Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6. Документальне оформлення подовження терміну перебування на державній службі : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

5.6. Документальне оформлення подовження терміну перебування на державній службі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Відповідно до Закону України «Про державну службу» гранич-ний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Після досягнення державним служ-бовцем граничного віку перебування на державній службі продов-ження роботи в органах влади можливе лише з дозволу начальника Головдержслужби. Порядок погодження продовження терміну пе-ребування на державній службі регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2020. Цим документом передбачено, що для продовження перебування на державній служ-бі службовця, який досяг граничного віку перебування на держав-ній службі, керівник державного органу, де працює державний службовець, звертається до начальника Головдержслужби з відпо-відним поданням, яке має бути погодженим з керівником органу вищого рівня в порядку підпорядкування.

Подання щодо продовження терміну перебування на державній службі державного службовця надсилається не пізніше ніж за мі-сяць до досягнення державним службовцем граничного віку пере-бування на державній службі або до закінчення терміну поперед-нього продовження.

Шдставою для продовження терміну перебування на державній службі державного службовця є його вагомий внесок у діяльність державного органу або його структурного підрозділу протягом три-валого часу, але не менше одного року, участь у підготовці важли-вих нормативно-правових актів, підготовці та впровадженні держа-вних та регіональних програм, позитивні результати атестацій, що-річна позитивна оцінка діяльності, нагородження державними на-городами, Почесними грамотами вищих органів влади країни, а та-кож іншими заохочувальними відзнаками країни та відомства.

Подання оформлюється за наступною формою:

ПОДАННЯ

щодо погодження продовження

терміну перебування на державній службі

Прізвище, ім'я, по батькові  

Дата народження     

Назва органу, в якому працює державний службовець 

Посада (повна назва займаної посади)     

Ранг, категорія та присвоєний ранг відповідно зо запису в трудовій книжці

Освіта

(найменування навчального закладу тарік його закінчення)

Освітньо-кваліфікаційний рівень та його відповідність займаній посаді          

Науковий ступінь і вчене звання   

Стаж роботи 

Загальний стаж роботи       

Стаж державної служби     

Стаж роботи у відповідному державному органі

Стаж роботи на цій посаді 

Нагороди, почесні звання   

Рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні якості     

Результати атестацій та щорічної оцінки виконання державними службовця-

ми   покладених   на   них   обов'язків   і   завдань   (стисло)     

Підстави для продовження терміну перебування на державній службі:

Вагомий внесок державного службовця у діяльність державного органу або його структурного підрозділу протягом тривалого часу, але не менше од-ного року;

Провідна роль державного службовця або його участь у розробленні, впровадженні нормативно-правових актів, підготовці і виконанні державних, регіональних та галузевих програм;

Причини невикористання кадрового резерву.

Термін, на який необхідно продовжити перебування на державній служ-

бі        

Інформація щодо попереднього погодження продовження терміну пере-бування на державній службі

(дата, номер попереднього миста-погоджешя)

Керівник державного органу, в якому працює державний службовець

(підпис)          (ініціали, прізвище)

 

 

До подання додаються: лист-погодження керівника органу вищого рівня щодо про-довження терміну перебування на державній службі; лист-погодження керівника центрального органу виконавчої влади. Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної місцевої державної адміністрації щодо продовження терміну перебування на державній службі для осіб, які призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з цими органами;

 

копії атестаційного листа за результатами останньої атестації та бланку останньої щорічної оцінки виконання покладених обов'язків і завдань;

 

копія трудової книжки, завірена в установленому порядку; копія списку осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на відповідну посаду (за встановленою формою);

 

копія документа, що посвідчує нагородження особи держав-

ними нагородами, Почесною грамотою або заохочувальною

відзнакою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком

«Державна служба України «За сумлінну працю» або Почес-

ною грамотою Головдержслужби, відомчими заохочуваль-

ними відзнаками.

Подання з усіма документами розглядається начальником Го-

ловдержслужби в місячний строк з дня їх надходження. У разі не-

обхідності на запит Головдержслужби до подання додаються інші

документи та пояснення.