по              ника

            розділу                       ранг    службі (конкурс, стажуван-

ня, ре-

зерв)               особо-

вої кар-

тки

На термін       років з до        . Підстава      

IV. Відпустки

Вид відпустки           За який період           Дата    Підстава

 

           

            початку ві-дпустки   закінчення відпустки           

 

                                              

V. Дисциплінарна відповідальність

Причина        Вид стягнення,

захід дисциплінарного

впливу           Підстава

скасуван-ня   Дата    Підстава

VI. Заохочення, нагороди, почесні звання

Вид заохочення                   Підстава

(нагороди, почесні звання) 

 

Дата

 

VII. Зарахування до кадрового резерв\

Орган, до якого         Посада, на яку про-  Дата зарахування      Підста-

зараховано в ка-        понується резерв      в резерв          ва

дровии резерв                                 

VIII. Підвищення кваліфікації

Найменуван- Період навчання       Програма чи темати-           Номер і да-

ня навчаль-    початок          кінець

            та видачі

ного закладу                          ка шдви-

щення ква-

ліфікації           диплома,

посвідчен-

ня

 

IX. Відомості п___о військовий облік

Група обліку 

Катего__ія облік__   

Склад 

Придатність до військової служби 

Назва райвійськкомат__ за місцем п__оживання

Військове звання     

Військово-облікова спеціальність №         

Перебуває на спецобліку №

Додаткові відомості:10

а) Відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про державну службу»

б) Про наявність пільг_

Дата і причина звільнення 

Трудову книжку отримав «  »           .

Підпис власника трудової книжки

Підпис працівника кадрової служби         

Біографічна довідка має таку форму:

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

(прізвище, ім'я, no батькові)

Подається на

(найменування посади)

Працює         

(посада, підрозділ, орган, вякому працює, зякого часу)

Громадянство          

Число, місяць і рік народження      

Місце народження   

(держава, область, місто, район, село) Освіта

(освітньо-кваміфікаційнийрівень, повне найменування навчамьного

закладу.дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання    

Володіння мовами   

(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання   

Дата прийняття Присяги державного службовця           

Ранг державного службовця          

(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи       

Стаж державної служби     

Депутат ради

(найменуванняради)

Стягнення     

(які, ким і за що накладені)

Трудова діяльність    до        по цей час

(посада керівнша кадрового підроздіму)    ІШ^Гс)     (ініціами, прізвище)

м.п.

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ Щодо призначення на посаду

(найменування посади працівника оргаиу влади)

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження     

 

Прізвище, ім'я, по      Висновок       Підпис, дата

батькові та посада               

особи, яка проводила                     

співбесіду                  

При початковому формування особової справи оформляється в опис, до якого включаються документи відповідно до їх розміщен-ня у справі із зазначенням повної назви документа, організації, яка його видала, номера і дати документа, а також дати включення його до особової справи і кількості аркушів. Опис документів особової справи робиться за такою формою:

опис

документів особової справи

№       

(прізвище, ім 'я, no батькові)

 

№        Найменування документів   Кількість аркушів       Примітки

                                  

Працівник кадрової служби повинен перевірити правильність заповнення матеріалів особової справи, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів (паспорта, військового кви-тка, документа про освіту тощо).

Сформована особова справа реєструється у книзі руху особових справ протягом тижня з дня призначення працівника на посаду.

Після призначення працівника на посаду державного службов-ця до особової справи додаються:

1.         Документ про призначення (постанова, наказ або розпоря-дження) на посаду, який повинен містити найменування органу, да-ту, номер і назву документа;

2.         Копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення, обрання на посаду. Якщо на посаду призна-чаються керівні працівники, призначення яких згідно з чинним за-конодавством знаходиться у компетенції керівника вищестоящої організації, то видається відповідний документ. У разі призначення працівника на посаду за погодженням з органом вищого рівня або за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій до особової справи додається висновок органу, з яким погоджувалося призначення;

3.         Текст Присяги, скріплений підписом державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);

4.         Копії документів про надані пільги;

5.         Копія паспорта;

6.         Копія військового квитка (для військовозобов’язаних);

7.         Опис документів особової справи;

8.         У разі звільнення працівника до особової справи додається документ про звільнення.

Працівник кадрової служби, отримуючи матеріали для внесен-ня їх до особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених в них відомостей (особливо прізвищ, імен, по батькові) оригіналам документів.

Особова справа в міру проходження державної служби держав-ним службовцем поповнюється відповідними матеріалами, уточню-ється. Протягом роботи державного службовця до особової справи долучаються такі документи:

1. Заяви про переведення на відповідну посаду, продовження тер-міну перебування на державній службі, звільнення з посади тощо;

2.         Накази про переміщення на іншу посаду або звільнення з по-сади;

3.         Накази, розпорядження про присвоєння рангу державного службовця, заохочення, службове розслідування, накладення та зняття стягнень;

4.         Документи про підвищення кваліфікації;

5.         Атестаційні матеріали (характеристика, атестаційний лист);

6.         Інші документи, які містять відомості про проходження дер-жавної служби.

Особові справи державних службовців є документами для слу-жбового користування, зберігаються в опечатаних металевих ша-фах або сейфах. Роботу щодо ведення, зберігання особових справ забезпечує кадрова служба або працівник, на якого покладено ви-конання кадрової роботи.

Кожна особова справа підшивається у спеціально призначену для цього пронумеровану папку. На першій сторінці зверху зазна-чається повна назва органу. Порядковий номер справи визначається відповідно до реєстраційного номера у книзі обліку руху особових справ державних службовців.

Після припинення державним службовцем роботи його особова справа залишається в кадровій службі і передається до архіву в по-рядку, визначеному відповідною інструкцією. При цьому в особо-вій картці робляться відповідні відмітки про звільнення працівника, зазначається причина звільнення, дата і номер наказу про звільнен-ня. Папки для зберігання архівних справ нумеруються і зберігають-ся окремо від справ працюючих осіб. У разі повернення державного службовця на державну службу рекомендується використовувати сформовану раніше особову справу.

Питання для перевірки знань:

1.         Сутність державної служби в Україні та особливості доку-ментального оформлення роботи з персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування.

2.         Процес організації та документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців.

3.         Кадровий резерв та його документальне оформлення.

4.         Документальне оформлення підготовки та проведення атес-тації державних службовців.

5.         Яким чином документально оформляються підготовка, пе-репідготовка та підвищення кваліфікації кадрів в органах державного управління та місцевого самоврядування?

6.         Особливості документального оформлення подовження те-рміну перебування на державній службі.

7.         Особливості ведення особових справ державних службовців в органах влади.