Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Особливості документального оформлення : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

5.5. Особливості документального оформлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації кадрів в органах державного

управління та місцевого самоврядування

3 метою забезпечення органів державної влади та місцевого само-врядування, які покликані виконувати завдання розбудови демократи-чної, правової, соціальної держави, забезпечувати розвиток громадян-ського суспільства, проведення адміністративної реформи, необхідно підготувати висококваліфіковані кадри управління, а також розширити підготовку науковців у сфері державного управління та місцевого са-моврядування. Зміна парадигми державного управління та місцевого самоврядування повинна суттєвим чином вплинути і на якість кадрів, що працюють у цих органах, а це потребує, безумовно, нового підходу до змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дер-жавних службовців для заміщення посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також формування кадрового ре-зерву на ці посади. Виходячи з цього, розроблено «Комплексну про-граму підготовки державних службовців», затверджену Указом Прези-дента України 09 листопада 2000 р. №1212/2000. Комплексна програма та заходи на її виконання визначають цілі й завдання органів державної влади та місцевого самоврядування у справі розвитку професійного кадрового потенціалу шляхом якісного вдосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підви-щення кваліфікації фахівців для професійної діяльності у цих органах.

Сучасні потреби державотворення, процеси професіоналізації державного управління, зміни вимог до влади на місцях виклика-ють необхідність вирішення низки проблем, серед ЯКИХ ОДНІЄЮ 3 головних є проблема навчання державних службовців. У зв’язку з цим в Україні створена система навчальних закладів, їх регіональ-них філій, що займаються підготовкою кадрів для державної служ-

би. Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» здійснюється відповідно до норма-тивних документів Кабінету Міністрів України, зокрема постанов КМУ від 16 травня 1996 р. № 533, від 8 лютого 1997 р. № 167, від 1 вересня 1997 р. № 949 та ін.

Відповідно до цих постанов та затверджених ними інструкцій оформляються такі документи для отримання претендентом магіс-терського ступеня в освітній галузі «Державне управління».

Перш за все, між органом державної влади та претендентом на навчання укладається угода-направлення такого змісту.

УГОДА-НАПРАВЛЕННЯ

До вищого навчального закладу, що здійснює підготовку магістрів

в освітній галузі «Де__жавне управління»

Від «    »          200_р. №       

(повне наймен__вання о__гаи__ де__жавної влади або о___гаи__ міс__евого самов__ядування)

в особі           

(посада, п__Ьви___е та іні__іали ке__івника о__ган__ )

та       

(прізвище ім. 'я, no батькові, посада, місцероботи особи,

яка иаправляється иа иавчаиия)

Уклали цю Угоду про підготовку магістра в освітній галузі «Державне управління». 1. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування зобов’язується: зарахувати на період навчання до кадрового резерву

(прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)

на посаду      

(назва та категорія посади)

з урахуванням того, що оплата праці буде нижче від тієї, яку він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний заклад;

створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;

надати слухачеві після закінчення навчання роботу на посаді та з оплатою не нижче від ті-єї, яка була визначена йому при зарахуванні до кадрового резерву згідно з цією Угодою.

2. Особа, яка направляється на навчання, зобов’язується:

оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої професійно-кваліфікаційною характеристикою магістра в освітній галузі «Державне управління»;

погодити з органом державної влади або органом місцевого самоврядування тему магістерської роботи;

прибути після закінчення вищого навчального закладу на роботу до відповідного ор-гану в установлений термін і відпрацювати в ньому не менш як три роки. У разі відраху-вання з вищого навчального закладу, неявки на службу або відмови приступити до неї без

поважних причин відшкодувати державі (в особі органу, що направив на навчання) витра-ти, пов'язані з набуттям кваліфікацїі магістра в освітній галузі «Державне управління», в установленому законом порядку.

3.         Прикінцеві положення

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод.

Ця Угода припиняє дію:

після закінчення терміну, на який вона складена;

за згодою сторін (оформляється протоколом);

у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань (в установленому порядку).

Ця угода набирає чинності з дня підписання їі обома сторонами і діє до

«          »          200_ р. (визначається відповідно до нормативного терміну навчання).

Ця Угода складається у двох примірниках, перший з яких зберігається в органі дер-жавної влади або органі місцевого самоврядування, другий - у слухача.

4.         Адреси сторін:

орган державної влади або орган місцевого самоврядування:

            особа,        яка

направляється на навчання:           

(місце постійного проживання)

Паспорт        

(серія, номер, ким і коли виданий)

Керівник органу державної влади  Особа, яка направляється на навчання

або органу місцевого самоврядування

(ініціали та прізвище)           (ініціали та прізвище)

Дата підпис   Дата    підпис

Головний бухгалтер

м.п.

