Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Кінцевий результат управлінської діяльності як органів держа-вного управління, так і будь-яких закладів, установ та організацій, підприємств (у подальшому викладі, для стислості, їх сукупність позначатиметься терміном «організація») залежить від значної кі-лькості факторів. He останнє місце серед них займає діловодство, яке дозволяє забезпечити оперативність і гнучкість у прийнятті рі-шень та організації їх виконання. Діловодство координує всі етапи роботи: від проектування до контролю за виконанням рішення.

3 документами в органах державного управління та місцевого самоврядування пов'язана діяльність усіх працівників апарату управління - від технічних виконавців до керівників підрозділів. Одні з них створюють документи, інші забезпечують їх оформлен-ня й передання за належністю, використовують ці документи й на їх основі ухвалюють управлінські рішення.

3 кожним документом в апараті управління державної установи та органу місцевого самоврядування проводиться велика робота щодо складання, вичитування, обліку (реєстрації), сортування, збе-рігання, пошуку, переробки інформації, що міститься в документах, копіювання, переносу відомостей, транспортування документа все-редині й поза апаратом управління організацією.

В управлінні однаково шкідливі як переоцінка, так і недооцінка значення кореспонденції і діловодства. Переоцінка як правило при-зводить до застосування канцелярсько-бюрократичних методів управління, коли живе керівництво, увага до людей, оперативне ви-рішення питань, що виникають, підміняється надто великим захоп-ленням паперами і надлишковим канцелярським листуванням. 3 іншого боку, незадовільна організація діловодства, неправильне використання кореспонденції призводять до безвідповідальності в роботі, створюють умови для різноманітних зловживань.

В якості одного із засобів регулювання документопотоків ви-ступають державні стандарти, загальнодержавні класифікатори і уніфіковані системи документації. Ці та інші нормативи покликані стабілізувати документообіг в країні по всьому технологічному ци-клу, створити оптимальну технологію ведення документального го-сподарства кожної управлінської одиниці.

Виходячи з викладеного вище, курс «Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування» є однією з

провідних загальнопрофесійних дисциплін при підготовці фахівців з напряму «Державне управління та місцеве самоврядування», він має сприяти вихованню грамотного управлінця.

Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахі-вців, які працюватимуть в органах державного та муніципального управління, уміння і навичок роботи з документами, які супрово-джують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної, a в органах місцевого управління і самоврядування мають свою спе-цифіку, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія поширюється на всю територію, підпоряд-ковану органу місцевої влади. Крім того, до цих документів звер-таються багато людей, вони дуже часто носять нормативний, пра-вовий характер, складаючи основу документальної комунікації му-ніципальних органів управління як з населенням, так і з підприємс-твами, установами, організаціями, які розташовані на підпорядко-ваній органу управління території, а також із закладами та устано-вами, які безпосередньо підпорядковані державним адміністраціям.

Підручник має ознайомити студентів з основними видами до-кументів, вимогами, що пред'являються до оформлення докумен-тів, ведення документообігу в організації та здійснення контролю за виконанням документів, забезпечення зберігання та користуван-ня документами, що є в організації. Детально розглядаються питан-ня оформлення окремих видів (груп) документів, зокрема таких, як оргнанізаційно-розпорядчі та довідково-інформаційні, з кадрових питань, з питань документування діяльності колегіальних органів управління, роботи зі зверненнями громадян тощо.

Об'єктом вивчення курсу є ті документи, які спеціально ство-рюються для фіксації прийнятого управлінського рішення, збері-гання та передачі соціальної інформації у просторі та часі.

Особлива увага приділяється роботі з документами, які містять державну таємницю або є документами, які є власністю держави і призначені лише для службового користування.

У підручнику висвітлено питання, що стосуються документа-льного оформлення роботи з персоналом органів державної влади та місцевого самоврядування (державними службовцями).

Найбільша увага приділяється підготовці проектів розпоря-джень голови державної адміністрації та міського голови, наказів -основних розпорядчих документів, написанню листів - одного з найпоширеніших видів документів, протоколів, а також підготовки

інших документів, а саме: актів, доповідних та пояснювальних за-писок, договорів, характеристик, резюме, заяв тощо.

При написанні підручника враховано найновіші офіційні, нор-мативні та інструктивно-регламентуючі документи в області зага-льного діловодства, і зокрема діловодства в органах державного управління та місцевого самоврядування, які діють на території України. Авторами використано значну кількість спеціальних пуб-лікацій, виданих як в Україні, так і в Росії, Білорусі, найбільш важ-ливі з яких наведені у списку літератури.

Шдручник доповнено термінологічним словником, що містить ви-значення різних документів та процесів, які мають місце при організа-ції документального забезпечення діяльності владних структур.

Автори висловлюють подяку науковому співробітникові Інсти-туту програмних систем НАН України Л.В. Кибі за підготовку роз-ділу «Інформаційні технології підтримки документообігу».