Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7. Складання особистих офіційних документів : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

4.7. Складання особистих офіційних документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Особистий листок з обліку кадрів - документ, в якому міс-тяться основні відомості про працівника. Він заповнюється праців-ником і має типову форму.

Автобіографія - це життєпис особи, який складено особою власноруч. Форма викладу тексту довільна. Автобіографія - доку-мент з незначним рівнем стандартизації, тому основні вимоги до

його написання полягають, насамперед, в невичерпності потрібних відомостей і в лаконізмі викладу.

В автобіографії обов'язково вказуються:

>          прізвище, ім'я, по батькові;

>          дата народження;

>          місце народження;

>          відомості про навчання (повне найменування всіх навчаль-них закладів, в яких довелось навчатися);

>          відомості про трудову діяльність (коротко у хронологічній послідовності перелічити місця праці та посади);

>          відомості про громадську роботу (всі її види);

^ короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

Назву документа («Автобіографія») пишуть посередині рядка, трохи нижче верхнього поля. Кожне нове повідомлення має почи-натись з абзацу.

Усі дати пишуться за таким зразком: «13 грудня 2002 року», «у березні 1998 року», «протягом 1997/1998 навчального року».

Дату написання ставлять ліворуч під текстом, підпис автора -праворуч.

Доручення - це письмове повноваження, що видається організаці-єю або окремою особою іншій особі для подання третій особі (фізич-ній чи юридичній) при здійсненні якихось юридичних дій, одержанні певних грошових коштів або матеріальних цінностей, іншими слова-ми, доручення - це документ, за яким організація чи окрема особа на-дає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

Доручення поділяють на офіційні та особисті.

Офіційні доручення уповноважують особу - на виконання ор-ганізаційних дій. Вони поділяються на такі види:

■          разові - уповноважують на виконання одноразові дії (найчас-тіше - це отримання товарно-матеріальних цінностей);

■          спеціальні - надають повноваження службовій особі на здій-снення однотипних вчинків: на представництво в органах суду, на здійснення транспортних, господарських, банківських операцій у межах певного часу;

■          загальні - надають право здійснення операцій, пов'язаних з управлінням майном.

Особисті доручення - надають повноваження однієї особи іншій (право на одержання заробітної плати, поштового переказу тощо).

Офіційне доручення оформляє організація. Воно має такі рекві-зити:

■          назва організації, яка видає доручення (позначена на бланку або на проставленому штампі зліва вгорі аркуша);

■          назва виду документа (доручення);

■          номер, дата, місце видачі;

■          посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається до-ручення;

■          назва організації, від якої повинні бути одержані товарно-матеріальні цінності;

■          номер і дата видачі супровідного документа (наряду, розна-рядки);

■          термін дії доручення;

■          зразок підпису особи, якій видано доручення;

■          назва документа, що посвідчує особу, якій видано доручення одержувача цінностей (паспорт, посвідчення);

■          підписи службових осіб, які видали доручення;

 

■          печатка організації, що видала доручення. Особисті доручення складають окремі фізичні особи. Обов'язкові реквізити особистого доручення такі:

■          назва виду документу (доручення);

■          прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видала доручення;

 

■          прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видане це доручення (довіреної особи);

■          термін дії документа;

■          дата складання, підпис особи і довірителя;

■          засвідчення підпису організацією, де працює, навчається до-віритель.

Зразок офіційного доручення

ДОРУЧЕННЯ №      

м. Київ, сьоме лютого дві тисячі сьомого року

Я, Петренко Олександр Павлович, адреса м. Київ, вул. Грушевсько-го, 24, кв. 3, доручаю громадянці Кирилюк Нині Степанівні, яка мешкає в місті Луцьку по вулиці Миру, 18, кв. 3, продати будинок що є моєю власністю, в селі Боровичі Волинської області, по вулиці Лісовій під номером 15 за ціну і на умовах, які будуть доцільні на її розсуд, одер-жувати всі необхідні довідки і документи, подавати від мого імені заяви, підписати договір про купівлю-продаж, одержати належні за проданий будинок гроші, розписатися за мене і виконувати всі дії, пов’язані з ви-конанням цього доручення.

27 лютого 2007 року це доручення засвідчено мною, Павловим Г.М., секретарем виконкому Волинської міської ради народних депутатів.

Доручення підписано гр. Петренко Олександром Павловичем у мо-їй присутності, особа його встановлена, дієздатність перевірена.

Гербова печатка виконком__

Секретар        (підпис)

Зареєстровано в реєстрі за № 2718/2 Сплачено державного збору П.А.Іваненко

ДОРУЧЕННЯ

Я, Григоренко Іван Кирилович, доручаю Близнюк Тамарі Іванівні одержати в касира управління належну мені зарплату за лютий 2007 року.

Доручення дійсне до 1 квітня 2007 року.

07.02.2007 року

Інженер Григоренко І.К. засвідчую:           І.К.Григоренко

(п__дпис)

Начальник управління

виробничо-технологічної комплектації     О.М. Петренко

(підпис)

07.02.2007 р.