Угодами-направленнями можуть також додатково визначатися умови та зобов'язання державних органів щодо надання ними матері-альної допомоги за рахунок власних коштів слухачам, направленим на навчання, а також встановлення для них доплати до державної стипе-ндії. Оскільки випускник зобов'язаний відпрацювати у державному органі або за його згодою та погодженням з Головдержслужбою в ін-шому органі виконавчої влади або іншому органі місцевого самовря-дування не менше трьох років, то керівництво навчального закладу за погодженням з відповідним державним органом не пізніше ніж за пів-року до закінчення випускником навчання пропонує йому вакантну посаду відповідно до укладеної угоди-направлення або переліку вака-

нтних посад. При цьому навчальним закладом оформляється картка працевлаштування випускника за встановленою формою (наводиться нижче) у трьох примірниках на кожну особу. Перший примірник збе-рігається у навчальному закладі, другий надсилається за місцем на-

правлення, третій - Головдержслужбі.     

КАРТКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ випускника-магістра в освітній галузі «Державне управління»

(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість, адреса, телефон, факс)

1.         Прізвище       

Ім'я     

По батькові   

Рік народження        

2.         Освітньо-кваліфікаційний рівень   

3.         Напрям підготовки за професійним спрямуванням (спеціальність)      

Спеціалізація

4.         Орган державної влади або орган місцевого самоврядування (за Угодою-

направленням)         

(повне найменування, адреса, телефон, факс)

5.         Посада (за Угодою-направленням)           

Місячний оклад       

6.         Попереднє місце роботи     

(повне найменування, адреса, телефон, факс)

7.         Посада (до вступу на навчання)    

Місячний оклад       

8.         Сімейний стан         

9.         Місце постійного проживання      

(адреса, телефон)

10.       Додаткові відомості 

Випускник     Дата заповнення      

Підпис

Відповідальний працівник вищого навчального закладу (посада)        

М.П.

Дата    ~    nidnuc        ініціали та прізвище

Керівництво державного органу за місцем направлення випуск-ників не пізніше ніж за три м'ясяці до закінчення ним навчання на

підставі одержаної картки працевлаштування надсилає підтвер-дження навчальному закладу та Головдержслужбі про виконання умов працевлаштування випускників.

Вручення випускникові диплома про закінчення навчання у вищому навчальному закладі за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління», ви-дача направлення на роботу (за встановленою формою - наводить-ся нижче та виплата належних йому коштів здійснюються протягом семи днів після закінчення ним навчання.

Оформлене навчальним закладом за погодженням з відповід-ним державним органом направлення на роботу є підставою для укладення цим органом трудового договору з випускником.

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ випускника-магістра в освітній галузі «Державне управління»

«          »          200_ р.            №       

(прізвище, ім'я, no батькові випускника) Який (яка) закінчив (закінчила) в 200   р.

(повиеиаймеиувашя вшцого

навчального закладу, його підпорядкованість, адреса, телефон, факс)

та пройшов (пройшла) підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

в освітній галузі «Державне управління» за спеціальністю        

за спеціалізацією      

направляється в розпорядження   

(найменування органу державної влади

або органу місцевого самоврядування, адреса, телефон, факс)

згідно з карткою працевлаштування від   

для роботі на посаді 

з місячним окладом 

Дата прибуття до місця призначення «     »          200_ р.

Керівник вищого навчального закладу     

(посада)

~Ц^а   Ш^с    ініціалитапрізвище

м.п.

У місячний строк від дати прибуття випускника на роботу, за-значеної у направленні, орган виконавчої влади або орган місцево-го самоврядування за місцем направлення випускника надсилає вищому навчальному закладу та Головдержслужбі повідомлення про працевлаштування випускника за встановленою формою (наво-диться нижче).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

випускника-магістра в освітній галузі «Державне управління»

«          »          200_ р.            №       

(підлягає поверненню до вищого навчального закладу в п'ятиденний термін з дня укладення випускником трудового договору)

(найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, адреса, телефон, факс)

повідомляє, що випускника-магістра в освітній галузі «Державне

управліня»    

(прізвище, ім 'я, no батькові)

призначено на посаду         

з місячним окладом 

забезпечено житлом

(вид житла)

Керівник органу державної влади або органу місцевого самовряду-

вання 

(посада)

ф^)      ^Шш)  (інщіалитапрізвище)

м.п.