Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

5.2. Документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої катего-рій здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, затвердже-ним Кабінетом Міністрів України (від 4 жовтня 1992 p., № 782).

Рішення про проведення конкурсу та про його умови приймається керівником органу, в якому оголошується конкурс. Для проведення конкурсу наказом керівника утворюється конкурсна комісія, яку очо-лює, як правило, заступник керівника. Інформація про конкурс на за-міщення вакантних посад та умови конкурсу підлягають публікації в пресі та поширенню через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу та доводяться до відома праців-ників органу, в якому оголошується конкурс.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я керівника заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, що-до себе та членів сім’ї за формою, затвердженою Мінфіном Украї-ни. Декларація про доходи має такий вигляд.

Форма № 001-ДС

Декларація

про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан

державного службовця та особи, яка претендує на заняття посади дер-

жавного службовця щодо себе та членів своєї сім'ї *

*Розділи ІДІДІІ заповнюють державні службовці всіх категорій, a розділи IV,V,VI - лише державні службовці першої та другої категорії.

Розділ I. Загальні відомості

1.        

(прізвище, ім 'я, no батькові)

2.         Місце проживання:

(поштоваадреса)

3.         Займана посада і категорія державного службовця        

4.         Посада і категорія державного службовця, на яку претендує осо-ба, що подає декларацію  

5.         Члени сім'ї**:

(Прізвище, ініціали і ступінь родинного зв 'язку)

Розділ II. Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її

межами за 20 р.

 

№        Перелік доходів         Розмір доходу (грн.)

 

           

            Державного службовця       Членів

сім'ї

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.      Загальна сума сукупного доходу, в т.ч.

Дивіденди, проценти, роялті

Матеріальна допомога

Страхове відшкодування

Дохід від наукової, викладацької, творчої ді-

яльності, авторська винагорода (гонорар)

Дохід   від   підприємницької   і   незалежної

професійної діяльності

Дохід від відчуження цінних паперів та кор-

поративних прав

Заробітна плата                    

*Для цієї Декларації до членів сім'ї відносяться: чоловік (дружина), батьки та неодружені діти, що проживають з ними.

Розділ III. Зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кор-доном за 20      р.

Державного службовця       Членів сім’ї

№        Перелік зобов’язань щодо сплати внесків (платежів)      Всього

сплачено

(грн.)   В тому чи-

слі за кор-

доном

(грн.)   Всього сплаче-но (грн.)       В тому чи-

слі за кордо-ном (грн.)

1.

2.

3. 4.

5.         За договорам добровіль-

ного страхування

За договорами на додат-

кове пенсійне забезпечен-

ня

За договорами позики

За договорами найму

(оренди)

На утримання майна, заз-

наченого у розділах IV, V                                       

Розділ IV. Відомості про нерухоме майно, що знаходиться у приват-ній власності

№        Перелік об’єктів        Державного службовця       Членів сім’ї

 

           

            Загальна площа (м²)  Загальна площа (м²)

1.

2. 3. 4.

5.         Земельні ділянки

Житловий будинок

Квартира

Садовий (дачний)будинок

Гараж            

Розділ V. Відомості про транспортні засоби, що знаходяться в при-ватній власності

                        Державного службовця       Членів сім’ї

№        Перелік об’єктів        Марка/ модель           Об’єм дви-гуна (см³)            Марка/ модель           Об’єм

двигуна (см³)

1.         Автомобілі легкові                                      

2.         Автомобілі вантажні, спе-ціальні і автобуси                                           

3.         Мотоцикли                                      

4.         Трактори                                          

5.         Водні транспортні засоби                                      

Розділ VI. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

                        Державного службовця            Членів сім’ї

№        Перелік об’єктів        Всього (грн.)  В тому

числі за

кордоном

(грн.)   Всього (грн.)  В тому

числі

за кордо-

ном (грн.)

1.

2.

3.         Номінальна вартість при-дбаних цінних папе)ів Розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фон-дів підприємств, установ, організацій

Сума грошових коштів на рахунках у банках та ін-ших фінансово-кредитних установах                                          

Про відповідність за подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру (с. 9 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та ст. 30 п. 7 Закону України «Про держав-ну сл__жб__ ») попе__еджений.

Особи, які працюють в органі, де оголошено конкурс, чи зара-ховані до кадрового резерву цього органу і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

За рішенням комісії до участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу. Особи, які досягли граничного віку перебування на державній службі, участі у конкурсі не беруть. Рішення комісії про недопущення до конкурсу надсилається заяв-никові і може бути оскаржено керівнику протягом трьох ДНІВ 3 дня одержання відмови комісії.

Учасникам конкурсу надається інформація щодо особливостей умов праці за відповідною посадою. їм може бути запропоновано викласти свої міркування чи підготувати реферат на тему, пов’язану з майбутньою роботою.

Учасники конкурсу завчасно повідомляються про час і місце засідання комісії.

Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.

Ha підставі вивчення поданих документів, рефератів, співбесід комісія приймає рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому при-сутні не менше 2/3 її складу. Рішення приймається простою більші-стю голосів членів комісії, присутніх на засіданньі. Голосування проводиться на закритому засіданні. Засідання комісії оформляєть-ся протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і надається керівникові не пізніше як через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Рішення про укладення трудового договору приймає керівник на підставі рішення комісії про переможця конкурсу.

Відповідно до рекомендацій Головдержслужби, наказ про при-значення на посади осіб, які пройшли конкурсний відбір, має бути такого змісту:

Вищестояща організація, якій підпорядкована

установа, організація

Назва організації установи

Н АК A 3

Дата                №                місце видання  

Призначити (прізвище, ім’я, по батькові) з (число, місяць, рік)

на посаду (назва посади) з окладом           грн на місяць з

присвоєнням йому   рангу державного службовця, як та-

кого, що пройшов за конкурсом.

Керівник організації, установи        (підпис)   розшифровка підпису

Інші учасники конкурсу можуть бути зараховані до кадрового резерву чи прийняті на стажування. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Вона має такий зміст:

Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо до-тримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, сво-боди і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати своїобов'язки.

Державний службовець підписує текст Присяги, який зберіга-ється за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися ви-пробування строком до шести місяців.