Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Накази з особового складу : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

4.5. Накази з особового складу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

3 особливою увагою необхідно підходити до складання тексту наказів з кадрових питань, пам'ятаючи, що його чіткість і правиль-ність допоможе уникнути порушень права про працю.

Накази з особового складу регламентують прийняття громадян на роботу, переміщення працівників на інші посади, звільнення, на-дання відпусток, заохочення, накладення стягнень тощо.

На великих підприємствах використовують уніфіковані форми наказів з особового складу. На підприємствах (в установах, органі-заціях) з невеликим обсягом документообігу зазначені накази офо-рмляють на загальних, спеціальних бланках або на чистих аркушах паперу.

Техніка оформлення наказів з особового складу має деякі особ-ливості. У заголовку такого наказу пишуть: «Про особовий склад». Констатуюча частина може опускатись. У розпорядчій частині пун-кти розміщуються у певній послідовності: призначення на посаду, переведення, надання відпустки, звільнення з посади, зміна прізви-ща тощо.

Накладення дисциплінарних стягнень і оголошення заохочень оформляють, як правило, окремими наказами.

За формою накази мають бути однаковими. Це полегшує вико-ристання їх як довідкових. Кожний пункт наказу починається з діє-слова, яка означає дію («призначити», «перевести», «звільнити», «оголосити подяку» тощо) і пишеться великими літерами. 3 нового рядка зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, а потім ви-кладається текст пункту. Наприкінці кожного пункту наказу зазна-чається підстава для його складання.

Наказ набирає чинності з моменту його підписання і реєстрації. Однак окремі параграфи можуть мати свої терміни набрання чин-ності.

До викладу тексту наказу ставляться певні вимоги, оскільки правильне і чітке його формулювання гарантує трудові права пра-цівників.

У наказах про прийняття на роботу необхідно зазначити: на яку посаду, до якого структурного підрозділу і з якого числа оформля-ється на роботу людина; вид прийняття на роботу (на постійну - з випробувальним строком, зі стажуванням тощо, на тимчасову - на певний строк, за сумісництвом тощо); особливі умови роботи (при-йняття матеріальної відповідальності, скорочений робочий день тощо). При переведенні на роботу в тексті зазначаються вид і моти-вування переведення. В усіх випадках тимчасового переведення за-значається його тривалість.

У наказах про надання відпустки слід зазначити її вид (основ-ний, додатковий, навчальний, без обмеження заробітної плати), за-гальну кількість робочих днів, дату виходу у відпустку і повернен-ня з неї, за який період роботи надано відпустку.

Звільняючи працівників, обов'язково зазначають дату і моти-вують підставу звільнення.

До особливостей накладення стягнення на порушника трудової дисципліни і видання у відповідності з цим наказу слід віднести той

факт, що цій процедурі має передувати отримання від порушника по-яснення щодо вчиненого проступку, і тільки потім видається наказ.

Наказ про заохочення видається на підставі подання керівника підрозділу і за погодження профспілки, якщо така існує на підпри-ємстві. У тексті наказу наводиться підстава і вид заохочення.

Накази з особового складу оформляють в такому порядку, як і накази з основної діяльності. При цьому особлива увага приділя-ється візуванню.

Накази з особового складу мають такі реквізити:

1)         назва організації, що видає наказ;

2)         назва документа;

3)         місце видання наказу;

4)         номер наказу;

5)         дата підписання; 6)заголовок;

 

7)         текст наказу;

8)         підпис керівника організації.