Заява - це публічне офіційне повідомлення в усній або письмо-вій формі, в якому викладається певне прохання.

Розрізняють заяви від організацій і установ та особисті заяви.

В особистій заяві реквізити рекомендується розміщувати у та-кій послідовності:

1)         праворуч на останній третині рядка пишуть назву організації або установи, куди подається заява; прізвище, ініціали її керівника;

2)         нижче колонкою викладають відомості про того, хто подає заяву: посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса;

3)         ще нижче, посередині рядка пишутья слово «ЗАЯВА»;

4)         через один рядок з абзацу з великої літери починають текст заяви, в якому чітко викладають прохання з коротким його обґрун-туванням;

5)         під текстом з нового рядка пишуть перелік додатків із зазна-ченням кількості сторінок;

6)         ліворуч ставиться дата, праворуч - підпис особи, котра писа-ла заяву (підписувати слід чітко і розбірливо).

Варто пам'ятати! Під час написання тексту заяви спостеріга-ються варіанти в таких деталях оформлення: прізвище керівника організації, до якої звертаються із заявою, може вказуватися або не вказуватися; серед даних про освіту особи, котра звертається із зая-вою, номер і серія паспорта ставляться лише тоді, коли у заяві йдеться про виплату грошей; перелік документів, що додаються, може починатися словами: «ДО ЗАЯВИ ДОДАЮ» (тоді назви до даних документів ставляться у знахідному відмінку: «довідку», «ав-тобіографію»), або словами: «ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ»: (далі назви документів пишуть у називному відмі-

нку), або словом «ДОДАТОК»:   1)            , 2)       ,

3)         .

У тексті заяви, коли є кілька паралельних способів висловлен-ня, вибирати потрібно найточнішу граматичну форму.

Характеристика - документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника.

Характеристика має такі реквізити:

■          назва документа;

■          прізвище, ім'я, по батькові;

■          рік народження; освіта;

■          текст;

■ підпис керівної особи; печатка організації, яка видала харак-теристику; дата складання.

У тексті характеристики необхідно зазначити, з якого часу пра-цює особа, як ставиться до виконання своїх службових і громадсь-ких обов'язків, які має нагороди, стягнення, як підвищує свій фахо-вий рівень, який авторитет має у колективі тощо.

Правильно написана характеристика має чотири логічно пов'язані між собою частини. Перша - анкетні дані. Вони йдуть за назвою документа, в них зазначають прізвище, ім'я, по батькові, посаду, вчений ступінь і звання, освіту. їх прийнято розміщувати у стовпчик праворуч. Друга - дані про трудову діяльність (фах, три-валість роботи в організації, просування по службі, рівень профе-сійної майстерності). Третя - власне характеристика, в якій оціну-ють ставлення працівника до виконання своїх посадових обов'язків, до підвищення професійного і наукового рівня, його стосунки у трудовому колективі. Тут же подаються відомості про урядові на-городи або заохочення. Четверта - призначення характеристики.

Характеристика видається працівникові на руки або з його ві-дому пересилається до підприємства, установи, організації, які на-діслали запит на неї.

Текст характеристики викладають від третьої особи. Підписи на цьому документі засвідчуються круглою гербовою печаткою.

Розписка - письмовий документ, який підтверджує певну дію, що відбулась, найчастіше - одержання грошей або матеріальних цінностей від організації або приватної особи. Складається довіль-но. Одержану суму грошей вказують цифрами, а в дужках - пропи-сом, іноді називаючи свідків, у присутності яких вина написана. У такому випадку останні завіряють документ своїми підписами.

Перепустка - це посвідчення особи, що дає право на вхід до ор-ганізації, має типову форму, виготовляється друкарським способом або має форму картки з відповідним рівнем захисту від підробки.

Резюме - документ, в якому викладаються відомості про гро-мадянина, що шукає роботу. Окрім загальних відомостей про себе, переліку посад, які особа займала, та видів робіт, які вона викону-вала, особливо в останні роки, вказуються захоплення людини, професійні навички, знання іноземних мов тощо.

Питання для перевірки знань

1.         Зміст та класифікація документів з особового складу.

2.         Документація, яка супроводжує прийом, звільнення, та пе-реведення на іншу посаду (ділянку).

3.         Документи з контрактної системи наймання працівників.

4.         Визначення трудового контракту. Розділи, що є складовими контракту.

5.         Накази з особового складу та їх особливості.

6.         Характеристика, її основний зміст та порядок оформлення.

7.         Трудові книжки, особливості їх заповнення, зберігання та видачі працівникові в результаті звільнення.

8.         Особові картки.

9.         Особові справи, склад документів, що входять до особової справи.

 

10.       Особливості документального оформлення працівників до місцевих державних адміністрацій.

11.       Особливості документального оформлення відряджень пра-цівників місцевих державних адміністрацій.

12.       Особливості документального оформлення відпусток пра-цівників місцевих державних адміністрацій.

13.       Складання особистих документів: заяви, резюме, автобіог-рафії.

14.       Складання розписки.

15.       Особисті доручення, особливості їх складання.

16.       Заяви, їх сутність та види заяв, особливості складання.