Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Документальне оформлення та робота з кадровим резервом для зайняття посад державних службовців : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

5.3. Документальне оформлення та робота з кадровим резервом для зайняття посад державних службовців


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

У державних органах створюється кадровий резерв для зайнят-тя посад державних службовців, а також просування по службі. Ка-дровий резерв формується із: спеціалістів місцевого та регіонально-го самоврядування, виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного профілю; державних службовців, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування та рекомендовані для просування на більш високі посади.

До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, мають організаторські здібності і необхідний досвід роботи. На кожну посаду державного службовця кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посаду керів-ника - не менше двох осіб, на посади спеціалістів складаються спи-ски осіб, зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням фактич-ної потреби.

Форма списку, зарахованих до кадрового резерву має такий ви-

гляд:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Сільський, селищний, міський голова,

голова районної, районної у місті,

обласної ради

«          »          200      року

список

Осіб, зарахованих до кадрового резерву

(найменування органу місцевого самоврядування)

 

№ з/п              Особа, яка працює на посаді           Особа, яка зарахована до кадрового резерву

 

           

                                                                                                                                            

1        2        3       4        5        6     7      8       9       10        11       12      13     14

Начальник підрозділу, що займається кадровими питаннями

(Ш^)    (ініціалитапрізвшце)

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кад-рового резерву (постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 p., № 199 та від 24 жовтня 2001 р. № 1386).

Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи розпорядженням керівника державного органу за погодженням з

іншими органами, якщо для призначення на посади, на які форму-ється кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з цими органами.

Пропозиції щодо резерву на посади, призначення на які здійс-нюється органами вищого рівня, розглядаються спеціальними комі-сіями, утвореними при цих органах. Очолює комісію керівник ор-гану або його перший заступник. Склад комісії затверджується рі-шенням відповідного органу.

Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається пи-тання щодо оформлення в установленому порядку допуску до дер-жавної таємниці особам, які його не мають.

3 працівниками, зарахованими до кадрового резерву, прово-диться робота згідно із затвердженими керівниками державних ор-ганів чи їх структурних підрозділів особистими річними планами, де передбачається:

•          вивчення й аналіз виконання законів України, актів Президе-нта України і Кабінету Міністрів України;

•          систематичне навчання шляхом самоосвіти;

•          періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі й зарубіжних);

•          участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та пи-тань діяльності державних органів і структурних підрозділів;

•          стажування строком до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

•          виконання обов'язків державного службовця, на посаду яко-го зараховано працівника до кадрового резерву;

•          залучення до розгляду відповідних питань, проведення пере-вірок, службових розслідувань;

•          участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нор-мативних документів.

Керівник державного органу несе відповідальність за ефектив-ну підготовку і використання кадрового резерву. У разі заміщення вакантної посади керівник державного органу в поданні про приз-начення кандидата на цю посаду повинен зазначити, протягом яко-го періоду він перебував у кадровому резерві, яким чином виявив себе, а якщо не перебував - подати обґрунтовані пояснення причи-ни невикористання кадрового резерву.

Державним службовцям створюються умови для навчання і пі-двищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на фа-культетах) та шляхом самоосвіти.

Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як пра-вило, не рідше одного разу на п’ять років. Результати навчання і під-вищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

Примірний порядок формування кадрового резерву розробля-ється і затверджується Кабінетом Міністрів України. На його осно-ві відповідною радою розробляється Порядок формування та ве-дення кадрового резерву конкретного органу державної влади, ор-ганізації, установи.